Contact - TRASH ENERGY

32 Hadzhi Dimitar blvd.
Fl. 2, Apt. 4
8800 Sliven

Bulgaria

Legal information - TRASH ENERGY

Nature Head Office
Year established 2013
Legal form EOOD-Sole-owner limited liability company
Activity (NAC08) Mining of hard coal (0510)
Corporate capital 2 BGN
VAT no BG202712347
No employees 20-49 Employees
Kompass ID? BGC37272856

Innovative Kompass solutions to help you grow your business

TARGET

Reach the right B2B Customers and decision makers with powerful Marketing and Sales Intelligence solutions

Presentation - TRASH ENERGY

ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИМПОРТ И ЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕНЕРГЕТИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ, ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, СЕПАРИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ, ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ЧРЕЗ ОРГАНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, СЕПАРИРАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ, ИЗВЪРШВАНЕ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

Other Companies recomended by Kompass:

&

Location -  TRASH ENERGY

Executives -  TRASH ENERGY

IVAN ANDREEV GEORGIEV

Управител

Key figures -  TRASH ENERGY

Participation -  TRASH ENERGY

Activities -  TRASH ENERGY

Producer Distributor Service provider

Activities

Other classifications (for some countries)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Mining of hard coal (0510)

ISIC 4 (WORLD) : Mining of hard coal (0510)

EasyBusiness
Analyse, target and engage with over 40m companies with our online search solution.