Companies - Chemicals, Pharmaceuticals & Plastics - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BOTTLES TRADING LTD

производство на опаковки от пластмаса Производство, продажба и рекламна дейност на всякакви опаковки и стоки, производство и продажба на селскостопански продукти и зеленчуци, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и сладкарство, бутик-облекла, плетива-уникати, изработване и продажба на накити /без благородии метали и скъпоценни камъни/, фризьорски услуги, таксиметрова дейност - превоз на пътници и товари с лек и товарен автомобил, извършване на комплексни геофизически изследвания със собствена апаратура, сервизна дейност, търговско представителство /без процесуално/, комисионерство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, промишлено и жилищно строителство, автотенекеджийски и авторемонтни услуги, дърводелство и дървообработване, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и изделия, без поставените под специален режим, производство и продажба на машини и съоръжения; научноизследователска и развойна дейност; конструиране на машини и съоръжения

 • Rubber processing machinery and equipment
 • Rubber and plastic industry plant and equipment
 • Plastic processing machinery and equipment NES

MEDICAL-DENTAL CENTER DENTAL CLINIC PETAR DUCHEV AD

Осъществяване на извънболнична първична медицинска стоматологична помощ, изразяваща се в извършване на диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, лекарства и превързочни материали и медицински пособия, извършване на медицинска и стоматологична дейност и манипулации под собствен контрол и отговорност, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, както и сключване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната дейност и за обслужване на пациенти осъществяване на специализирана извънболнична помощ, представляваща медико-дентална дейност по смисъла на чл. 11 и чл. 16 от Закона за лечебните заведения, в това число: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, лекарства и превързочни материали и медицински пособия, извършване на медицинска и стоматологична дейност и манипулации под собствен контрол и отговорност, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, извънболнично лечение на пациенти под медицински сън, прилагане на седация, кратка венозна, инхалационна и модифицирана обща балансирана анестезия, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, извършване на други спомагателни дейности и сключване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност от медико-денталния център и за обслужване на пациентите

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Dentists
 • Health services, specialised

MEDICAL CENTER PROFESSOR DOCTOR STOYAN KIRKOVICH

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ИЗВЪН БОЛНИЧНА ПОМОЩ: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ. КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ПРЕДПИСВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПО ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ В ОБЕМ НЕОБХОДИМ ЗА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС: ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ: НАБЛЮДЕНИЕ НА БРЕМЕННИ И ЛИЦА НАД 18 ГОДИНИ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ: ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЛЕКАРИТЕ: КОНСУЛТАЦИИ И НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ В ДОМА ИМ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО ИМ НАЛАГА ТОВА. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИ, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕМОЖЕ ДА СЕ ПОСТИГНЕ В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ ИЛИ В ДОМА НА ПАЦИЕНТА. САНИТАРЕН ТРАНСПОРТ И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MBAL HADZHI DIMITAR

болнична медицинска помощ със следните отделения:вътрешно отделение; пулмология; нефрология; гастроентерология; ендокринология; акушерогинекологично отделение; неонатология; детско отделение; хирургично отделение с детска хирургия; урологично отделение; отделение УНГ; отделение по очни болести; неврология; кардиология с ревматология; физиотерапия; хемодиализа на пациенти с бъбречна недостатъчност; отделение за хемотрансфузия; отделение за бърза и неотложна медицинска помощ; отделение за функционална диагностика; рентгеново отделение с рентген за графии и скопии; компютърна томография; ядрено магнитен резонанс; литотриптор; клинична, микробиологична, паразитологична и вирусологична лаборатория; отделение за обща и клинична патоанатомия с аутопсионна зала и зала за хладилна камера; пералня и стерилизация на инструменти и операционно бельо; вътрешно-болнична аптека; отглеждане на болни в термално състояние; чрез духовни лица; обучение на специалисти-лекари по съответните специалности, обучение на специалисти-сестри и лаборанти, обучение на доброволни сътрудници за работа с пациенти, както и извършването на всякакви други търговски сделки не забранени от закона

 • Hospitals and clinics
 • Health, medical and pharmaceutical

MEDIKO - DENTALEN TSENTAR ARTROMEDIKA EDNO

ОКАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И НА ПЪРВИЧНА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОЛАТОРНИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДПИСВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ ПОД КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТ НА ЦЕНТЪРА, ПРЕДПИСВАНЕ ОБЕМА И ВИДА НА ДОМАШНИТЕ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ, ПРЕДПИСВАНЕ ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА, ВКЛ. ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ПОСЕЩЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ ПО ДОМОВЕТЕ ИМ, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО НА ПАЦИЕНТА НАЛАГА ТОВА И ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТЪРА И ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ДОПУСТИМА ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА МЕДИКО-ДЕНТАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDICET TSEH

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, КАКТО И НА ОТДЕЛНИ ДЕТАЙЛИ, ЕЛЕМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, СКЛАДОВИ И ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗВОДТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ИЗДЕЛИЯ ОТ СИНТЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ , В ТОВА ЧИСЛО ДЕТСКИ КОМПЛЕКТИ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОМПИ ЗА ХРАНА, ХИГИЕННИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, АМБАЛАЖ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ОПАКОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ФАРМАЦЕФТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОПАКОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА, ПРОУЧВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РЕКЛАМНА, КОНСУЛТАНТСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ , ФИЗИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ, ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ - ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ В ТЪРГОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ И ПЛАСТМАСИ

 • Plastic packagings
 • Plastic products

ARTIKOM

Покупка на стоки и други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, включително производство, покупка, преработка, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, образователни и др. услуги след получаване на съответния лиценз; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности незабранени от закона и които се водят по търговски начин, съгласно чл.1, ал.3 от ТЗ.Когато има разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Medical equipment and instruments
 • Surgical equipment and instruments...

