Companies - Plastic products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

AGRO PLAST - M

Производство и търговия в страната и чужбина с изделия от пластмаса; търговско представителство и посредничество; маркетинг и рекламна дейност; консултантска дейност, проектиране, изграждане и експлоатация на търговски, жилищни и други обекти; строително-монтажни и ремонтни дейности; вътрешен и външен дизайн; производство и търговия със строителни материали; посредничество при покупка и продажба ка недвижими имоти; посредничество при отдавана под наем; комисионна, складова, спедиционна и лизингова дейност; транспортна дейност; превоз ка пътници и товари; експлоатация на търговски обект; хотелиерство и ресторантъорство; туристическа, агентска и туроператорои дейност; търговия с хранителни, нехранителни сгохи и тютюневи изделия; търговия с вина, спиртни напитки и безалкохолни напитки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия с всички видове вторични суровини; земеделска дейност, както и всяха друга незабранена от закона дейност Производство опаковки от пластмаси

 • Plastic packagings
 • Plastic products

CHUKUROVI I KO

Направа, ремонт и поддържане на ел.инсталации, уреди, машини и съоръжения, железарски услуги, изработване на декоративни решетки, остъкляване на обекти, електроженни и оксиженни услуги, строителни и ремонтни услуги на жилищни, битови и др.сгради, водопроводни и канализационни инсталации, производство, изкупуване, продажба на селско-стопански произведения, животни и селско-стопанска продукция в страната и в чужбина, производство, изкупуване и продажба на хранителни стоки, сладкарски изделия, кремове, сладолед и ядки, скара, принцеси, безалкохолни напитки, чай, кафе. Продажба на бира и алкохолни напитки. Монтиране на дървени облицовки, теракот, мебелни и дървообработващи услуги, поставяне на тапети, мокети, бръснаро – фризьорски и козметични услуги, производство, изкупуване и продажба на промишлени стоки в страната и извън нея, комисионна търговия в страната и в чужбина, продажба на оказионни стоки, бартерни сделки в страната и извън нея, пътнически и товарен таксиметров транспорт, автосервизни услуги – ремонт и поддържане на МПС, тенекеджийски услуги, бояджийски услуги, хотелиерство и ресторантьорство

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products

VINIL TEHNOLODY

КОНФЕКЦИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА БРЕЗЕНТОВИ ПОКРИВАЛА, ТЕНТИ, СЕННИЦИ И ВСЯКАКВИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАТ, КОЖА, ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ, ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДИСТРИБУТОРСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА И ФРАНЧАЙЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПОЗВОЛЕНИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ

 • Plastic products NES
 • Plastic products

IVPLAST 2010

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСА И ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО СЪС СТОКИ ЧУЖДО И СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВНОС И ИЗНОС С ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА ЧУЖДО И СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРОУЧВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА И ПЕЧАТ НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ВЪРХУ ХАРТИЯ, ПЛАСТМАСИ, ДЪРВО, МЕТАЛИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ - ПОСРЕДНИЧЕСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, КОМИСИОНЕРСКИ, РЕМОНТНИ И ДРУГИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА

 • Plastic packagings
 • Plastic products

MEDICET TSEH

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ, КАКТО И НА ОТДЕЛНИ ДЕТАЙЛИ, ЕЛЕМЕНТИ И ОБОРУДВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, СКЛАДОВИ И ОФИС ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗВОДТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ИЗДЕЛИЯ ОТ СИНТЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ , В ТОВА ЧИСЛО ДЕТСКИ КОМПЛЕКТИ ЗА ХРАНЕНЕ, ПОМПИ ЗА ХРАНА, ХИГИЕННИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ, АМБАЛАЖ ЗА БУТИЛИРАНЕ НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, МИНЕРАЛНИ ВОДИ, ОПАКОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ФАРМАЦЕФТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОПАКОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА РАСТИТЕЛНАТА ЗАЩИТА, ПРОУЧВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РЕКЛАМНА, КОНСУЛТАНТСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА И ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ , ФИЗИЧЕСКИ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ, ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ - ХАУ, АВТОРСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, УЧАСТИЯ В ТЪРГОВЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТ ПРОИЗВОДСТВО НА ОПАКОВКИ И ПЛАСТМАСИ

