Companies - Minerals - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

ML-CONSULT-2009

Производство и търговия на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки включително и собствено производство, вътрешно и външнотърговска дейност, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство и агенции на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешен и международен туризъм, пътнически и товаро транспортни услуги и спедиция в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, оказион, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на строително-ремонтни работи, счетоводни услуги, изграждане, производство и търговия на всякакъв вид енергия от възобновяеми енергоизточници, добив и продажба на инертни материали, строителство, наем на строителна техника, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях

 • Mineral fibre products, NES
 • Glass, cement and ceramics

KATSTROY - 13

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДОБИВ НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА; ТЪРГОВИЯ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ, РЕМОНТ, ВНОС, ИЗНОС НА РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВИ, ВЕРИГИ ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА И БУТИЦИ, КАКТО И СКЛАДОВА БАЗА КЪМ ТЯХ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И АРХИТЕКТУРА, КАКТО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

KRISTAL GLASS-HOLDING

Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български или чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Преработка и търговия - внос/износ на стъкло, стъклени изделия и стъклопакети, както и всяка друга дейност пряко или непряко свързана с преработката и търговията на стъкло и стъклени изделия; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Външнотърговска дейност; Складови сделки; Вътрешен и международен транспорт и спедиция; Търговско представителство и посредничество на български или чуждестранни дружества; Търговска и производствена дейност в страната и в чужбина; Както и осъществяване на всякакви други дейности или предоставяне на услуги, които не са забранени от закона

 • Flat glass
 • Glass, cement and ceramics
 • Glazing, glass...

VITA-PHARM

ТЪРГОВИЯ И ДООБРАБОТКА НА КАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА /СЛЕД СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ/, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ПО ПРЕДВИДЕНИЯ ОТ ЗАКОНА РЕД, А КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ И КОИТО ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИ

 • Glass, cement and ceramics
 • Stoneworking services
 • Stone products

GOLDAN FIYLD

ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, МАРКЕТИНГ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ С ЛЕКИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ КЛУБОВЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНО И КУЛТУРНО БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОПИРНИ УСЛУГИ И ИНВЕСТИТОРСКИ-КОНТРОЛНИ УСЛУГИ, ПРЕНАВИВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ И МАШИНИ, БОБИНАЖНИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОКОЗМЕТИЧНИ И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

Unistroimat OOD

Производство и търговия на всякакъв вид строителни материали и разтвори , експлоатация на бетонов център , изработка и монтаж на арматури , направа и търговия на всякакъв вид заготовки от желязо и бетон , извършване на всички видове превоз на пътници и товари в страната и чужбина , вклщчително таксиметров превоз , услуги със строителна техника и механизация , извършване на всякаъв вид строителни и монтажни дейности , покупка на недвижими имоти с цел строителство и продажба , извършване на всички видове строително-ремонтни дейности , търговия с хранителни и нехранителни стоки , търговско посредничество , консултантски услуги , комисионна , консигнационна , лизингова дейност ' бартерни сделки , както и всякаква друга производствена , търговска и стопанска дейност , която не е забранена със закон

 • Concrete products
 • Concrete, ready-mixed
 • Glass, cement and ceramics

INERTNI MATERIALI-JAMBOL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ГЪБОПРОИЗВОДСТВО, КОНЕВЪДСТВО, АГРОИНДУСТРИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА РЕЧНА БАЛАСТРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, ПОДЧИНЕНИ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...
Back to top