Companies - Electrical, Electronics & Optical - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

GEMAMEX - GEORGI GENCHEV

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, БАРТЕРНИ И БОРСОВИ ОПЕРАЦИИ /БЕЗ ТРАНСФЕР НА ВАЛУТА/, РЕЕКСПОРТ, ВНОС И ИЗНОС НА МАШИНИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ И КОМПОНЕНТИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЪОРЪЖЕНИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОМПЛЕКТНИ ОБЕКТИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ, НАРОДНИ ЗАНАЯТИ И УМЕНИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, НА СУРОВИНИ, НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВИ ЖИВОТНИ, ВНОС И ИЗНОС НА ОФИС-ТЕХНИКА И ОФИС-ОБОРУДВАНЕ, СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, НОУ-ХАУ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ИМПОРТНО-ЕКСПОРТНИЯ МЕНИДЖМЪНТ И ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ, АГЕНТСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЕСКИ ЛИЦА И ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ УЧАСТИЕ В МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ПАНАИРИ, СИМПОЗИУМИ И ТЪРГОВСКИ МИСИИ, МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗЛОЖБИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/, ПРЕВОДАЧЕСКИ И ПРАВНИ УСЛУГИ /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/ И СТОПАНСКА ИНФОРМАЦИЯ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРОЦЕСИ, ПРОГРАМИРАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ, СТОПАНСКИ ТУРИЗЪМ И ОБОРУДВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ТРАНСПОРТНИ И ФРАКТОВО-СПЕДИТОРСКИ УСЛУГ

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

DELTA INSTRUMENTS LTD

ПРОУЧВАНЕ, НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, КОНТРУИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ДАТЧИЦИ И УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКРИЧЕСКИ И ЕЛЕКРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД, НИВО, ПЛЪТНОСТ И ДР. УНИКАЛНИ НЕСТАНДАРТНИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ЕЛЕКТРОННИ БЛОКОВЕ И ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ, ПЕРИФЕРИЯ ЗА ВРЪЗКА С ЕИМ ЗА ЦЕЛТА НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО. ПРИЛОЖНО-ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ИЗМЕРВАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА МЕТОДИКИ, ПРАВИЛНИЦИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА.КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ВКЛЮЧВАЩИ: СЪЗДАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ,ЕКСПЕРТИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ ПО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪПРОСИ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОЕКТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДР.,СЕРВИЗ НА УНИКАЛНИ И НЕСТАНДАРТНИ УСТРОЙСТВА. ПРОИЗВОДСТВО НА ДАТЧИЦИ, УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ КАТО ТЕМПЕРАТУРА, НАЛЯГАНЕ, РАЗХОД,НИВО, ПЛЪТНОСТ, ВИБРАЦИИ, ВЛАЖНОСТ И ДР., МОНТАЖ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ЕКИПИРОВКА, ТЪРГОВСКА ПОСРЕДНИЧЕСКА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИ

 • Electronic assemblies and microcircuits
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Electronic tubes...

TITAN

PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA XPAHEHE И PAЗBЛEЧEHИE; ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA MAШИHИ ЗA XPAHИTEЛHO- BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CЪOPЪЖEHИЯ, OБOPУДBAHE И BЪЗЛИ И ДETAЙЛИ ЗA TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, PAЗФACOBKA И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ И ПOЛУФAБPИKATИ; ПPOФИЛAKTИKA, ПOДДPЪЖKA, PEMOHT И CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ИHФOPMAЦИOHHO И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA METAЛИ И ДPУГИ BИДOBE MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ГЪБИ, БИЛKИ, ДИBEЧ; PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ И BИДEOПPOДУKTИ; OPГAHИЗИPAHE HA MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO; TPAHCПOPTHИ, CПEДИTOPCKИ И KУPИEPCKИ УCЛУГИ; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; XИMИЧECKO ПOЧИCTBAHE, БOЯДИCBAHE И ПPAHE; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ШИBAШKИ УCЛУГИ И MOДEH ДИЗAЙH; CTPOИTEЛCTBO И ИЗГPAЖДAHE HA ПPEPAБOTBATEЛHИ ЦEXOBE; PAБOTИЛHИЦИ, ЖИЛИЩA, ФEPMИ И ДP. И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ELTA - R

Проектантска, конструкторска, научно-внедрителска, технико-експертна, строително-монтажна, инженерингова, сервизна, производствена, лизингова и маркетингова дейност, разработване и производство на прототипи за внедряване на нестандартна апаратура за обслужване на производсвени дейности и за оборудване на сервизни центрове, разработване на конструктурска, експлоатационна и сервизна документация и стандартизационни документи, разработване, инсталиране и внедряване на базисно програмно обезпечаване за различни изделия, разработване, разпространение, внедряване, съпровождане и реализация на програмно-информационни продукти и системи и обучение за работа с тях, комплексно изграждане и обслужване на обекти под ключ, организиране и извършване на реклами (без кино, видео и собствен печат), проектантски, ремонтни, транспортни и туристически услуги, търговска дейност, включително с обекти на интелектуалната собственост, както и посредничество при осъществяване на тези дейности; импресарска и консигнационна дейност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), хотелиерство, производство и търговия със селскостопанска продукция, снабдителска, спедиторска и финансова дейност, посредническа и агентска дейност, търговска и вътрешнотърговска дейност с продукти и услуги, изброени по-горе, включително и с обекти на интелектуалната собственост в страната и чужбина

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lamps
 • Electric signs

HP TRONIC RUSE

Развитие, проектиране и производство на индустриални системи, включително системи за електрически контрол и механични системи, компоненти и изпитателни системи, както и съвместими и сходни дейности, които включват монтаж, складиране, дистрибуция, продажба, внос, износ, търговия, обменяне, обработка, конструиране, инженеринг, промени, ремонт, поправки, консултации, които се осигуряват като обслужване при продажба, маркетинг на индустриални системи, включително електрически системи за контрол и механически системи, компоненти и изпитателни системи и компоненти във връзка с това, и да продължават бизнеса за проучване и развитие, и консултиране, свързани с конструиране, развитие и производство на всички видове индустриални системи, включително електрически системи за контрол и механически системи, компоненти и изпитателни системи, и да осигуряват изучаването на техническите проекти, чертаенето, развитието, поддържането и обучаване на персонала в тази връзка

 • Fuses
 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Circuit breakers...

DAR - 80

Производство на ел. съоръжения, в частност: светодиодни осветителни тела за вътрешен и външен монтаж ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ВСЯКАКЪВ ВИД МЕСНИ ПРОИЗВОДИ И КОЛБАСИ-МАЛОТРАЙНИ, ПОЛУТРАЙНИ И ТРАЙНИ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ТЕЗИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ, ОБРАБОТКА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, МОНТАЖ И РЕМОНТ НА ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, УРЕДИ И СТОКИ ЗА БИТА; МОНТАЖ И РЕМОНТ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕ И РЕМОНТ, ПРОДАЖБА И МОНТАЖ НА МАШИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА, ТЪРГОВИЯ, КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ С МИКРОБУСИ, АВТОБУСИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, МЕЖДУНАРОДНА СПЕДИЦИЯ НА ТОВАРИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, РЕДАКТОРСКИ И КОРЕКТОРСКИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, В ЧАСТНОСТ: СВЕТОДИОДНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН МОНТАЖ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ СЪС ЗАКОН

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electrical industry contractors

DRAGO - SS

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС, НОУ-ХАУ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, ПЕЧАТНА И РЕМОНТНО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ФОТО КОПИРНИ И КАЛИГРАФСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ, КОНСИГНАЦИЯ, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИ, КУЛТУРНО ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ТАПЕТИ, КИЛИМИ И ДРУГИ СТЕННИ И ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

 • Electric lighting equipment, indoor
 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lighting equipment, outdoor...

EEG Engineering LTD

Конструиране, изграждане, ремонт и поддържане на промишлени и битови силнотокови и слаботокови електрически инсталации; Поддръжка на електрически машини и апарати; Изграждане, поддръжка и ремонт на системи за автоматизация; Всякакъв вид електромонтажни и електроремонти дейности; Покупко-продажба на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Информационни услуги,уеб дизайн,програмиране; Строително-монтажни дейности,ВиК,Топлофикация; Покупка строеж и обзаведане на недвижими имоти с цел продажба; Комисионни, спедиционни,превозни,складови и лицензионни сделки; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; Лизинг и всички останали дейности незабранени от закон

 • Electric lighting equipment, indoor
 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lighting equipment, outdoor...

2R - BULGARIA

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ И СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И КОНСУМАТИВИ ЗА ТЯХ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, СЕРВИЗ И ТЪРГОВИЯ НА АВТОМОБИЛИ, КАРИ, ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ И ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ, СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС-ИЗНОС, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ И РЕЕКСПОРТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ХИМИЧЕСКИ И СЕЛСКО-СТОПАНСКИ СТОКИ, СТОКИ ЗА БИТА И ДРУГИ ВЕЩИ, КАКТО И СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, КАФЕНЕТА И СЛАДКАРНИЦИ, МЕЖДУНАРОДЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ, КАРГО-ТОВАРИ, ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕКЛАМНИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ, КОНСИГНАЦИОННИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Electric lamps
 • Electric signs

ESKEYP-GRUP

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО ФИЛМИ И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, АВТОМОНТЬОРСКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЦВЕТЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПАКЕТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СКЛАД НА ЕДРО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. СКЛЕД НА ЕДРО ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

TODI

Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия с всички видове разрешени от закона стоки, суровини и материали и свързаните с това разкриване на фабрики, заводи, предприятия, складове, магазини и други подобни разрешени от закона; превозна, комисионна, спедиционна, складова, туристическа, рекламна, информационна, програмна, маркетингова, инвестиционна и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство; разрешени по съответният законов ред валутни сделки и сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни фирми, търговски дружества и физически лица; разрешено от закона външно търговска дейност, както и други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството ще извършва дейността си в страната, чужбина и свободните безмитни зони

 • Electrical equipment. Nuclear equipment
 • Grid connecting equipment
 • Power line cable and wire fittings...
Back to top