Companies - Building industry - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GEOPLAN

Информационни и програмни услуги, свързани с организация и комплектуване на обществени, фирмени и лични архиви с научно-техническа и лична документация в обществени, фирмени и лични архиви, научно-информационно-изследователска дейност на научно-технически лична архивна документация, административно-правни услуги / без процесуално представителство/, инженерингова дейност в страната и чужбина, проучване, проектиране, научно-изследователски и инженерни разработки, пластика, дизайн, интериор и екстериор, строително-монтажни работи, авторски надзор, техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, сделки с интелктуална собственост, ноу-хау, патентно-лицензионна дейност, трансфер на информационни продукти и управление на иновационни процеси в страната и чужбина, сключване и реализация на аренди, наемни и лизингови договори, мениджмънт, маркетинг и рекламни дейности и услуги / без кино и печат/, търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ, бартер и обменни операции, представителство и производство на кооперирани изделия и крайни продукти и услуги, спедиторски /без колетни и пощенски пратки/ и транспортни услуги, хотелиерство, ресторантьорство, кафе и коктейл-бар, туристически и спортни услуги, моделиерство и производство на облекла и аксесоари /без благородни метали, скъпоценни камъни, паметници на културата/, вкл. и на ишлеме, организация, производство, изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, производство и търговия с хранително-вкусови продукти, организация на верига фирмени магазини в страната и чужбина, всякаква друга стопанска дейност, с изключение на забранените със зако

 • Building contractors
 • Building industry

MARCHELA 90 - ZHLATKO MARCHEV

ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ B CУPOB И ПPEPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA ШИBAШKИ И TPИKOTAЖHИ ИЗДEЛИЯ, ЛУKCOЗHИ, MOДHИ И CПOPTHИ OБЛEKЛA, KOЖУXAPCKИ И KOЖAPCKИ ИЗДEЛИЯ, B T. Ч. ГAЛAHTEPИЯ, OБЛEKЛA, ДPEБHИ ИЗДEЛИЯ, ЧAHTИ, KУФAPИ, OБУBKИ И ДP. , ИЗДEЛИЯ, ПPOEKTAHCKA, ИHBECTИTOPCKA И CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA HOBO CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ/ CЛEД ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE OT KOMПETEHTEH ДЪPЖABEH OPГAH/, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ-ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TОBAPИ, AДMИHИCTPATИBHO-ПPABHИ И ИKOHOMИЧECKИ УCЛУГИ, ПPEДAЧECKИ И MAШИHOПИCHИ УCЛУГИ, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT-BHOC, ИЗHOC, ПPEДCTABИTEЛCTBO, PEEKCПOPT, ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И ЛИЦA/ CЛEД ИЗДABAHE HA PAЗPEШEHИE OT KOMПETEHTEH ДЪPЖABEH OPГAH/, PAЗKPИBAHE HA ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA. ТЪРСЕНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА СКАЛНО - ОБЛИЦОВАЧНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛ. ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ТЕХНИКА, КАСАЕЩА ДОБИВА И ОБРАБОТКАТА НА ТЕЗИ МАТЕРИАЛ

