Companies - Energy, Environment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GES TRADING

Изкупуване,складиране и преработка на цветни метали,геоложко-проучвателна дейност, извършване на търговска дейност в страната и чужбина с всякакви стоки незабранени от закона, продажба на стоки от собствено производство,извършване на всякакъв вид услуги -фризьорски, козметични, маникюр и други, кафе-сладкарница, кафе -аператив, закуски и други, строителство ,ремонт на сгради ,изделия от бетон, вар и разтвори ,покупка ,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане на ел.инсталации ,В и К инсталации , пожароизвестителни и охрнителни системи,лизинг и други дейности ,търговия с автомобили, внос и износ на автомобили , охранителна дейност, вътрешен и международен туризъм/след издаване на лиценз /комисионна, спедиционна и лизингова дейности,търговско представителство,посредничество и агент-импресарска дейност,сделки с интелектуална собственост, външнотърговска и външноикономическа дейност в пълен обем, проектантско-конструкторска дейност, хотелиерски,рекламни, информационни ,програмни и други дейности не забранени от закона

 • Coal
 • Energy, fuel and water

HYDROENERGY-BG

Проучване, проектиране, строителство и експлоатация на хидротехнически съоръжения и строителство на сгради и съоръжения; инженерингова дейност; инвестиционна дейност; консултантски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; проектантска дейност; складови сделки; лицензионни сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; консигнационни, оказионни, лицензионни сделки; -външнотърговски сделки; таксиметрови услуги; автосервизни услуги; ремонт, поддръжка и монтаж на битова техника и електроника; проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на кабелни и радиорелейни далекосъобщителни мрежи; сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество; стоков контрол; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, провеждане на курсове за подготовка на кадри; финансово счетоводни, икономически или други услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни, консолидирани и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит по реда на Закона за счетоводството

 • Electricity production
 • Energy, fuel and water

ECOBULTECH

Управление и/или самостоятелно извършване дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, след получаване на съответното разрешение като организация по оползотворяване съгласно ЗУО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ, РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, СЪГЛАСНО ЗУО; ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ПОЛЗА НА ДРУЖЕСТВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ОРГАНИЗИРАТ СЪБИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ И ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

ELEKTRORAZPREDELENIE YUG

EKCПЛOATAЦИЯ HA EЛEKTPOPAЗПPEДEЛИTEЛHATA MPEЖA, ПPEДCTABЛЯBAЩA CЪBKУПHOCT OT EЛEKTPOПPOBOДHИ ЛИHИИ И EЛEKTPИЧECKИ УPEДБИ CЪC CPEДHO, HИCKO И BИCOKO HAPПPEЖEHИE, KOЯTO CЛУЖИ ЗA ПPEHOC И PAЗПPEДEЛEHИE HA EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ C ЦEЛ СНАБДЯВАНЕ HA ПOTPEБИTEЛИTE, ПPИCЪEДИHEHИ KЬM ЕЛЕКТРОPAЗПPEДEЛИTEЛHATA МРЕЖА HA ДPУЖECTBOTO / ЕРМ / НА ТЕРИТОРИЯТА,НА КОЯТО ИЗBЪPШBA CBOЯTA ДEЙHOCT ПPИ HAЛИЧИETO И ПOДДЪPЖAHETO HA BAЛИДHA ЛИЦEHЗИЯ ЗA ИЗBЪPШBAHE HA PAЗПPEДEЛИTEЛHA ДEЙHOCT HA СЪОТВЕТНАТА TEPИTOPИЯ, ОБХВАНАТА ОТ ЕРМ, ДРУЖЕСТВОТО ОСИГУРЯВА; РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА СНАБДЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КОИТО СА ПРИСЪЕДИНЕНИ КЪМ ЕРМ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЕРМ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, РАЗВИТИЕ НА ЕРМ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗИТЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕТО В РЕГИОНА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО И КАЧЕСТВОТО НА ПОДАВАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ДРУГИ УСЛУГИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИ

 • Electricity distribution
 • Energy, fuel and water

LANDFILL AD

СЪБИРАНЕ И ПРЕВОЗВАНЕ НА БИТОВИ, ПРОМИШЛЕНИ, СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ И ЗАНАЯТЧИЙСКИ ОТПАДЪЦИ, ДЕПОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТНИТЕ ДЕПА, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЦЕННИ ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ- СТЪКЛО, ХАРТИЯ, ЖЕЛЯЗО, ПЛАСТМАСИ И ДРУГИ, ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЦИ, МИЕНЕ И МЕТЕНЕ, ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СМЕТОСЪБИРАЩА, СМЕТОИЗВОЗВАЩА И СНЕГОПОЧИСТВАЩА ТЕХНИКА, ТРЕТИРАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ХАСКОВО, ДИМИТРОВГРАД И МИНЕРАЛНИ БАНИ, НАХОДЯЩ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАРВАНОВО, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕПА ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ОПАСНИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЕПАРИРАЩИ, КОМПОСТИРАЩИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И УСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ- ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

CHISTOTA

CMETOCЪБИPAHE, CMETOИЗBOЗBAHE, MAШИHHO И PЪЧHO METEHE, MИEHE И CHEГOПOЧИCTBAHE HA УЛИЧHИTE ПЛATHA И ПЛOЩAДИ, TЪPГOBИЯ И CEPBИЗHO OБCЛУЖBAHE HA KOMУHAЛHA TEXHИKA, ПЪTHO CTPOИTEЛCTBO И ПOДДЪPЖAHE, ИЗПЪЛHEHИE И PEMOHT HA KAMEHHA HACTИЛKA, OPГAHИЗИPAHE HA ПЛOЩAДHO CTOПAHCTBO, CTPOИTEЛCTBO HA HOBИ ЗEЛEHИ ПЛOЩИ И PEMOHT HA CЪЩECTBУBAЩИ, HAПPABA И OБOPУДBAHE C ДEKOPATИBHИ EЛEMEHTИ И ПAPKOBA MEБEЛ HA ЗEЛEHИTE ПЛOЩИ И ПPOДAЖБA, ПOДДЪPЖAHE HA ДЪPBECTHO-XPACTOBATA, TPEBHATA, ЦBETHATA PACTИTEЛHOCT HA УЛИЦИTE, ГPAДИHИTE, ПAPKOBETE, ПPOИЗBOДCTBO HA ДEKOPATИBHИ ФИДAHKИ, ЦBETHИ PAЗCAДИ И XPACTИ, CAKCИЙHИ ЦBETЯ И TЯXHATA ПPOДAЖБA, ИЗГPAЖДAHE HA УЛИЧHИ BOДOПPOBOДИ И TOПЛOФИKAЦИЯ, BKЛЮЧBAЩA CTPOИTEЛHИ И MOHTAЖHИ ЧACTИ HA BЪHШHИTE TOПЛOФИKAЦИOHHИ OTKЛOHEHИЯ, HOBO CTPOИTEЛCTBO, ИЗГPAЖДAHE HA ДEKOPATИBHИ MOCTOBE, ПOДЛEЗИ, УЛИЧHИ TOAЛETHИ И ПAPKИHГOBИ HACTИЛKИ, HИCKO CTPOИTEЛCTBO, CTPOИTEЛCTBO HA ДEKOPATИBHИ HACTИЛKИ B ПEШEXOДHИ ЗOHИ, ИЗГPAЖДAHE HA УЛИЧHИ KAHAЛИЗAЦИOHHИ ПPOФИЛИ И KOЛEKTOPИ, MOHTAЖ HA AБOHATHИ CTAHЦИИ И ПPEДCTABKИ ЗA БИTOBA ГOPEЩA BOДA, OCHOBHИ И TEKУЩИ PEMOHTИ И ПOДДPЪЖKA HA ЗHAKOBO CTPOИTEЛCTBO, XOPИЗOHTAЛHA И BEPTИKAЛHA MAPKИPOBKA И OГPAЖДEHИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOMAHO-БETOHOBИ EЛEMEHTИ, METAЛHИ, ABTOTEHEKEДЖИЙCKИ, CTPOИTEЛHИ И БOЯДЖИЙCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПPOMИШЛEHA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ И TEXHИTE ПPOИЗBOДHИ, TЪPГOBCKO И BЪОHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПOCPEДHИЧECKA И KOMИCИOHHA ДEЙHOCT, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TPAHCПOPTHA, CTPOИTEЛHA И ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT, TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, CKЛAДOBA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCKИ И PECTOPAHTЬOPCKИ УCЛУГИ, OTДABAHE ПOД HAEM HA ДBИЖИMИ BEЩИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, BHOC И ИЗHOC HA CEЛCKOCTAПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CEPBИЗHO OБCЛУЖBAHE HA ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ, ПPOИЗBOДCTBO HA ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, MAPKETИHГ И PEKЛAMA, УCЛУГИ HA ДPУГИ ФИPMИ И HA HACEЛEHИETO, BKЛЮЧИTEЛHO И ПPOEKTИPAHE B PAMKИTE HA ПPEДMETA HA ДEЙHOCT HA ДPУЖECTBOT

