Companies - Glazed metal structures - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MUHARSKI

Проектно-проучвателни работи, инженеринг, експертни консултации и оценки, технически и други експертизи, строително-ремонтни и всякакъв вид предприемачески дейности в сферата на строителството и предприемачеството, всякакъв вид вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, производство, търговия и монтаж на алуминиева дограма, покривна, хидро и топло изолация, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закон Производство метални конструкции части от тях

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KZU GROUP PROJECT M LTD

Проектиране на резервоарни конструкции; инженеринг на строителни обекти; проектиране на технологически съоръжения; проектиране на строителна механизация и съоръжения; изготвяне на ноу-хау на строителни системи; конструкции и материали; външно и вътрешно търговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички видове стоки; представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортна, спедиторска, консултантска дейност в страната и чужбина; всякаква друга дейност, за която няма законова забрана, като за дейностите, за които се изисква специално одобрение, разрешение или друга санкция на държавен орган – след получаване на такава

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KATRA STEEL

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОПАНЕЛИ , ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, В Т. Ч. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ПРЕВОЗНА/ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

HB STEEL

производство на арматурни заготовки и метални изделия, търговия с черни метали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска реализация на всички видове стоки, незабранени от закона, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа дейност вкл. външнотърговска по целия предмет на дейност, осъществявана чрез експорт-импорт, бартер, лизинг, както и други специфични външнотърговски сделки и операции, проучване, проектиране и комплексно изграждане на обекти, външна и вътрешна архитектура, предприемаческа дейност, както и всички дейности, незабранени със закон

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

METAL - YANEVI SIE

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СТРУГАРСКИ УСЛУГИ НА ФИРМИ, КООПЕРАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, МОНТАЖ НА ОВ ИНСТАЛАЦИИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ФИРМИ, КООПЕРАЦИИ И ГРАЖДАНИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯККАКЪВ ВИД СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОНСТРУКЦИИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ИНЖЕНЕРИНГ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ-ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПО СУША, ВОДА И ВЪЗДУХ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОСЕРВИЗИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ, АВТОМИВКИ, ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ, ПЛАСТМАСА, ДЪРВО, ГУМА, КАУЧУК И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ, МАШИНОПИСНИ, РАЗМНОЖИТЕЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКВИ КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, СПОРТНО-АТРАКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, ОБЩЕСТВЕНОТО ХРАНЕНЕ, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, ПОТРЕБИТЕЛСКИ, ОКАЗИОННИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, АНТИКВАРИАТ, МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОМИСИОННА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОС

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ARMA SMOLYAN

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО: ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВОДИ, ФАБРИКИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТНО-ПРОУЧВАТЕЛНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА, СТОПАНСКА, СЕЛСКО-СТОПАНСКА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (В ОБЛАСТИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА); ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ВСЯКАКЪВ ХАРАКТЕР (БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА); ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

SpLTD

Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба: импорт ,експорт и реекспорт, комисионни, спедиционни и превозни сделки;търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;комплексно изпълнение на сгради, инжинерни обекти в страната и чужбина, ремонт и реконструкция на обекти; проучване и внедряване на нови технологии в строителството и предприемачеството; сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството; лизинг,износ на живи животни в чужбина, рибовъдство или еквивалент в областта на производството на аквакултури и други незабранени със закон дейности

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KLASIK METAL

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД , ВНОС , ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ , РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗНООБРАЗЕН ХАРАКТЕР , ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО СЛЕД ЛИЦИНЗ , РЕКЛАМНА , ПРЕДПЕЧАТНА , ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ; СЕЛКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ; СПЕДИЦИОНА ДЕЙНОСТ ; ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ; СПОРТНИ УСЛУГИ , СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ , СЛЕД ЛИЦИНЗ ; КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ; КОПИРНИ УСЛУГИ ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНВЕСТИТОРСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО , ПРОЕКТИРАНЕ , ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ , РЕМОНТ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ НА ПЪТНИ , ЖИЛИЩНИ , СТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ ; МАРКЕТИНГ ; ОБМЯНА НА ВАЛУТА - СЛЕД ЛИЦЕНЗ ; СТРОИТЕЛСТВО , РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИ , СТОПАНСКИ , ПРОМИШЛЕНИ , ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

EXPRESS JOUR

ТРАНСПРОТНА ДЕЙНОСТ - ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОКАЗИОН, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ ,АВТОСЕРВИЗ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, ЧАСТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЕЩИ И АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ; ЗВУКОЗАПИСНА И ВИДЕОЗАПИСНА ДЕЙНОСТ; ОПАКОВЪЧНИ ИЗДЕЛИЯ; РЕКЛАМНИ И ХУДОЖЕСТВЕНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МАШИНОПИСНИ, КОПИРНИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ С ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, БИЛКИ; РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ШИВАЧЕСКИ, ПЛЕТАЧЕСКИ УСЛУГИ; НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОФОРМЯНЕ НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

TASSY

Manufacture of metal structures and parts ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОСЛЕДВАЩО ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ, ГОРИВНИ УРЕДБИ НА ТЕЧНИ И ГАЗОВИ ГОРИВА, ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЕЛНИ ЦЕНТРАЛИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ СИСТЕМИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ И ВОДОПРОВОДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖКИ С ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА /БЕЗ ПОЩЕНСКИ/, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВАЛУТНИ СДЕЛКИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

