Companies - Leisure & Tourism - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

LEVANT 2013

хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; външнотърговски и валутни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост, както и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

ROSENFELD & CO

Производство, управление и доставка на аудиовизуални медийни услуги, телевизионни проекти и програми; придобиване, управление и сделки по занятие с дялови /капиталови/ участия в търговски дружества, развиващи дейности в областта на телекомуникациите, производството, предоставянето и/или разпространението на аудио-визуални медийни и/или електронни съобщителни услуги и продукти – в страната и чужбина; придобиване и управление на медийни и/или телекомуникационни активи, електронни съобщителни продукти, оборудване и инфраструктурни съоръжения - в страната и чужбина; изработка, поддръжка и сделки с интернет сайтове, уеб страници и всякакви интернет проекти и услуги - в страната и чужбина; консултантски услуги в областта на производството, маркетинга и разпространението на всякакви, разрешени от закона интернет услуги, телевизионна и аудио-визуална продукция; рекламна дейност, в т.ч. производство и сделки с рекламна продукция; придобиване на вземания, права по вземания и сделки с тях; финансово-счетоводни консултации; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица (след издаване на съответните разрешения и лицензи), както и всякаква друга дейност, която не е забранена от законите в Реп. България

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

DARION

питейни заведения Покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид, експорт, импорт, реекспорт на стоки, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедициоона, лизингова дейност, транспортна дейност на пътници и товари в страната и чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност, детективска, охранителна дейност на обекти и лица (след надлежно разрешение), ресторантьорство и хотелиерство извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ), спортно-туристическа и спортно-атрактивна дейност, зала за тихи игри, организиране на състезателна клубна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, сладкарски, автомонтьорски, шлосерски услуги (всички като предприятие), покупко-продажба на дребно и едро, мениджмънт и маркетинг

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Pubs and bars
 • Restaurants and bars

SHELBY BULGARIA

Хотелиерство и ресторантьорство. Покупка и продажба на недвижими имоти, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях от местно производство и от внос, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз Хотелиерство и ресторантьорство.Покупка и продажба на недвижими имоти, сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях от местно производство и от внос, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, при условие че, ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Hotels and motels

EL SA VE

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ТАКСИМЕТРОВИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТГЛЕЖДАНЕ, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА БИЛКИ; ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ДРУГИ АКЦИЗНИ СТОКИ (СЛЕД ВЗЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД); ДЪРВОДОБИВНИ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

AGRO TV

КАТО СЕ СПАЗВА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УСЛОВИЕТО, ЧЕ ВСЯКА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕГИСТРАЦИИ (КОГАТО ТАКИВА ЛИЦЕНЗИИ, РАЗРЕШЕНИЯ ИЛИ РЕГИСТРАЦИИ СЕ ИЗИСКВАТ): ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА МЕДИИ, РЕКЛАМА, КУЛТУРА, МУЗИКА, ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ, МОНТАЖ, ЗВУКОЗАПИС, ДИЗАЙН, ПРОДУЦЕНТСКА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ В СФЕРАТА НА АУДИО-ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА АУДИО-ВИЗУАЛНИ СЪБИТИЯ И КОНЦЕРТИ, УСЛУГИ В ИНТЕРНЕТ, ПРОДАЖБА НА АУДИО-ВИЗУАЛНА ТЕХНИКА И СОФТУЕР, ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО: ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОНЕН КАНАЛ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ – ПЛАТЕНО ИЛИ БЕЗПЛАТНО, НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ И ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОДУКТИ (ЧРЕЗ САТЕЛИТ, КАБЕЛ, НАЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ), ФИЛМИ, МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОДУКТИ. ПРИДОБИВАНЕ И УСВОЯВАНЕ, ВКЛ. ЧРЕЗ. ЛИЦЕНЗИИ, ДАДЕНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, НА ВСИЧКИ АВТОРСКИ ПРАВА, ВЪРХУ ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ, ВКЛ. ПРОДУКЦИИ И КОПРОДУКЦИИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ОСЪЩЕСТВЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО; ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИПОВЕ, ИГРАЛНИ ФИЛМИ, ВКЛ. РЕКЛАМИ, САУНДТРАК И ДР.; ПРОМОЦИЯ, РАЗВИТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОГРАМИТЕ; ИЗДАВАНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КНИГИ, МАТЕРИАЛИ, МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЕСТНИЦИ; ЛИЦЕНЗИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ, ИЗДАВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ , ДЕЙСТВИЕ ОТ ИМЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА КАТО ТЕХЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО – ГОРЕ, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television

PARALAKS 2000 LTD

ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ТЪРГОВСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ДРУГА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕЕКСПОРТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ИЗДАВАНЕ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ, ПРОИЗВОДНИТЕ МУ СПИРТНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, САРАФСКА ДЕЙНОСТ, БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЗАЛОЖНА КЪЩА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Pubs and bars
 • Restaurants and bars

KREDO 2012

Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;изграждане, разработване и експлоатация на заведения за хранене; производство и продажба на вътрешния и външния пазар на храни, хранителни продукти и полуфабрикати; туроператорска, туристическа, агентска, посредническа и консултантска дейност, хотелиерство и ресторантьорство. балнеология, организиране на екскурзии в страната и чужбина; организиране и реализация на спортни, развлекателни и рекламни дейности в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; екологичен, селски и ловен туризъм; посредническа и консултантска дейност при сделки с недвижими имоти, търговска и външнотърговска дейност, маркетинг, преводаческа дейност и легализация, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, при спазване на приложимите разрешителни и/или лицензионни режими, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

VILA ROSICHE Ltd.