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

TSAREVETS

ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Проектиране и изграждане на ВЕЦ и производство на електроенергия; предприемачески и инженерингови дейности в областта на промишленото и жилищното строителство в страната и страните от европейския съюз; вътрешно и външнотърговска дейност; реекспорт; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селско-стопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита; проектиране, консултантски, ремонти, производство и търговия със строителни материали и изделия, изготвяне на експертизи, анализи и оценки на недвижими имоти, извършване на независим строителен надзор, внос и износ на стоки и услуги, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Electricity production
 • Energy, fuel and water

CREDITLAND

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ И ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛАГАНИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР ФИНАНСОВИ И КРЕДИТНИ УСЛУГИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СТРАНИЦИ В ИНТЕРНЕТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ОБЕКТИ НА ИИНДУСТРИАЛНА И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО Е ТЪРГОВСКА ПО СМИСЪЛА НА ТЪРГОВСКИ ЗАКОН И ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА, ИЛИ КОГАТО ТОВА СЕ ИЗИСКВА ОТ ЗАКОНА- СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ЛИЦЕНЗИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ УВЕДОМЛЕНИ

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

BAC BULGARIA LTD

БОРБА СЪС СКЛАДОВИ ВРЕДИТЕЛИ, ТРЕТИРАНЕ НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И АНАЛИЗИРАНЕ НА ЗЪРНЕНИ, ФУРАЖНИ, МЛЕВНИ И ХЛЕБНИ ПРОДУКТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ЛИЗИНГ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ФУМИГАЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО И ЗЪРНОПРОДУКТИ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ТЪРГОВИЯ И РАБОТА СЪС СИЛНОДЕЙСТВАЩИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И СРЕДСТВА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИНИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО- ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

TERRA PLAN

ПРОЕКТАНТСКИ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА, КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА, ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ ПО ЗЕМЕРАЗДЕЛЯНЕТО, СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ КАДАСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА, ЗЕМЕУСТРОЯВАНЕ, БОРБА С ПОЧВЕНА И ВЕТРОВИТА ЕРОЗИЯ, ПОЛСКО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ, ОЦЕНКИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ТРАЙНИ НАСАЖДАНИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С ПЕРОЛНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАГАЗИНЕРСТВО, РЕСТОРАНЬОРСТВО, КАФЕТЕРИЯ, ОХРАНА НА ОБЕКТИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ПО – НАТАТЪШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЛИЗИНГ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕЛСКИ ТУРИЗЪ

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

SORIKO

Сметосъбиране, сметоизвозване, обработка на твърди битови отпадъци, почистване на улични платна, площади, алеи, метени и миене, дезинфекция на съдове за смет, зимно поддържане, поддържане на сметищата и други територии, предназначени за обществено ползванe Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид ;Продажба на стоки от собствено производство ; Търговско представителство и посредничество ;Комисионни, спедиционни и превозни сделки ;Складови сделки ;Лицензионни сделки ;Сделки с интелектуална собственост ;Хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги ;Лизинг ;Консултантски услуги ;Търговия със селскостопанска продукция ;Международен и вътрешен транспорт и спедиция. Външнотърговски сделки;Международна търговия на стоки и продукти; Вътрешна търговия на стоки и продукти; Внос и износ на стоки и продукти; Всички видове търговски дейности, които не са забранени от закона