HRAMAR OOD

ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА КОФРАЖИ, КОФРАЖНА ТЕННИКА, СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ; СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С МПС, АВТОПРИНАДЛЕЖНОСТИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ НА КАФЕТЕРИИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ;ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ С ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗ/; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СУРОВИНИ, ПОЛУФАБРИКАТИ, ПРОМИШЛЕНИ, БИТОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПАКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ALVERS COMERS

Изграждане, прочистване, реконструкция, поддържане на зелени площи, паркове и градини и свързаните с това дейности в страната и чужбина; производство и търговия с растителност; стопанисване и отдаване под наем на недвижими имоти; търговия с метали и метални произведения в страната и чужбина; производство и търговия на/със стоки в страната и чужбина; отдаване под наем на машини и МПС; поддържане чистотата и сметоизвозване на/от обществени и частни площи; проектиране, геодезично проучване, строителство на жилищни и нежилищни сгради; транспорт на хора и товари в страната и чужбина, инвестиционна дейност; посредничество, комисионерство и агентска дейност на български и/или чуждестранни физически и юридически лица, както и други дейности, незабранени със зако

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

KARNES

МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, КОНСУЛТАЦИИ, КОНСТРУИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МАШИНОСТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ВНОС-ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО; ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; СТРОИТЕЛНА, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ; МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИ, МЕХАНИЧНИ И ДРУГИ ЗАБАВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, АУДИО И ВИЗУАЛНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ЦЕННИ КНИГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПОКУПКИ, ПРОДАЖБИ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВНОС И ИЗНОС; ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗИ И РАЗРЕШЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СЕ ИЗИСКВАТ

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

METALINVEST - REMKO

ПPOEKTИPAHE И ИЗГPAЖДAHE HA EHEPГИЙHИ, ПPOMИШЛEHИ И ГPAЖДAHCKИ OБEKTИ, ИHЖEHEPИHГOBA, CHAБДИTEЛCKA И ДИCTPИБУTOPCKA ДEЙHOCT, METAЛHO CTPOИTEЛCTBO И PEMOHTHA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCИЧKИ BИДOBE BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, BЪTPEШHO И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ИЗKУПУBAHE И TЪPГOBИЯ C ЦBETHИ И ЧEPHИ METAЛИ, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗKУПУBAHE И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT C ПPEДMETИ C HУMИЗMATИЧHA CTOЙHOCT И AHTИKBAPHA TЪPГOBИЯ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПOKУПKA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ C ЦИГAPИ И AЛKOXOЛ - CЛEД ПOЛУЧABAHE HA PAЗPEШEHИE, HAБИPAHE HA PAБOTHИЦИ ЗA PAБOTA B ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, AДMИHИCTPATИBHИ УCЛУГИ, TЪPГOBИЯ C ABTOMOБИЛИ И PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, ФИHAHCOB ЛИЗИHГ, ПPИДOБИBAHE И УПPABЛEHИE HA ДЯЛOBИ УЧACTИЯ, CДEЛKИ C ЧУЖДECTPAHHИ CPEДCTBA ЗA ПЛAЩAHE, ПPOMИШЛEHA CTPATEГИЯ И CBЪPЗAHИ C TOBA BЪПPOCИ, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BCИЧKИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

TEHNOLIFT

ПPOИЗBOДCTBO,PEMOHT И ПPOДAЖБA HA ИЗДEЛИЯ OT METAЛ, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT C METAЛИ.Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество; спедиторска дейност в страната и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина, включително и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност и услуги; импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки; сделки с интелектуална собственост; превод и легализация на документи; търговия със софтуер и хардуер; производство на филми, видео - и звукозаписи; издателска или печатарска дейност; вътрешно търговска и външнотърговска дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени от нормативен акт или представляващи монопол на държавата; агентство и маркетингова дейност и услуги

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

COMPASS ENGINEERING- IP

Производство на стоки с цел търговия на едро и дребно; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им; комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; външно-търговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

METALSTROI-STOIANOV & GEORGIEV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБАРОБЕТН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПОРИЗВОДСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, МОНТАЖ И ПЛАСМЕНТ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕЗАБРАНЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ТРАНСПОРТНИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

SVN INZHENERING

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ, СКЛАДОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, МЕТАЛООБРАБОТКА, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА СЪЩИТЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБЕКТИ, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПСД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВНОСНО-ИЗНОСНА И РЕЕКСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧУЖД ТРУД, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ПОДДРЪЖКА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, СЕРВИЗ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНА, ХЛАДИЛНА И ВЕНТИЛАЦИОННА ТЕХНИКА,КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

BONA FIDO

Търговско представителство и посредничество, външна и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и превозни сделки, предоставяне на консултантски, рекламни, информационни и други услуги, строително ремонтни дейности, търговия с метали/ след лиценз/, разкриване на кафе – аператив, ресторантьорство, хотелиерство, оценка на цели предприятия, движимо и недвижимо имущество на земеделски земи и подобренията върху тях, проектиране, производство и търговия на металообработващи машини, търговия на едро и дребно, изкупуване и производство на селскостопанска продукция, млечни изделия, брашна, сладкарски изделия и търговия с тях, производство, преработка и търговска реализация на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки на вътрешния и външния пазар, разкриване на търговски обекти и складове, пазарни проучвания, отдаване под наем на недвижими вещи, маркетинг, складова и лизингова дейност, търговско посредничество и агентсво, външнотърговска дейност/внос и износ/ във връзка с предмета на дейност на дружеството

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...
Back to top