 • Building contractors
 • Building industry

EMEK BALGARIA

ИHДУCTPИAЛHА OБPAБOTKA HA ЖEЛЯЗO, METAЛHИ KOHCTPУKЦИИ И CЬOPЬЖEHИЯ OT BCЯKAKBO ECTECTBO, KAKTO И TЬPГOBИЯ C HEOБPAБOTEHO И OБPAБOTEHO ЖEЛЯЗO ИЛИ ЖEЛEЗHИ TPЬБИ И BCИЧKИ ПOДOБHИ ПPOДУKTИ, ЗAKУПУBAHE B CTPAHATA, BHOC OT ЧУЖБИHA И ПPOДAЖБA HA ПPOДУKTИ OT METAЛ B ПЬPBOHAЧAЛEH ИЛИ ПPEPAБOTEH BИД ЗA BCЯKAKBO ПPИЛOЖEHИE, ЗAKУПУBAHE, BHOC OT ЧУЖБИHA И ПPEПPOДAЖБA HA BCЯKAKЬB BИД MAШИHИ, CЬOPЬЖEHИЯ И TPЬБИ, CBЬPЗAHИ ИЛИ HE C METAЛHИ KOHCTPУKЦИИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA HA ДPУЖECTBO CЬC CЬЩИЯ ИЛИ ПOДOБEH ПPEДMET HA ДEЙHOCT, УЧACTИE ИЛИ ПOEMAHE ИЗГPAЖДAHETO HA BCЯKAKBИ ЧACTHИ ИЛИ OБЩECTBEHИ TEXHИЧECKИ OБEKTИ, УЧACTИE B CЬЩECTBУBAЩИ ИЛИ HOBOУЧPEДEHИ ДPУЖECTBA, KOИTO ИMAT CЬЩИTE ИЛИ ПOДOБHИ ЦEЛИ, ПPИДOБИBAHE И ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ ЗA ДЬЛГOTPAЙHA EKCПЛOATAЦИЯ, EKCПЛOATAЦИЯ HA BCЯKAKЬB BИД ЖИЛИЩHИ KOMПЛEKCИ, TЬPГOBCKИ ЦEHTPOBE, TУPИCTИЧECKИ OБEKTИ И ДPУГИ ПOДOБHИ ПЛOЩИ И OБEKTИ, ПPOУЧBAHE, ИЗГPAЖДAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA CЬOPЬЖEHИЯ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPOEHEPГИЯ OT BЬЗOБHOBЯBAЩИ CE ИЗTOЧHИЦИ HA EHEPГИЯ, ЗAKУПУBAHE, ИЗГPAЖДAHE, ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMA COБCTBEHOCT, KOЯTO E HEOБXOДИMA ЗA OCЬЩECTBЯBAHE HA ГOPEПOCOЧEHИTE ЦEЛИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ CДEЛKИ И ДEЙHOCTИ, ЗA KOИTO HЯMA ИЗPИЧHA ЗAKOHOBA ЗAБPAH

 • Building contractors
 • Building industry

SLAVOV BUILD LTD

Проектиране, строеж, покупка, обзавеждане и ремонт на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем;Консултации и посредничество при разпоредителни сделки и наемане на недвижими имоти;Консултации, маркетинг, мениджмънт, управление, стопанисване и поддръжка на недвижими имоти;Хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги;Туроператорска и туристическа агентска дейност, при спазване на установения лицензионен режим;Вътрешен и международен превоз на пътници и товари; Комисионни, спедиционни, лизингови, складови и превозни сделки и дейности; Външноикономическа дейност, внос, износ;Търговия и доставка на строителни материали, машини и съоръжения, автомобили, стоки за бита, промишлени стоки, селскостопанска продукция, хранителни стоки. Представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина

 • Building contractors
 • Building industry

HIDROSTROY

ИЗГРАЖДАНЕ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЯЗОВИРИ,ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ, ПРЕЧИСТВАЩИ И ПОМПЕНИ СТАНЦИИ,ТУНЕЛИ,КАНАЛИЗАЦИИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ, ХВОСТО И ШЛАМОХРАНИЛИЩА,ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО, БЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ,ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УСЛУГИ,ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ,ТРАНСПОРТНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ИМОТИ. ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА,КОНСУЛТАНТСКА,КОМИСИОННА, ЕКСПЕДИЦИОННА,СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ,ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКА,РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ,ПРЕВОДНА ДЕЙНОСТ,ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ,ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С БИТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Civil and marine engineering contractors
 • Civil engineering contractors NES
 • Pipeline laying contractors...

MISTRAL 7 LTD

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА; КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ СВЕТОВНО, НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ВиК И ОВК ИНСТАЛАЦИИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СТРОИТЕЛНА, ИНВЕСТИТОРСКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ-ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕЗАБРАНЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ЗА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 • Building contractors
 • Building industry

AVON - 5

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, превозни и спедиционни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; ресторантьорство; санитарно – хигиенно поддържане и други услуги, свързани с ресторантьорството и хотелиерството; производство и продажба на студени и топли закуски, ястия и предястия, скара – бира, чай, кафе и захарни изделия; покупка, горско стопанство, дърводобив и свързани с тях услуги; селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; дървопреработване и производство на мебели и дограма; превоз на стоки и товари в страната и чужбина, селско стопанско производство, проектиране и строителство на сгради, хидросъоръжения и пътища, изграждане, поддържане и експлоатация на ВИК инсталации и съоръжения

 • Building contractors
 • Building industry

RI - SOF

ПРОУЧВАНЕ, КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ, СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ ИНЖЕНЕРИНГ, ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЬТИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГРАМА, ДОСТАВКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАТЕРИАЛИ, СТЪКЛОПАКЕТИ И АКСЕСОАРИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ДОГРАМА И МЕБЕЛИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И С ВЕЩНИ ПРАВА ВЬРХУ ТЯХ; ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, ТЕХНИКА И АВТОМОБИЛИ; ТЬРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПРОИЗВЕДЕНИ И/ИЛИ ДОСТАВЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО; ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕР И РЕЕКСПОРТ НА СЪЩИТЕ СТОКИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ИЛИ С ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ; ЛИЗИНГ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ С НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО, ВНЕДРЯВАНЕ, МОНТАЖ И СЕРВИЗ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОМИШЛЕНОСТТА, БИОТЕХНОЛОГИИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; РЕКЛАМА; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПОРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА, АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • Building contractors
 • Building industry

ELEKTRIK

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВЕД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ ( ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2 Т.3 ОТ ТЗ ), ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ, РЕСТОРАНТИ, БАРОВЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВИ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗРАЗЯВАЩА СЕ В ИНПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, ЕЛ.НАГРЕВАТЕЛИ, ПЕЧКИ, КАЛОРИФЕРИ И РЕМАРКЕТА (ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ) И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ (РАЗРЕШЕНИ СЪС ЗАКОН), СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА) ЛИЗИНГ И МЕХ.СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ СЪС ЗАМЕД.ТЕХНИК

 • Electrical installation contractors
 • Building industry

BLYASAK 13

АВТОРЕМОНТНИ, АВТОСЕРВИЗНИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, РЕГУЛИРАНЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА ГУМИ, АВТОМИВКА, ПЪТНА ПОМОЩ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ /КАФЕТА И БАРОВЕ/, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПЛАСМЕНТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОПИРНИ; ПРЕВОДАЧЕСКИ, МАШИНОПИСНИ, ДЪРВОДЕЛСКИ, ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ и СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ НА ВЕЩИ ПОД НАЕМ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИЛИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Gas, water, plumbing, heating, ventilation and air conditioning (HVAC) plant installation and maintenance contractors
 • Building industry

AST ENGINEERING LTD

СТРОИТЕЛНА, КОНСУЛТАНСКА И ПРОЕКТАНСКА ДЕЙНОСТ, ИНЖЕНЕРИНГ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС,РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ, СДЕЛКИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, МАГАЗИНИ, ПАВИЛИОНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СПОРТНА, ПРОСВЕТНА, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 • Building contractors
 • Building industry

ECODIN

Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения, изграждане на пътища, пътни съоръжения и улици, изграждане на преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура и услуги със строителна механизация; извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали и друг вид отпадъци; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; земеделие; растениевъдство и животновъдство; развъждане на риба и други водни организми; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; отваряне и експлоатация на дрогерия

 • Building contractors
 • Building industry

SUBOSTROY

Строителство; строителство на сгради и съоръжения; ремонт, поддържане и реконструкция на сгради и съоръжения; монтаж на сглобяеми строителни елементи и временни постройки върху строителната площадка; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество; превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, външнотърговска, експортно-импортна и бартерна дейност; отдаване на вещи под наем, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, както и всички останали дейности и услуги, които не са забранени със закон

 • Building industry
 • Plastering contractors

VALEO INVEST

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ И ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО /БЕЗ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРОДАЖБА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПЛЕТАЧНИ УСЛУГИ, ШЕВ И КРОЙКА, ДИЗАЙН И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВ

 • Building contractors
 • Building industry

GOSHELEKTRIKS

СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ТЪРГОВСКИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, ВИК ИНСТАЛАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ - ВОДА, ВЯТЪР, СЛЪНЦЕ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С АВТО-МОТО ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВНОС И ИЗНОС, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪХРАНЕНИЕ И ПЛАСМЕНТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВИ С АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ И ПЕТРОЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ФОРМИ, КАТО ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗРЕШЕНИЕ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА

 • Electrical installation contractors
 • Building industry
Back to top
Prospect effectively Building industry companies specialized in domain using the Kompass worldwide data base and its search options. Access to important information about Building industry firmexpert in metier using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free supplies legal and financial trustworthy and regularly updated. For each firm present in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many success indicators for your communication operations: staff member number, services, legal status, revenue, and more…
Produce your own prospecting list with Easybusiness, the essential Kompass BtoB platform that gathers billions of companies across the world. Target exactly your future employees with the several targeting tools available. Thanks to EASYBUSINESS, monitor your market, follow your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting solution developed by Kompass