TBI BANK

Last update:

Contact - TBI BANK

5254 Dimitar Hadzhikotsev str.
Lozenets Distr.
1421 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 8163780

Legal information - TBI BANK

Nature Headquarters
Year established 2003
Legal form EAD-Sole-owner Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 81,600,000 BGN
VAT no BG131134023
No employees 1000-4999 Employees
Kompass ID? BGC32365323

Presentation - TBI BANK

1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, onции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната кanиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, onределени от Българската народна банка
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки;7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти;9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари;12. придобиване и управление на дялови участия;13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка

Location -  TBI BANK

General Information -  TBI BANK

Banks

TBI BANK

Executives - TBI BANK Buy the executives list from the same business

ALEKSANDAR CHAVDAROV DIMITROV

Представител

VALENTIN ANGELOV GALABOV

Представител

FLORENTINA VIRGINIA MIRCEA

Представител

NIKOLAY GEORGIEV SPASOV

Представител

PAVELS GILODO

Член на Управителния съвет

DENIS GORBUNOV

Член на Управителния съвет

GAUTIER VAN WEDDINGEN

Член на Надзорния съвет

ARIEL HASON

Член на Надзорния съвет

KIYRAN PATRIK DONALI

Член на Надзорния съвет

Participation -  TBI BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TBI BANK

Activities -  TBI BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)