 • Plastic packagings
 • Plastic products

ES EN PLAST 2001

Вътрешно и външно търговска дейност , реекспорт , търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица , ресторантьорство; превозна, хотелиерска и туристическа дейност /след лиценз/, информационна, програмна, импресарска и рекламна дейност; битови и комунални услуги за населението; сделки с интелектуална собственост; строителство и строително предприемачество; търговия с недвижими имоти; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция ,промишлени стоки и предмети за бита; строително-монтажни дейности, в това число проектиране и техническо обслужване; производство и търговия с алуминиева и пласмасова дограма; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален ,преработен или обработен вид ,продажба на стоки от собствено производство,търговия с черни и цветни метали /след лиценз/ ПРОИЗВОДСТВО НА ДОГРАМА И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products

DIKO - IVAN DIKOLAKOV

ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ПЛACTMACOBИ ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA И ПPOMИШЛEHOCTTA. ПPOИЗBOДCTBO HA METAЛНИ ИЗДЕЛИЯ,ИHTCTPУMEHTAЛHA EKИПИPOBKA И ИЗBЬPШBAHE HA PEMOHT HA ИHCTPУMEHTИ; ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ, ABTOCEPBИЗ, BУЛKAHИЗAЦИЯ; ТОВАРЕН И ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ; TOBAPO- PAЗTOBAPHA ДEЙHOCT HA ФИPMИ HA ГPAЖДAHИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTCKA ДEЙHOCT; ПPOДAЖБA HA БEЗAЛKOXOЛHИ И АЛКОХОЛНИ HAПИTKИ, COKOBE, KAФE, CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ И ЗAKУCKИ, ЯCTИЯ И AЛAMИHУTИ; ИЗKУПУBAHE И ЗAГOTOBKA HA БИTOBИ И ПPOMИШЛEHИ BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, ИЗBЛИЧAHE OT TЯX НА MAШИHИ, CУPOBИHИ И MATEPИAЛИ; ПPOИЗBOДCTBO И УCЛУГИ HA ШИBAЧECTBO, BKЛЮЧИTEЛHO И ШEB HA ЛУKCOЗHO ГOPHO И ДOЛHO OБЛEKЛO OT ПЛAT И KOЖA; ИЗPAБOTBAHE И УCЛУГИ HA ПЛETAЧECTBO; ИЗPAБOTBAHE HA XУДOЖECTBEHИ И OБИKHOBEHИ ПPEДMETИ ЗA ДOПЬЛHEHИE HA OБЛEKЛOTO ИЛИ ЗA CAMOCTOЯTEЛHA УПOTPEБA; ИЗPAБOTBAHE HA APTИKУЛИ, ЧAHTИ ГAЛAHTEPИЙHИ ИЗДEЛИЯ, БИЖУTEPИЯ OT ПЛAT, KOЖA, METAЛИ /БEЗ БЛAГOPOДHИ/; ПPOИЗBOДCTBO HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, И В ПРЕРАБОТЕНО СЪСТОЯНИЕ, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО В СТРАНАТА СЪС ПРОМИШЛЕНИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ СОБСТВЕНО И НА ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НА ФИРМИ И ГРАЖДАНИ ПРОИЗВОДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОКОЗИОННИ СТОКИ ПО ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА, БИЛКОВА ПРОДУКЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ И , ИКОНОМИЧЕСКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ЕКСПЕРТИЗИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, САМОСТОЯТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ТАКИВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ДРУГИ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАБОТА НА ИШЛЕМЕ, РЕЕКСПОРТ, ИЗНОС И ВНОС ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ НА КОМИСИОННИ НАЧАЛА И ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ДРУГИ ФИРМИ ИЛИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ, КАКТО ЗА СМЕТКА НА ФИРМАТА , ТАКА И НА ТРЕТИ ЛИЦ

 • Plastic products NES
 • Plastic products

KASIOPES - GEORGI STEFANOV

ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СЪЩИТЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО В СТРАНАТА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ – ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКЪВ ВИД ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВО В СТРАНАТА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ УСЛУГИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ И ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ, ГЪБИ, БИЛКИ В СТРАНАТА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И КРЪЧМАРСТВО, ШИВАШКИ И ТЪКАЧЕСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ, ДЪРВЕТА, ЦВЕТЯ, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ПРОДАЖБА И ИЗКУПУВАНЕ В СТРАНАТА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ТЪРГОВИЯ В ЛЕВА И ВАЛУТА, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ВАЛУТНИТЕ СДЕЛКИ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И ДРУГ

