Companies - Basic metal products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

STAD - BLIZNAKOV

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; KOMИCИOHHA, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, PEKЛAMHA, TУPИCTИЧECKA, CПEДИЦИОHHA, CKЛAДOBA, BЬHШHOTЬPГOBCKA, ИMПPECAPCKA, ЛИЗИHГOBA, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCTИ; ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ФИЛMИ, BИДИO И ЗBУKOЗAПИCИ; BHOC- ИЗHOC И PEEKCПOPT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CПOPTHИ CЬOPЬЖEHИЯ; ПPEДПPИEMAЧECKИ, KOПИPHИ, CTPOИTEЛHO- PEMOHTHИ, ABTOPEMOHTHИ, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ; OБMEHHO БЮPO; ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ ПPOДУKTИ И ABTOMATИЗИPAHИ CИCTEMИ; ПPOГPAMHИ УCЛУГИ И CEPBИЗ HA ИЗЧИCЛИTEЛHA И AУДИO- BИЗУAЛHA TEXHИKA.ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.07.1998 Г. ПОКУПКА НА ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИН покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им, включително селскостопанска продукция; комисионна, превозна, рент-а-кар, отдаване на транспортни средства за ползване, вкл. под наем, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна, рекламна, туристическа, спедиционна, складова, външно-търговска, импресарска, лизингова, маркетингова дейности; издателска и печатарска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; производство и продажба на филми, видео и звукозаписи; внос-износ и реекспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, включително спортни съоръжения; предприемачески, копирни, строително-ремонтни, авторемонтни, педагогически услуги; обменно бюро; проектиране, производство и внедряване на програмни и информационни продукти и автоматизирани системи; програмни услуги и сервиз на изчислителна и аудио-визуална техника. допълнение от 01.07.1998 година – покупка на въглища и брикети с цел препродажба в страната и в чужбина

 • Basic metal products
 • Iron and steel wire rod. Drawn steel wire, reinforcing steel

EL BAT

Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадки за временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяване на отпадъците, добиване и преработване на сребро от технологични индустриални отпадъци – отпадъци от оловни акумулаторни батерии, извършване на сделки с произведеното сребро, включително външнотърговски сделки (вътреобщностни и за трети страни), след изпълнение изискванията на приложимите нормативни актове за извършване на дейности с благородни метали, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност

 • Basic metal products
 • Lead
 • Non-ferrous metals and alloys NES...

ALMED

ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКА ПРОДУКЦИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ; ПРОДАЖБА НА ПЕТРОЛ, ПЕТРОЛНИ И ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ВНОС И ИЗНОС; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/; ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА; ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Aluminium
 • Basic metal products
 • Light metals and alloys

METALOLEENE - DRYANOVO

ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТИ И ОТЛИВКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ (БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ) - СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДЕТАЙЛИ И ВЪЗЛИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТИ, ЛИНИИ И СИСТЕМИ, НОУ-ХАУ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, МЕТАЛОЛЕЕНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНА, КОНСУЛТАНТСКА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОЛУФАБРИКАТИ И ОТЛИВКИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ (БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ)- СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДЕТАЙЛИ И ВЪЗЛИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И АПАРАТИ, ЛИНИИ И СИСТЕМИ, НОУ-ХАУ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, МЕТАЛОЛЕЕНЕ, МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.ВНОС И ТЪРГОВИЯ С НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ДОПЪЛНИТЕЛНО АВТОМОБИЛНО ОБОРУДВАНЕ И СЪОТВЕТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ, ЛИЗИНГ НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ, РЕНТА КАР, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НА СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И ПОДПОМАГАТ ЦЕЛИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 • Basic metal products
 • Iron castings and parts

VMV - METAL

Производство и търговия на едри, средни и дребни чугунени отливки, непрекъснато ляти профили от чугун, леярски машини и нестандартно оборудване, стоманени отливки от въглеродни и легирани стомани, метални, пластмасови и дървени леярски модели и изделия за бита, търговия с цветни и черни метали, производство на стоманени изковки от въглеродна и пегирана стомана, термообработка на големогабаритни детайли, проектиране и строеж и експлоатация на електро и топлопроизводни мощности, използващи конвенционални и/или възобновяеми енергийни източници, продажба на топлинн и електрическа енергия на потребители, пречистване на отпадъчни води, посредством собствена пречиствателна станция за отпадни води, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспорт в РБългария и чужбина, хотелиерска, туристическа цейност, ресторантьорство, предприемачество, посредничество и всякаква цруга търговска дейност, незабранена със закон, след предварително разрешение на компетентния орган за всяка от изброените дейности, когато действащото законодателство предвижда това