AMBULATORIA ZA INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT PO DENTALNA MEDITSINA- D-R PRESIYAN KRASTEV

Дейност лекари дентална медицина извънболнична първична стоматологична помощ, включително диагностика, лечение, профилактика, прегледи, консултации и първична помощ по домовете на болни в областта на стоматологичната дейност, издаване на документи, свързани с дейността, както и всякакви дейности, включително изнасяне на лекции, свързани с първичното стоматологично обслужване, след извършване на регистрация по реда на закона за лечебните заведения НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА БИОТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕГЛЕДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДОМОВЕТЕ НА БОЛНИ В ОБЛАСТТА НА СТОМАТОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИЧНОТО СТОМАТОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ, МЕДИЦИНСКИТЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ, БЕЗ БИОТЕХНОЛОГИИТЕ, ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПЪРВИЧНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, ПРЕГЛЕДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДОМОВЕТЕ НА БОЛНИ В ОБЛАСТТА НА СТОМАТОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВИЧНОТО СТОМАТОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ, СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Dentists
 • Health services, specialised

AKTIV MARKET

Счетоводни услуги; охранителна дейност; кораборемонтни услуги; импресарска дейност в страната и чужбина в сферата на културата; търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и агентство; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина; производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността; вътрешно и външнотърговска дейност; внос-износ на твърди и течни и други енергоносители; внос и износ на стоки и други машини и съоръжения; поддръжка, сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника; корабно агентиране и брокераш, шипшандерска дейност; транспортна дейност/след лиценз/; ресторантьорска дейност/след лиценз/; оценка на земеделски земи и недвижима собственост/следлиценз/; туристическа дейност/след лиценз/; авторемонтна дейност; покупко-продажба на автомобили; сделки с интелектуална собственост; софтуерихардуер; проектиране, строителствои инвеститорски контрол; компютърна зала; туристическа, агентска и туристическа туроператорска дейност; търговия с недвижими имоти; шивашки услуги; организиране и провеждане на образователни курсове; консултантски услуги; организиране и провеждане на забавни и развлекателни игри; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; агентиране на морски кадри за работа с чужди компании

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products

FRENSKI - HRISTO PETKOV

ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ. БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ОКАЗИОН (БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА). ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСКЯКАКЪВ ВИД ПРЕВОЗНА - ТРАНПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ДРУГ ТРАНСПОРТ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА (БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ), ИНФОРМАЦИОННА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА (БЕЗ ПОЩА) ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ. МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНО

 • Rubber products, miscellaneous
 • Rubber products

MEDITSINSKI TSENTAR D-R MADZHUROV

Осъществяване на специализирана извънболнична помощ-извършване на диагностика , лечение , рехабилитация и наблюдение на болни ; консултации , профилактика , предписване на различни видове изследвания и извършване на клинико-лабораторни изследвания ;предписване на манипулации под техен контрол и отговорност; предписване на лекарства , превързочни материали и медицински пособия; извършване на експертизи за временна нетрудоспособност; извършване на наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство; наблюдения , контролиране и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години; извършване на дейности по здравна промоция и профилактика , включително профилактични прегледи и имунизации и издаване на документи , свързани с това , наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; профилактика на болести и ранно откриване на заболявания , предписване на мерки за укрепване и опазване на здравето, търговски сделки, в това число и аптечна дейност, за нуждите на осъществяваната медицинска помощ и за обслужване на пациентите

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

DIAGNOSTICHNO-KONSULTATIVEN TSENTAR SVETA ANNA

Дейност на лекари специалисти Осъществяване на специализирана медицинска извънболнична помощ, включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследванния, извършването на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и пособия, извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица до 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, включително профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи свързни с дейността на лекарите, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, хоспитализация на пациенти когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия или в дома на пациента

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised

MEDIKO - DENTALEN TSENTAR RUBIDENT MEDIKA

ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ; КОНСУЛТАЦИИ; ПРОФИЛАКТИКА; ОКАЗВАНЕ АМБУЛАТОРНО ПОЛИКЛИНИЧНА И ПО ДОМОВЕТЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ: ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ДЕТСКИ БОЛЕСТИ, АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ: ОКАЗВАНЕ НА ПОЛИВАЛЕНТНА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ДИАГНОСТИЧНИ И ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ ОТ ОБЛАСТТА НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ДЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ, ХИРУРГИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЛИЦЕВОЧЕЛЮСТНАТА; ПРОФИЛАКТИКА НА ЛИГАВИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЗЪБОТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ; ПРЕДПИСВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ; ПРЕДПИСВАНЕ ОБЕМА ВИДА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ НА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО; ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ ПО ЗДРАВНА ПРОМОЦИЯ; ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ; НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА КОНСУЛТАЦИИ И БОЛНИЧНА ПОМОЩ; ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТ

 • Health, medical and pharmaceutical
 • Health specialists
 • Health services, specialised
Back to top