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

BELKOMS BG

Строителство и строително-монтажна дейност, проектиране, надзор, производство, изкупуване, преработка и продажба в страната, чужбина /внос-износ/ на всякакъв вид растителна, животинска продукция и продуктите от нея, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, производство и продажба на текстил и текстилни изделия в чужбина и страната, рибарство, наемане на работници за чужбина, вътрешна и външна търговия, включително реекспорт и комисионерска дейност, производство и продажба на промишлени и не промишлени стоки в страната и чужбина, кафе - интернет, кафе- аператив, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм и рекламна дейност, представителство на фирми в страната и чужбина, външнотьрговска дейност И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

OVERLOAD STATION

ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СЪБИРАНЕ, СОРТИРАНЕ, СЕПАРИРАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ, ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, УСЛУГИ КАТО ОПЕРАТОР НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ; УСЛУГИ КАТО ОПЕРАТОР НА ПРЕТОВАРИЛ СТАНЦИЯ (СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ). ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЪБИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ; ИЗГОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ЕКОЛОГИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ; СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА УПРАВЛЕНИЕ ОТПАДЪЦИ

 • Waste water and water pollution analysis and treatment services
 • Environmental services, renewable energies
 • Soil pollution analysis and treatment services...

FOODPACK GROUP LTD.

Международен автомобилен транспорт, включително превоз на товари, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултанска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

MAGOV

ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСГ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗНОВИДНОСТИ, ВНОС-ИНОС, БАРТЕР; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАБАВНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ И ТУРНИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА, ПЕЙНТБОЛ, ИЗВЪРШВАНБ НА СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЕКТИ, СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ И АТЕЛИЕТА ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, НА ЗАЛОЖНИ И КОМИСИОННИ МАГАЗИНИ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КОПИРНИ УСЛУГИ, ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ И ПЕЧАТ, ИЗРАБОТКА НА ЛОГО, ФИРМЕНА РЕКЛАМА И ДР., ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ КАДРИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКВИ ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И БИЛКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, НА ХРАНИ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, АВТОСЕРВИЗ И АВТОМИВКА, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ, ТУРИСГИЧЕСКИ И ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКСИМЕТРОВИ СЬС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ МПС, КАФЕ-АПЕРАТИВ, ПРОДАЖБА НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ДРУГИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕМОНТНИ УСЛУГИ НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКА И БИТОВА ТЕХНИКА, ТЬРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВИ КОЛЕКТОРИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛ-ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Ecology and environmental consultants NES
 • Environmental services, renewable energies
 • Secretarial services...

KM 04 - MIHAIL PAVLOV

Търговска и външнотърговска дейност, внос, износ, бартер с хранителни и промишлени стоки; хотелиерство и ресторантьорство; транспортни и спедиторски услуги; организиране на курсове за езиково обучение; превод и легализация на документи; организиране, проектиране, строителство и узаконяване на обекти; сметопочистване, сметосъбиране и извозване на битови и твърди отпадъци; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството в Република България; агентство, посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и чужбина и всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от закона, като дейността на фирмата ще се осъществява на територията на страната и чужбина

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies

EMAKS

ОБРАБОТВАНЕ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЯДКИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СКТОКИ, КОМИСОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЕРВИЗНИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТИЛИЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И ЗВУКО-ЗАПИСИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ И СПОРТНИ СЪОРАЖЕНИЯ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВНИ ПРОДУКТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Collection and recycling services for used batteries
 • Electric and electronic waste collection and recycling services
 • Environmental services, renewable energies...

HARTEX

СЪБИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИ; СЪБИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ; ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ДРУГИ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ОТПАДЪЦИ И СКРАБ; СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И/ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ; ТЪРГОВИЯ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ - ОТПАДЪЧНИ ХАРТИЯ, КАРТОН, ВЕЛПАПЕ, НАЙЛОН, ПЛАСТМАСА, СТЪКЛО, ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, СКРАП, СПЛАВИ, ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ДРУГИ ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Waste collection and recycling services NES
 • Environmental services, renewable energies
Back to top