 • Basic metal products
 • Iron castings and parts

SARK BULGARIA

Производство на електролитна мед и проводници, и инвестиции в това производство. Производство на всякакъв вид машини, оборудване и инструменти за осъществяване на всякакъв вид обработка и преработка на вякакъв вид метали, главно мед, алуминий, стомана, добити и/или преработени в страната и в чужбина или в необработен вид; изграждане на инсталации в тази връзка; стопанисване или продажба, или прехвърляне и отдаване под наем или износ на тези инсталации и съоражения. Извършване на експлоатация на рудници и кариери, вземане такива на концесия, прехвърляне правата на експлоатация, изграждане и експлоатиране на всякакъв вид металургични производствени съоражения. Във връзка с посочените дейности да придобива частично или напълно недвижими имоти, да купува имоти, да строи и изгражда такива, да наема или отдава под наем недвижими имоти, да ги продава, да ги прехвърля другиму, да получава имоти чрез прехвърляне, да ги представя като обезпечение, да учредява залози или ипотеки в полза на физически или юридически лица, а при необходимост да ги заличава, с оглед да си гарантира и обезпечи правата и вземанията да придобива от физически и юридически лица права от залози, ипотеки, учредени върху какъвто и да е вид движимо имущество и недвижими имоти, като при необходимост ги осребри или заличи, да учредява върху недвижимите имоти право на преминаване, право на ползване, етажна собственост и подобни права, а при необходимост да ги анулира, с оглед да се изпълнят целите и предметът на дейност по посочените въпроси да се снабдява с кредити от банки или други финансови институции срещу ипотека или без представяне на обезпечение, да продава в страната и в чужбина акциите и облигациите, които емитира при условие, че не извършва посредническа дейност за продажба на акции и облигации и не оперира с портфолиото, да предоставя като залог акциите и облигациите, които са в активите му, в полза на юридически или физически лица, с цел да се осъществят целите и предметът на дейност по посочените въпроси да дава и да получава гаранции и всяка друга дейност, за която няма предвидена изрична законова забрана

 • Basic metal products
 • Non-ferrous metals and alloys NES
 • Copper

MARIMEKS - MARIYAN IVANOV

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт и други специфични външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки и услуги, незабранени от закона, търговско представителство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, посредническа, комисионна, инженерингова дейност и доставка на технологично оборудване, разработване, внедряване, създаване и трансфер на технологии, интелектуални продукти и научно-технически постижения, складова, лизингова, проектантска, конструкторска технологична дейност, борсово посредничество и брокерски услуги, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, информационна и рекламна дейност, предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна, монтажна и ремонтна дейност, автокозаметика, сервиз и ремонт на автомобили, фотография и звукозапис, продажба и отдаване под наем на аудио и видео касети, на нови и употребявани автомобили, на стоки от всякакъв вид, продажба и разпространение на художествена литература, антикварна и оказионна търговия и извършването на други услуги и дейности, незабранени от закона, търговия и преработка с отпадъци от черни и цветни метали, вътрешно и външнотърговска дейност

 • Basic metal products
 • Non-ferrous metal castings and parts

BIPA

Леене на чугун/ производство на детайли и изделия ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С РАЗРЕШЕНИ СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ И НА МЕСТНИ ЛИЦА В ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ /СЛЕД НАДЛ. РАЗРЕШИТЕЛНО/; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА, ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/, ПРОДУЦЕНТСКА, МАРКЕТИНГОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ИНВЕСТИЦИОННИ РЕШЕНИЯ, ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ, ПОРЪЧИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Basic metal products
 • Iron castings and parts
Back to top
Explore easily Basic metal products firms experting in domain with the Kompass international data base and its search filters. Access to strategical information about Basic metal products companiesskilled in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free brings legal and financial reliable and regularly updated. For each business recorded in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be contactable. These multiple criteria are so many performance indicators for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Create by yourself your count and buy easily on-line your contact files. Create BtoB prospect and companies listing with email address and/or postal address. Then you could easily have data that you need for your emailing campaign, phoning campaign or your direct marketing actions. Create your own enterprises list using Easylist, our simple and effectivesolution to plan a personalized file from Kompass’ data base to help you in your acquisition and emailing strategies. Test EASYLIST, the on-line prospecting service designed by Kompass