Companies - Textiles - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

KA PRINT

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска и животинска продукция, покупко-продажба на животински кожи и кожени изделия в страната и чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други сделки, превозна, транспортна, таксиметрова, ресторантска, външнотърговска, бартерна и строително-монтажна дейности, дърводобив и търговия с дърва за огрев и дървен материал, авторемонтни, ситопечат и печат върху хартия, фотографски и аудио и звукозаписни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Textiles
 • Dyeing services for textile fibres and yarns
 • Finishing services for textile fibres and yarns...

KRASI LA PRODAKSHAN

Производство и търговия - внос и износ, включително и по бартерни сделки с шивашки изделия, плетиво, бродерия, конфекция, трикотаж, бельо, кожена галантерия и кожено облекло, интериорно обзавеждане на ресторанти, хотели и др. заведения с покривки, пердета, завеси, постелъчно бельо, ковертюри и други, производство, сервиз, услуги, реализация и търговия на изделия в областта на електрониката, експлоатация на права на интелектуална собственост, патенти, лицензи, реклама, експлоатация и дистрибуция на аудио-визуални продукти, радио-телевизионни програми, филми, видеофилми, интернет доставчик, конструиране, проектиране, строителство и ремонт на сгради, пътища и пътни съоръжения, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и външна търговия с хранителни, промишлени стоки, машини, съоръжения и други вещи в първоначален или преработен вид; внос износ, транспортна дейност в страната и чужбина, транспортни, автосервизни, битови и комунални услуги, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход в страната и чужбина, винопроизводство, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, дистрибуция, складова и лизингова дейност, звукозаписи, видеоигри, развлекателни игри, продажба и замяна на благородни метали, отпускане на кредити срещу залог /след снабдяване с лиценз за съответните дейности или получаване на разрешение, за които се изискват такива и при спазване на законовите изисквания/, извършване на всякакъв вид дейности и услуги, незабранени със закон, които по обем и предмет изискват да се водят по търговски начин

 • Textiles
 • Canvas products
 • Bags and sacks, textile...

APK-V.P.- 56

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЖИВОТНОВЪДСТВО,РИБОВЪДСТВО И ТЪРГОВИЯ С РИБНИ ПРОДУКТИ; СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ;СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ОТОПЛИТЕЛНИ И В и К УСЛУГИ; РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАКУСВАЛНИ, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ ИБЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ ОТЗАКОНА СТОКИ; ВНОС-ИЗНОС НА СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯТЪРГОВИЯ С ЖЕЛЕЗАРИЯ; ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ИЗКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ;КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИН

 • Textiles
 • Net and tulle
 • Felt, felted fabrics and their products

ZAGORA CHORAP AD

Подготовка предене текстилни влакна Производство на мъжки, дамски и всякакъв друг вид чорапи, производство на прежди за чорапи - единочка, двойка, пресукване и багрене на прежди, внос, търговия о отдаване под наем на машини, части и суровини за чорапната промишленост и производството на прежди, във връзка със дейността на дружеството покупка, продажба, отдаване под наем, ипотекиране и извършване на разпоредителни действия със всякакъв вид недвижимо имущество, покупка, внос и наемане от страната и чужбина на нови и употребявани машини, съоръжения и производствено оборудване, внос, износ, реекспорт и всякакви търговски операции в безмитните зони, предоставяне и ползване в страната и чужбина на комисионни, представителни, дистрибуторски и агентски услуги, търговски операции с лицензи, патенти и търговски марки и всякаква друга незабранена от закона търговска и промишлена дейност в страната и чужбина, при спазване на съответните разрешителен и лицензионни режим

 • Textiles
 • Raw wool and other animal textile fibres processing services
 • Pre-processed cotton and other vegetable textile fibres...

VEDA - VENTSISLAV ATANASOV

ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПАСМАНТЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И ДРУГИ ВЕЩИ, ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН, РЕСТОРАНТЬОРСТВО - РАЗКРИВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕНЕТА, СЛАДКАРНИЦИ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА И ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН; ЕДНОЛИЧНИЯТ ТЪРГОВЕЦ МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А ПРИ ДЕЙНОСТИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ПО УСТАНОВЕНИЯ РЕД; КОМИСИОННА, КОНСИГНАЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, РЕКЛАМНА, СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВО НА КАНАПИ И ВЪЖЕТА

 • Textiles
 • Twine
 • Cordage and ropes...

ALFACOMMERCE TRADING

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА РАЗЛИЧНИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ОТЧУЖДАВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ВЕЩНИ ПРАВА И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки; извършване в страната и чужбина на различни сделки, включително за придобиване, отчуждаване и разпореждане по всякакъв начин с движими и недвижими вещи, вещни права и права върху обекти на интелектуалната собственост, финансово-счетоводна и юридическа дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Textiles
 • Canvas products
 • Bags and sacks, textile...

