Contact - TRASH ENERGY

32 Hadzhi Dimitar blvd.
Fl. 2, Apt. 4
8800 Sliven

Bulgaria

Legal information - TRASH ENERGY

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Describe your Company and attract Business opportunities (NAC08) Mining of hard coal (0510)
Corporate capital 2 BGN
VAT no BG202712347
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37272856

Presentation - TRASH ENERGY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕНЕРГЕТИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, СЕПАРИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЕПАРИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ИЗВЪРШВАНЕ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Location -  TRASH ENERGY

Contact people - TRASH ENERGY Download the executives list

IVAN ANDREEV GEORGIEV

Управител

Participation -  TRASH ENERGY

Other Companies recomended by Kompass:

Buy your prospection list
Purchase a Company list with the executives and contact details

Key figures -  TRASH ENERGY

Activities -  TRASH ENERGY

Producer Distributor Service provider

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mining of hard coal (0510)

ISIC 4 (WORLD) : Mining of hard coal (0510)

Activities

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions