Companies - Construction - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

stars ltd

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОИТЕЛСТВО НА ТРЪБОПРОВОДНИ ИНСТАЛАЦИИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВДИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЛИЗИНГ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВСЯКА ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТ

 • Civil and marine engineering contractors
 • Civil engineering contractors NES
 • Pipeline laying contractors...

DIA DOOR

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; строителство, строителни ремонти; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на земеделски произведения с цел продажба, производство и търговия със селско стопанска продукция от растителен и животински произход от собствени или наети земи; селско стопански услуги; внос, износ и реекспорт; лизинг, външнотърговска дейност; комисионни и складови сделки; вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги; издателска дейност; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; производство и търговия на метални врати, интериорни врати, метални изделия, продукти от дърво, мебели, кухненско оборудване

 • Metal constructions for the building industry
 • Doors, metal
 • Windows, metal

KRISTALNA VODA

консултантска дейност във връзка с разработване на проекти и реализацията им в областта на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; проектиране и изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води; пречистване на почви, води и утайки, производство и продажба на пречиствателни станции; изграждане на водоемни съоръжения и съоръжения за ВЕЦ; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения и полезни модели, търговски марки, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; сметосъбиране, сметоизвозване, метене и миене на улици, тротоари, площади и други обществени обекти, почистване на вади, шахти и водостоци, както и зимно поддържане на улични мрежи и пътища; извършване на всякаква друга дейност, която действащото в Република България законодателство допуска

 • Land clearance and reclamation contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors

LIVIQ 08

ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТУРИСТИЧЕСКИ, ЕКСКУРЗИОННИ И ТУРОПЕРАТОРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСКИ И РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ПОКУПКА, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И СТОКИ В СУРОВ, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СЛЕД ЛИЦЕНЗ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; ЛИЗИНГ; СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; АВТОРЕМОНТНИ И КОРАБОРЕМОНТНИ РАБОТИ; УСЛУГИ В КОРАБОПЛАВАНЕТО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРОДАЖБА И ПОДДРЪЖКА НА ИНДИВИДУАЛНИ И КОЛЕКТИВНИ САТЕЛИТНИ, НАЗЕМНИ, ЛОКАЛНИ И КАБЕЛНИ ВИДЕО-РАДИО- И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ; ИМПРЕСАРСКИ И ПРОГРАМНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ

 • Civil and marine engineering contractors
 • Civil engineering contractors NES
 • Pipeline laying contractors...

MARGARITA-P-IVAN KOSTADINOV

CTPOИTEЛCTBO, ПPOEKTИPAHE, ПPOEKTHИ ПPOУЧBAHИЯ, ГEOДEЗИЧECKИ PAБOTИ; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, ДИBOPACTЯЩИ ПЛOДOBE, БИЛKИ, ГЪБИ; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO; ПPOИЗBOДCTBO HA BCИЧKИ BИДOBE ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ ЗA BЪTPEШEH И BЪHШEH ПAЗAP, OБЩECTBEHO XPAHEHE; TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ C ИЗKЛЮЧEHИE HA TEЗИ ДEЙHOCTИ, KOИTO CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA; MOHTAЖ И PEMOHT HA ПAPHИ И BOДOГPEЙHИ KOTЛИ C BИCOKO И HИCKO HAЛЯГAHE; MOHTAЖ HA BCИЧKИ BИДOBE CЪДOBE PAБOTEЩИ ПOД BИCOKO И HИCKO HAЛЯГAHE; BЪTPEШHA И BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO; OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ; CПEДИTOPCKA, TУPИCTИЧECKA, MAPKETИHГOBA, ИMПPECAPCKA, PEKЛAMHA И KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT; ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA ПЧEЛEH MEД, BOCЪK; TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT - TAKCИMETPOBИ И TOBAPHИ ПPEBOЗИ CЬC COБCTBEHИ И HAETИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; BHOC HA TOBAPHИ И ЛEKИ KOЛИ, CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, ABTOЧACTИ И PEMOHTHИ УCЛУГИ; ПPOДAЖБA HA BCЯKAKЪB BИД CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ, TEЧHИ И TBЪPДИ ГOPИBA; ИЗKУПУBAHE HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ; ПOKУПKO-ПPOДAЖБA И OБMЯHA HA BAЛУTA; ПPOДAЖБA HA CTOKИ ЗA ДOMA; БAPTEPHИ CДEЛKИ; ПPOEKTИPAHE И ИЗПЬЛHEHИE HA ПOДKPAHOBИ ПЪTИЩA C ПOДEMHA TPAHCПOPTHA TEXHИKA C И БEЗ KAБИHKA; BCИЧKИ BИДOBE KPAHОВЕ И TEЛФAPИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; BHOC И TЪPГOBИЯ C HOBA И УПOTPEБЯBAHA CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, MOTOPHИ ПPEBOЗHИ CPEДCTBA И PEЗEPBHИ ЧACTИ; ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ, УCЛУГИ И ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, HACEЛEHИETO, CEЛCKOTO CTOПAHCTBO, TPAHCПOPTA, ЛEKATA И XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT; XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO; ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА И ПЛАСТМАСОВА ДОГРАМА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО СГРАДИ

 • Building contractors
 • Building industry

MEGA STROI 59

ДРУГИ ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. ВИСОКО И НИСКО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ, ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ТОПЛО И ХИДРО ИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ, ИЗКОПНИ РАБОТИ, ТРОТОАРИ И АЛЕИ, ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО БЕТОНОВИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ, В ТОВА ЧИСЛО МАЗИЛКА, ШПАХЛОВКА И БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. ПРЕМАХВАНЕ НА СТАРИ БОИ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ЧРЕЗ ПЯСЪКОСТРУЕНЕ. ПОЛАГАНЕ НА САМОРАЗЛИВНИ ПОДОВИ ЗАМАЗКИ. СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВКЛ. СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ И ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

KOMUNAL ENGINEERING

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО), ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СМЕТОСЪБИРАНЕ, СНЕГОСЪБИРАНЕ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ДИЗАЙН; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ТЯХНОТО ИЗВЪРШВАНЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ; КАКТО И ДРУГА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 1 ОТ ТЗ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

DARI - LES EOOD

ДЪРВОДОБИВ, ОБРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ТРАНСПОРТ; ПОКУПКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПНАСКИ ПРОДУКТИ; АВТОСЕРВИЗ И ПЪТНА ПОМОЩ; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПЕРДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДИНЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; НАУЧНО-РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПЕРСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АК

 • Timber/logs, temperate zone
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry

KATRA STEEL

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОПАНЕЛИ , ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ИКОНОМИЧЕСКИ, СЧЕТОВОДНИ, В Т. Ч. ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ДРУГИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ, ПРЕВОЗНА/ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Metal constructions for the building industry
 • Structural metal fabrication components for building work
 • Prefabricated metal buildings...

ISTA ANDREEVA

Консултантска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, придобиване, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества: финансови консултации, инвестиционно-финансова, инженерингова, производствена, търговска, маркетингова дейност в областта на промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство, отдиха, туризма и услугите, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, авторски надзор, инвеститорски контрол, научнотехническа помощ: строителство, монтаж и експлоатация на сгради и материално-технически бази, управление на имущества и дялово участие в промишлени и търговски дружества, външнотърговска дейности, износ, компенсационни, обменни, бартерни, реекспортни и други операции, обучение по безопасност и здраве при работа, създаване на филиали, дъщерни предприятия, търговски фирми в страната и чужбина, дейност в свободните митнически зони, както и други дейности, незабранени със закон

 • Earth-moving, excavation, foundation and tunnelling contractors
 • Civil and marine engineering contractors
 • Building industry...

BUILDING EXPRESS 82 LTD

Извършване на всякакъв вид строителство и ремонтна дейност в страната и чужбина; монтаж, реставрация, проектиране, вътрешен и външен дизайн, озеленяване, градинарство; извършване на ново строителство и ремонт на покриви и хидроизолации; строителство на електрически инсталации; изолационни строителни дейности, полагане на мазилки; монтаж на дограма, интериорни и други завършващи елементи; полагане на подови настилки, ламиниран паркет, стенни облицовки и гипсокартон; боядисване и стъклопоставяне; други довършителни строителни дейности; поставяне на фаянсови и теракотени плочки; търговско представителство и търговско посредничество на български и чужди фирми в страната и чужбина; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; транспортни услуги; както и всякакъв вид друга търговска дейност, не забранена от закона

 • Building contractors
 • Building industry

AVDZHI-LES

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МЕНИТЕЛНИЦИ ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ И СУРОВИНИ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, СЪХРАНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И ПРЕДМЕТИ НА БИТА; ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ; СТРОИТЕЛЕН МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО, ИЗНОС НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ДЪРВОДОБИВ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, АВТО-МОНТЬОРСТВО, ФОТО УСЛУГИ, КОПИРНИ УСЛУГИ, АВТОМИВКА И КОЗМЕТИКА НА АВТОМОБИЛ

 • Sawn wood
 • Timber, wooden products, machinery and equipment for the woodworking industry
 • Sawing and primary processing of wood

TRANS STROY - SIRAKOV I SINOVE

Вътрешна и външна търговия; покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; дизайн, проектиране и строителство на жилищни, промишлени, стопански и търговски обекти; строително - ремонтни дейности; инженерингови услуги; ресторантьорство и хотелиерство; рекламни, информационни, компютърни, програмни, импресарски и туристически услуги; маркетинг; експлоатация на заведения за кафе; спортно развлекателни дейности; експорт, импорт, реекспорт; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; дизайн, комисионна, консултантска, спедиторска, складова и лизингова дейност; превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт; управление на активи, финансови обосновки и анализи, изготвяне на бизнес проекти и бизнес оценки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всички останали незабранени от закона дейности

 • Flooring, paving and tiling contractors
 • Building industry
 • Fitting out and furnishing contractors. Interior decoration/design

HALLE-HOUSE

СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ И СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ С НОРМАТИВЕН АКТ; ПРОДАЖБА НА СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮЛ И ФЛ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ФИНАНСОВО- СЧЕТОВОДНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ДЕЙНОСТИ; МАРКЕТИНГ, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИОННА, ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИМПРЕСАРСКА, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ, НОУ ХАУ И СДЕЛКИ СЪС ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Building contractors
 • Building industry

ATLANTIS INCOMES

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; проучване, проектиране, строителство, реконструкция, ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговски сделки; търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки; транспортни сделки в страната и в чужбина; сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; туристически и туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорств

 • Building maintenance services
 • Building industry
 • Services to businesses...

MISTRAL 7 LTD

СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СТОПАНСКИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ПРИЛЕЖАЩАТА ИМ ИНФРАСТРУКТУРА; КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА ОТ СВЕТОВНО, НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО ЗНАЧЕНИЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ВиК И ОВК ИНСТАЛАЦИИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СТРОИТЕЛНА, ИНВЕСТИТОРСКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ-ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С НЕЗАБРАНЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ЗА ДРУЖЕСТВОТО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

 • Building contractors
 • Building industry

GOSHELEKTRIKS

СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ТЪРГОВСКИ СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, ВИК ИНСТАЛАЦИИ, ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ - ВОДА, ВЯТЪР, СЛЪНЦЕ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕЖДУНАРОДНИ И ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВИЯ С АВТО-МОТО ЧАСТИ, АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ВНОС И ИЗНОС, ОРГАНИЗИРАНЕ НА МРЕЖА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕТАЛ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЪХРАНЕНИЕ И ПЛАСМЕНТ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВИ С АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ И ПЕТРОЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ФОРМИ, КАТО ЗА ВСЯКА ДЕЙНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГ ВИД РАЗРЕШЕНИЕ, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЗА КОЯТО НЯМА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА

 • Electrical installation contractors
 • Building industry
Back to top