TOKUDA BANK

Last update:

Contact - TOKUDA BANK

21 George Washington str.
Vazrazhdane Distr.
1000 Sofia

Bulgaria

Fax +359 (0)2 4037999

Legal information - TOKUDA BANK

Nature Headquarters
Year established 2004
Legal form AD - Joint Stock Company
Activity (NAC08) Other monetary intermediation (6419)
Corporate capital 68,000,000 BGN
VAT no BG813155318
No employees 100-249 Employees
Kompass ID? BGC32326098

Presentation - TOKUDA BANK

1. ИЗВЪРШВАНЕ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ;3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ \ПЛАТЕЖНИ КАРТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ И КРЕДИТНИ ПИСМА\, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2;4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ;5. ДЕЙНОСТ КАТО ДЕПОЗИТАРНА ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛСКА ИНСТИТУЦИЯ;6. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ;8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А\ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т.9; Б\ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В\ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ,ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ ПО Т9;9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА С МЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА, УЧАСТИЕ В ЕМИСИИ НА ЦЕННИ КНИЖА,КАКТО И ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2 И3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ;10. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО;11. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ;12. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ \ФАКТОРИНГ\;13. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ;14. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;15. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 16. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА НА БНБ

Location -  TOKUDA BANK

Executives - TOKUDA BANK Buy the executives list from the same business

DIMITAR STOYANOV VUCHEV

Представител

ANNA PETROVA TSANKOVA-BONEVA

Представител

SAVKA DOYCHINOVA YONDOVA

Представител

TODORINA ALEKSANDROVA DOKTOROVA

Представител

THOMAS MICHAEL HIGGINS

Член на Надзорния съвет

ARTHUR I STERN

Член на Надзорния съвет

CHRIS JOHN MATLON

Член на Надзорния съвет

Participation -  TOKUDA BANK

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TOKUDA BANK

Activities -  TOKUDA BANK

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Other monetary intermediation (6419)

ISIC 4 (WORLD) : Other monetary intermediation (6419)