Companies - Agriculture & Food - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

PROIZVODSTVENO-POTREBITELNA ZEMEDELSKA KOOPERATSIA PROGRES - 93

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДУВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, А СЪЩО И НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЯХНАТА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ /МЕХАНИЗИРАНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ И ДР./, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДИНИЧНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ, КАКТО НА СТОПАНСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ППЗК ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОМИШЛЕНИ, СТРАНИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПО-ПЪЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ, ТРУДОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И УВЕЛИЧАВАНЕ ДОХОДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ КООПЕРАТОРИ, ОСЪЩЕСТВЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СДРУЖЕНИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ, В Т.Ч. И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛ

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

WINE UNION

Производство на вино и спиртни напитки (след получаване на съответния лиценз); Производство на винен дестилат (след получаване на лиценз); Инжинерингова дейност в областта на лозарството и винарството, включително разработване на технологии и асортименти, производство, засаждане и рекултивация на посадъчен материал; Селскостопанска дейност, обработка на земеделски земи и семепроизводство, изграждане на лозови масиви и отглеждане грозде за производство на вино; Външна и вътрешна търговия с вино, винопродукти, високоалкохолни напитки и винен дестилат; Вътрешна и външно- търговска дейност със стоки, суровини, материали, съоръжения и машини по отношение, на които няма нормативно- ограничителен режим, производство и реализация на стоки от хранително- вкусовата промишленост; Спедиторска дейност, превоз на стоки и материали със собствен транспорт; Производство, съхранение и търговска реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, комисионна, складова и лизингова дейност, включително франчайзинг, консултантски и мениджърски услуги от всякакъв вид, посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, сделки с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, строителна и проектантска дейност, хотелиерство, туристическа, рекламна и импресарска дейност в страната и чужбина, осъществяване на всяка друга търговска дейност, която не е нормативно забранена

 • Beverages
 • Wine, grape

PROIZVODSTVENA KOOPERACIA SAGLASIE-KAMEN

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДУВАНИ, НАЕТИ ЗЕМИ, А СЪЩО И НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ТЯХНАТА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ: МЕХАНИЗИРАНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ , ТРАНСПОРТНИ, СТРОИТЕЛНИ, ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДИНИЧНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ, КАКТО НА СТОПАНСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА ПРОМИШЛЕНИ, СТРАНИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА С ЦЕЛ ПО-ПЪЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ, ТРУДОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ, ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ КООПЕРАТОРИ, ОСЪЩЕСТВЯВА САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СДРУЖЕНИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЛИЦА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ И ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН СТОКИ В ТОВА ЧИСЛО И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛ

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

PERPERIKONA LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и чужбина, с български и чуждестранни физически и юридически лица, а за дейности, за които се изисква лиценз или разрешение, след получаване на съответния лиценз или разрешение от компетентните органи

 • Food
 • Milks
 • Cream...

BENMAR

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, ИМПОРТ - ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ С КОЗМЕТИЧНИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ПРОДУКТИ НА ПИВОВАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО, С ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ (МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ), С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; МАРКЕТИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕЛСТВО, ПЕЧАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИН

 • Food
 • Animal feed
 • Agricultural and plantation raw materials and products (wholesale)...

GLOBAL TRADING

ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И TЬPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, BЬHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, PEEKCПOPT, TЬPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ПOЛУФAБPИKATИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ, OБOPУДBAHE, PEЗEPBHИ ЧACTИ, TPAHCПOPTHA TEXHИKA, MOTOPHИ-ПPEBOЗHИ CPEДCTBA, ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ И BCЯKAKBИ CTOKИ, ЗA KOИTO HE CЬЩECTBУBA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAHA, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ CЬC CУXOПЬTEH, BOДEH ИЛИ BЬЗДУШEH TPAHCПOPT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KAKTO И CBЬPЗAHИTE C TOBA TOBAPO-PAЗTOBAPHИ ДEЙHOCTИ, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗЦИHГOBA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, EKCПЛOATAЦИЯ HA AДMИHИCTPATИBHИ CГPAДИ, CПOPTHO- PAЗBЛEKATEЛHИ KOMПЛEKCИ, PECTOPAHTИ И ДPУГИ ПOДOБHИ ЗABEДEHИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, CEPBИЗHA И ДPУГИ УCЛУГИ HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, TУPИCTИЧECKO OБCЛУЖBAHE B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPOГPAMHA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT, ИHЖEHEPИHГ И MAPKETИHГ, CTPOEЖ /ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE, ABTOPCKИ И TEXHИЧECKИ KOHTPOЛ, ИЗПЬЛHEHИE/, ПOKУПKA И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA И