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products

NI-KO, STARCHEV, SHANKOV I SIE

КОНСТРУИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕС- ФОРМИ, ШПРИЦ ФОРМИ, КОКЛИ И ЩАНЦИ И ПРОИЗВОДСТВОТО С ТЯХ НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТМАСА, ГУМА, ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И МЕТАЛЕН ОБКОВ И ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В СВОИ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ ИЛИ МАГАЗИНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ОТ СВОИ СОБСТВЕНИ МАГАЗИНИ ИЛИ МАГАЗИНИ НА ТРЕТИ ЛИЦА,ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА ИЛИ ЧУЖБИНА. ОКРИВАНЕ НА ОКАЗИОНЕН МАГАЗИН С ПРАВО НА СКЛЮЧВАНЕ СДЕЛКИ С ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕСТОЯЩИ СТОКИ ЗА ТЯХНАТА ПРОДАЖБА, КАТО ПЕЧАЛБАТА НА ФИРМАТА ЩЕ СЕ ИЗРАЗЯВА В ОТСТЪПКИТЕ ОТ СТОЙНОСТТА ПО ПРЕДЛОЖЕНА ОТ КЛИЕНТА В РАЗМЕР НА 5 ДО 15% ОТ ТАЗИ СТОЙНОСТ, В КОЯТО ЧАСТ ОТСТЪПЕНАТА ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НА СТОКАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ РАЗХОДИТЕ ПО ТРАНСПОРТА НА СТОКИТЕ, КОИТО НИ СЕ ПРЕДЛАГАТ. ЩЕ БЪДАТ ЗАПЛАЩАНИ ОТ ПРЕДЛОЖИТЕЛЯ НА СТОКАТА. УПРАЖНЯВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ПОКУПКА НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ КОЛИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАРИ И МАЛОГАБАРИТНА ТЕХНИКА

 • Plastic products NES
 • Plastic products

AKTIV MARKET

Счетоводни услуги; охранителна дейност; кораборемонтни услуги; импресарска дейност в страната и чужбина в сферата на културата; търговска дейност в страната и чужбина; търговско представителство и агентство; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция в страната и чужбина; производство и търговия на стоки и съоръжения за бита и промишлеността; вътрешно и външнотърговска дейност; внос-износ на твърди и течни и други енергоносители; внос и износ на стоки и други машини и съоръжения; поддръжка, сглобка и търговия с компютри и друга електронна техника; корабно агентиране и брокераш, шипшандерска дейност; транспортна дейност/след лиценз/; ресторантьорска дейност/след лиценз/; оценка на земеделски земи и недвижима собственост/следлиценз/; туристическа дейност/след лиценз/; авторемонтна дейност; покупко-продажба на автомобили; сделки с интелектуална собственост; софтуерихардуер; проектиране, строителствои инвеститорски контрол; компютърна зала; туристическа, агентска и туристическа туроператорска дейност; търговия с недвижими имоти; шивашки услуги; организиране и провеждане на образователни курсове; консултантски услуги; организиране и провеждане на забавни и развлекателни игри; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство; агентиране на морски кадри за работа с чужди компании

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products

LDS PLAST

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на пластмасови изделия; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; сервизни услуги; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги; търговия на дребно чрез поръчки по интернет, поща или телефон; куриерска дейност, търговия на едро и дребно в специализирани и неспециализирани магазини с хранителни и нехранителни стоки, напитки, тютюневи изделия, захарни изделия и други хранителни и нехранителни стоки; дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване, питейни заведения, размножаване, изготвяне на документи и други специализирани помощни офис дейности и други дейности разрешени от действащото законодателство Производство опаковки от пластмаси

 • Plastic products NES
 • Plastic products

TIDIEM PLAST LTD

Производство дограма други изделия от пластмаси строителството ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА, ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛНО - ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ОТЛОМКИТЕ ИМ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СДЕЛКИ, КОИТО ТЪРГОВСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ПОСРЕДНИЦИ ИЗВЪРШВАТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ С ТЕЧНИ ГОРИВА, ГАЗ И МОТОРНИ МАСЛА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

 • Plastic products for the building industry
 • Plastic products
Back to top
Search all Plastic products firms specialized in domain using the Kompass worldwide data base and its search options. Consult important data about Plastic products companiesexpert in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial trustworthy and frequently updated. For each company recorded in our database, look for its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These multiple criteria are so many performance factor for your commercial and marketing operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Easylist is a live companies counting solution which allows you to easily spot your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Plan easily your own prospecting files that you need for your prospecting and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you effectively spot, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting solution created by Kompass