FRESHTEKS TEKSTIL FINISHING BALGARIA

ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA, ДИCTPИБУЦИЯ, MAPKETИHГ, PEKЛAMA, BHOC И ИЗHOC HA HEПOTPEБИTEЛCKИ И ПOTPEБИTEЛCKИ CTOKИ OT BCЯKAKЬB BИД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА ЗА ДИСТРИБУЦИЯ И TЬPГOBИЯ HA EДPO И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА МАТЕРИАЛИ, СУРОВИНИ, ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ,КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ОТ КОИТО ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИМА НУЖДА, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА И НАЕМАНЕ /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/ НА ИМУЩЕСТВО, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРОДАЖБА И СКЛАДИРАНЕ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД ВЪВ ВРЪЗКА С ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕЙНОСТТА, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, ПРЕХВЪРЛЯНЕ /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ/ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ, ФАБРИКИ, ПРОМИШЛЕНИ И ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКСИ, ЗЕМЯ, ОФИСИ, МАГАЗИНИ И ДРУГИ, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ДОСТАВКИ И ДРУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, САМОСТОЯТЕЛНО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДРУГИ ЛИЦА, КАКТО И ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА,ПОДИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ЗАЯВЯВАНЕ, ПОКУПКА ИЛИ ПРИДОБИВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН, ПРОДАЖБА, ЛИЦЕНЗИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ ИЛИ ИЗВЪН НЕЯ, НА ТЪРГОВСКИ МАРКИ, ТЪРГОВСКИ НАИМЕНОВАНИЯ, МАРКИ ЗА УСЛУГИ, ПРОМИШЛЕНИ ОБРАЗЦИ, ПАТЕНТИ, НОУ - ХАУ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ И УЧАСТИЕ В ИЗЛОБИ, ТЪРГОВЕ И В ДРУГИ ПРОЯВИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С КОНФЕКЦИЯ И ТЕКСТИЛ. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН И СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Textiles
 • Dyeing services for textile fibres and yarns
 • Finishing services for textile fibres and yarns...

ALEX STIL 2013

-покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;-продажба на стоки от собствено производство;-търговско представителство и посредничество;-комисионни,спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина;-лицензионни сделки;-складови сделки;-сделки с интелектуална собственост;-хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;-внос и износ на стоки;-проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;-лизинг;- проучване, добив и търговия с природни камъни-гнайс;- строителство на сгради, съоръжения, инсталации и пътища в страната и чужбина- дейности по възпроизводство, запазване и облагородяване на животинското разнообразие;-дейности по лов, риболов и ловен туризъм;-дърводобив,преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали- шивашки услуги на ишлеме и със собствени средства и материали.- транспортни услуги на пътници и товари в страната и чужбина.Допълнение от 19.10.2018 година- социални дейности и услуги;-социално предприемачество и развитието му чрез предоставяне на стоки и услуги, генериращи социална възвръщаемост;-осигуряване на социално включване за уязвими групи на пазара на труда и защитена заетост.-Дружеството ще осъществява дейности и в областта на социалната икономика чрез създаването и функционирането като част от своята структура на социално предприятие, което:а) има основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици;б) предоставя услуги или стоки, коит генерирт социална възвръщаемост и използва метод за производство на стоки и услуги, който въплащава неговата социална цел;в) използва 70% от своята печалба на първо място за постигането на основната си цел;г) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност

 • Textiles
 • Canvas products
 • Bags and sacks, textile...

DIIMSOF - TONI

Вътрешно и външно търговска дейност; производство, обработка и реализация на промишлени стоки, хранителни стоки и селскостопанска продукция; транспорт на пътници и товари по суша и море в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност; посредническа и представителска дейност в страната и чужбина; маркетингови проучвания в страната и чужбина; производство, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника; софтуерно и хардуерно обслужване; строително-монтажна и проектантска дейност; битови услуги на гражданите; консултантски и финансово-счетоводни услуги; автосервизна дейност; корабостроителна и кораборемонтна дейност; импресарска и рекламна дейност; организиране на курсове и школи; преводни услуги; забавни и електронни игри /без хазартни/

 • Textiles
 • Canvas products
 • Bags and sacks, textile...
Back to top
Search effectively Textiles firms experting in domain thanks to the Kompass international data base and its targeting tools. Search important information about Textiles businessskilled in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide firm directory for free reports legal and financial reliable and regularly updated. For each firm present in our database, get to its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be informed. These manifold criteria are so many success factor for your communication operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Produce your own prospects list with Easybusiness, the necessary Kompass BtoB solution which gathers billions of companies across the world. Target effictively your prospect with the many search options at your disposal. Thanks to EASYBUSINESS, check your market, supervise your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting offer created by Kompass