Покупка и продажба на недвижими имоти, наемане и отдаване под наем на недвижими и движими имоти; ресторантьорство и хотелиерска дейност, производство и търговия със сладкарски и хлебарски изделия, гастрономия, внос и износ на суровини и материали за хлебарство, сладкарство и гастрономия, машини и съоръжения за хранително- вкусовата промишленост, производство, внос, износ и търговия на стоки, незабранени от закона, бартер, лизинг и други външнотърговски операции; предлагане на всякакъв вид услуги, незабранени от закона; информационна, рекламна и импресарска дейност; консултантска и маркетингова дейност; производство, търговия и разпространение на аудио-, видеопродукти и други носители на информация; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и български физически и юридически лица в страната и в чужбина; транспортна дейност; организиране на вътрешен и международен туризъм, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

VISTA HIL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОДГОТОВКА НА СПОРТИСТИ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСФЕРНИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ЛИЗИНГОВИ, МАРКЕТИНГОВИ И ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕВОЗНИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ, ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И ВОДЕНЕ СЧЕТОВОДСТВО НА ФИРМИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, СЕРВИЗНИ, ПРОГРАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ, РЕКЛАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Pubs and bars
 • Restaurants and bars

DIDI EM 11

ресторантьорство; експлоатация на кафе-аператив, заведение за бързо хранене; търговия на едро и дребно с хранителни стоки, кафе и безалкохолни напитки, алкохол и тютюневи изделия (след получаване на съответното разрешение/лиценз), промишлени стоки, стоки за бита, или други вещи; хотелиерство; търговия в страната и чужбина със стоки в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; всякакви услуги за населението; консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, комисионни, консигнационни, спедиционни, превозни и транспортни дейности, складови сделки; интернет търговия; рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services

ADM SERVICE

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И СТИКОВЕНЕ НА СТОКИ И ПРОДУКТИ; СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШВАНЕ НА СГРАДИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ОБЩА РАБОТА В ПРОМИШЛЕНОСТТА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА ХРАНИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ОБЩЕСТВЕНИ ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОЕКТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ЛИЗИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

 • Radio and television broadcasting services
 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Video conferencing/teleconferencing services

GEORG - GEORGI GEORGIEV

АВТОТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ С ЛЕКИ И ТОВАРНИ КОЛИ, СЪС СОБСТВЕНИ И НАЕТИ МПС В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНО- ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО, ЗАКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСТЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД И ПРОИЗХОД, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ЧУЖДИ И БЪЛГАРСКИ ФИРМИ, ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОННИ И КАРАВАНИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО,АМБУЛАНТНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ЗА НАРОДНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА, МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОНННА ТЕХНИКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЧРЕЗ ОБМЕННИ, ЕКСПОРТНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ У НАС И В ЧУЖБИН

 • Postal services, telecommunications, radio and television
 • Land-based telecommunication operators
 • Telecommunications services

CO MORENIA

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА-ИЗВЪН ДОМА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА-ИЗВЪН ДОМА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,ОБМЯНА НА ВАЛУТА И СДЕЛКИ С ВАЛУТА ПО ЗАНЯТИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Hotels and motels

PROGRESS 333

Д СТ РЕСТОРАНТИ ЗАВЕДЕНИЯ БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ Търговия на едро и дребно, покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, хотелиерство и ресторантьорство, продажба на топли и студени закуски, ястия и предястия, скара, бира, кафе, чай, търговия с тютюн и тютюневи изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, захарни изделия; Осъществяване на информационно-консултативна и обучителна дейност в сферата на селското стопанство-създаване на информационно-консултативни и обучителни центрове на територията на страната, разработване и изпълнение на проекти за устойчиво развитие на селските райони, съдейства за въвеждане на нови технологии; Осъществяване на информационно-консултативна и обучителна дейност по екология-разработване и изпълнение на проекти за опазване и защита на околната и природната среда; Осъществяване на информационно консултативна и обучителна дейност в сферата на здравеопазването - организиране на мероприятия за профилактика и опазване здравето на децата и младежите; Осъществяване на информационно-консултативна и обучителна дейност за придобиване на знания и умения при разрешаване на кризисни ситуации (природни бедствия, пожари, аварии, терористични актове и др разработване на методики; Осъществяване на информационно-консултативна и обучителна дейност по интелектуална собственост, организиране на информационен център с виртуален бизнес инкубатор за подпомагане развитието на предприемачеството и иновациите; Осъществяване на мероприятия и участва в младежки дейности в сферата на обучението и възпитанието, здравеопазването, спорта и социалното включване; Осъществяване на публично-частни партньорства с общини и кметства, с бизнес групи и сдружения на гражданското общество -подпомагане на местното икономическо развитие на общини и кметства в сферата на диверсификацията на икономиката на районите, регионалното развитие и внедряването на нови технологии, подпомага развитието на процесите на икономическо и научно партньорство на България с Европейския съюз; Осъществяване на социални дейности, насочени към деца и младежи от социалните домове, инвалиди, възрастни и хора в неравностойно положение;Осъществяване на квалификация и преквалификация на кадри в сферата на туризма, селското стопанство, строителството, екология, услуги и други чрез Център за професионално обучение с цел повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси, разработва методики за обучение; Разработване и управление на проекти за набиране на средства от Европейски и Международни фондове, Фондации, Асоциации и др. и ги насочва за реализация на дейността си; Организиране и провеждане на регионални, национални и международни срещи, семинари, симпозиуми, форуми и конференции; Реализиране на дейност като социално предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г., осигуряващи социална интеграция на лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, чрез създаване на социално предприятие в сверата на ресторантьорството и заведенията за бързо обслужване, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона

 • Hospitality, tourism, hotel and catering industries
 • Restaurants and bars
 • Catering services
Back to top