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

ZEMEDELSKA KOOPERATSIA ZA PROIZVODSTVO I USLUGI SAGLASIE-93

ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ВЪРХУ АРЕНДУВАНИ /НАЕТИ/ ЗЕМИ, НЕЙНАТА ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ УСЛУГИ /МЕХАНИЗИРАНИ, АГРОХИМИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ/, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЕДИНИЧНИ ИЛИ КОМПЛЕКСНИ, КАКТО НА СТОПАНСТВАТА НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ФЕРМЕРИ, АРЕНДАТОРИ И ДРУГИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ЗКПУ ОРГАНИЗИРА И ОСЪЩЕСТВЯВА СТРАНИЧНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПО-ПЪЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ, ТРУДОВИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ; ОТКРИВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООПЕРАЦИЯТА; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ В СДРУЖЕНИЕ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ И ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, В ТОВА ЧИСЛО И НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА СТОК

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

TORNADO COMMERCE

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки след издаването на съответното разрешително /лиценз/; внос, износ, производство и пакетиране на ядки, производство на стоки с цел продажба, козметични и лечебни масажи и услуги, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки

 • Food
 • Fruit, canned, bottled and otherwise packaged
 • Vegetables, canned, bottled and otherwise packaged...

TERVEL GROUP

хлебопроизводство търговия с хляб ,хлебни изделия , брашно , зърно , покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален , преработен или обработен вид , търговия с растително - зашитни препарати , минерални торове ,селскостопанска техника и инвентар , зооветеринарни препарати ,селскостопанска продукция , фуражи , сортови семена и посадъчен материал в страната и чужбина , продажба на стоки от собствено производство , производствена дейност в областта на растителната защита , минерално торене и обработка на селскостопански продукти, производство на екологично чиста и с пределно допустими количества нитрати селскостопанска продукция и търговия с нея , търговско представителство и посредничество , комисионни , спедиционни и превозни сделки , складови сделки , стоков контрол , сделки с интелектуална собственост , хотелиерски , туристически , рекламни, информационни , консултантски услуги в областта на селското стопанство, растителна защита,агрохимия, торенето, ветиринарното дело, зоотехника, сортоизпитване, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност не забранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

DETELINA 2007

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА БЪДАТ ПРОДАДЕНИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ РЕКЛАМИ; РЕМОНТИ, ИМПРЕСАРСКИ, МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/, ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Food
 • Pastries and cakes
 • Bread

DIEM-DICHO DICHEV

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ЖИВОТНОВЪДСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ ЗА ХОРА И ТОВАРИ В И ИЗВЪН СТРАНАТА, АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ, АВТОМОНТЬОРСТВО И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, АВТОБОЯДЖИЙСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, ХИДРОИЗОЛАЦИИ, СТРОИТЕЛНО БОЯДЖИЙСТВО, КАНАЛИЗАЦИЯ, МЕЛИОРАТИВНА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО И УВЕСЕЛИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЕКСКУРЗОВОДСТВО, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГ, ФОТОГРАФСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕСТВО И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСИГНАЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ЦЕННИ КНИЖА, БАНКОВИ ГАРАНЦИИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАФЕ -АПЕРИТИВИ, СЛАДКАРСТВО, ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И ЗАКУСКИ, ВАРЕНЕ НА РАКИЯ И ДЕСТИЛАТИ, МЕЛНИЧАРСКА ДЕЙНОСТ И ЯРНОМЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Agriculture and forestry
 • Cereals and pseudo cereals
 • Pulses and legumes...

EKO ASORTI - 05

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО. ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ОТДАВАНЕ И НАЕМАНЕ ПОД АРЕНДА НА СЪЩАТА. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА, СЕЛСКОСТОПАНСКА, ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ ЗА БИТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВАРЪЧНИ, БОЯДЖИЙСКИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, СТРОИТЕЛНИ, ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ И ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, НАПРАВА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ НАВЕСИ, ЗИДАРО-МАЗАЧЕСКИ И МОНТЬОРСКИ УСЛУГИ, ПЛЕТАЧЕСТВО, ОТКРИВАТЕ НА КАФЕ-АПЕРИТИВ, ОБЕКТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. ПРОДАЖБА И РЕМОНТ НА ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КАКТО И ЧАСТИ ЗА ТЯХ. ОТДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ПОД НАЕМ, ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОТДАВАНЕ НА СЪЩИТЕ ПОД НАЕМ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ. СТОКОВ КОНТРОЛ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ. СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ. ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И ПРОИЗВОДСТВА, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Agriculture and forestry
 • Fodder plants
Back to top