Companies - Retail & Traders - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BENMAR

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И ЕДРО, ИМПОРТ - ЕКСПОРТ, РЕЕКСПОРТ С КОЗМЕТИЧНИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ СТОКИ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ТЪРГОВИЯ С АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ПРОДУКТИ НА ПИВОВАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО, С ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ (МИНЕРАЛНИ ТОРОВЕ), С АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКИ, ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; МАРКЕТИНГ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕЛСТВО, ПЕЧАТ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ В ТУРИСТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИН

 • Food
 • Animal feed
 • Agricultural and plantation raw materials and products (wholesale)...

RAYONNA POTREBITELNA KOOPERATSIA NARKOOP - GR. SOPOT

ТЪРГОВИЯ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИЗЪМ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ - БИТОВИ И ДРУГИ ВИДОВЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПОДГОТОВКА И ЗАГОТОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПЧЕЛАРСТВО, ГЪСКОВЪДСТВО, ЗАЙЦЕВЪДСТВО, ОВЦЕВЪДСТВО, СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ, ГЪБИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ И ДР., СПЕСТОВНО - КРЕДИТНА И ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, РАКИЯ - ИЗВАРЯВАНЕ, КЛАННИЧНА ДЕЙНОСТ, ОТДАВАНЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИЛИ НАЕМ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, СОЦИАЛНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЧЛЕН - КООПЕРАТОРИТЕ СИ. С ЦЕЛ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА СИ КООПЕРАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРИДОБИВА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, КООПЕРАЦИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩИЯ УСТАВ, ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ, ТЪРГОВСКИ ЗАКОН, ДРУГИТЕ ПРАВНО - НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА КООПЕРАТИВНИТЕ ПРИНЦИПИ УСТАНОВЕНИ ОТ МЕЖДУНАРДНИЯ КООПЕРАТИВЕН СЪЮ

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

ELEKTROEXPPES

ПРОУЧВАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, МЕТОДИЧЕСКО И ТЕХНИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО, РАЗРАБОТВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ГАРАНЦИОНЕН И ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ НА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ И АПАРАТИ; ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ; ПУСКОВО-НАЛАДЪЧНИ РАБОТИ; КОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОФИЛАКТИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ, НАСТРОЙКА, МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ, ЕЛ.МАШИНИ, ПРИБОРИ,ЕЛ.УРЕДИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛНИ И ГРЪМОЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 35 КВ.ВКЛЮЧИТЕЛНО; ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОИТО ЩЕ СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКО

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

EVROINZHENERING

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в това число и в безмитните зони на страната и в чужбина, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, на диворастящи плодове и гъби, търговия с изделия на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишлености, инженерингова, маркетингова, информационна, превозна, туристическа, рекламна и импресарска дейности, вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни и лизингови сделки и операции, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, други видове дейности и услуги с изключение на забранените от закона, които ще упражнявам в страната и чужбина, а когато има разрешителен режим - след съответното разрешение

 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores
 • Hardware, plumbing, refrigerating, heating and air conditioning equipment and supplies (wholesale)

EKIP STANDART - BORISLAV ANGELOV

ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СПЕДИТОРСКА, ВНОС И ИЗНОС, МАРКЕТИНГОВИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ И ДРУГИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТОВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ ОТ ЧУЖД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК, ПЕДАГОГИЧЕСКИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВ

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade

TUIDA GROUP

Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия Покупка на стоки или други вещи, с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки; Превоз на пътници и товари в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел, продажба; Лизинг; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги с използване на чужд труд и образуване на предприятие, чиито дела се водят по търговски начин; Всякакви други дейности, незабранени от закон. Дейността ще се упражнява в страната и чужбина

 • Importers and exporters
 • General traders, department and retail stores
 • Importers-exporters, food and beverages...

NUEVA TRADING

Търговия и производство на софтуер, софтуерни услуги, хартия, амбалаж и опаковъчни материали, сделки в страната и в чужбина, внос-износ, бартерни сделки и реекспорт, производство, изкупуване, преработка и продажба на едро и дребно на хранителни, промишлени, химически и селскостопански стоки, стоки за бита и други вещи, както и стоки от собствено производство, продажба на цигари и алкохолни напитки след вземане на съответното разрешение по установения ред, разкриване на магазини, заведения за хранене, кафенета и сладкарници, ресторантьорство, международен автомобилен транспорт, карго товари, транспортна и таксиметрова дейност на пътници и товари в страната и чужбина със собствен и нает транспорт, отдаване под наем на леки автомобили и транспортни средства в страната и чужбина, производство и преработка на пластмасови изделия, суровини и материали, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, добив, преработка и продажба на дървесина, рекламни, хотелиерски, складови, лизингови, консигнационни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, както и търговско представителство и посредничество, както и други търговски сделки, които не са забранени от закона, извършването на всякакъв вид услуги, които не са забранени от закона

 • Importers and exporters
 • General traders, department and retail stores
 • Wholesale trade

MANEKS

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ВЪН ОТ ПРЕДЕЛИТЕ Й, КАКТО И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ СПОМАГАТЕЛНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ЖИВОТНИ, ГЪБИ, ДИВОРАСТЯЩИ РАСТЕНИЯ, ПЧЕЛИ И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ, АВТОСЕРВИЗИ; ФОТОГРАФИЯ; ТУРИЗЪМ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ТУРНИРИ; ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; СТРОИТЕЛСТВО, ПРОКАРВАНЕ И РЕМОНТ НА ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА АТЕЛИЕТА ЗА УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ОПТИЧНИ ПРОДУКТИ - ОЧИЛА, РАМКИ И ДРУГИ; ЗВУКОЗАПИСИ, КИНОСАЛОНИ; ШКОЛИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА БИТА В ТОВА ЧИСЛО НА МЕБЕЛ

 • Food
 • Animal feed
 • Agricultural and plantation raw materials and products (wholesale)...

ELIT-VP

ТЪРГОВИЯ-ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА, НА ЕДРО И ДРЕБНО, СЪС СТОКИ НА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ДРУГИ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, НАПИТКИ, СУРОВИНИ И СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; РАЗКРИВАНЕ НА ВЕРИГА ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, КАФЕТЕРИИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ; БАРТЕРНИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ДИСТРИБУТОРСКА, КОНСИГНАЦИОННА, ЛИЗИНГОВА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И РЕМОНТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ И КОНСУЛТИНГ ПО СЧЕТОВОДСТВО И ДАНЪЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН

 • General traders, department and retail stores
 • Retail trade
 • Retail trade, grocery and provisions

EMONA 02

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, BЪHШHO И BЪTPEШHOTЪPГOBCKИ CДEЛKИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA ЛИЦEHЗ/, XOTEЛИEPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ И ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ, ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BKЛЮЧИTEЛHO TЪPГOBИЯ CЪC ЗЪPHO /CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE/, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA ЗЪPHO И ПPOИЗBOДHИTE OT HEГO, MEXAHИЗИPAHИ УCЛУГИ CЪC CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, TЪPГOBИЯ CЬC CEЛCKOCTOПAHCKИ MAШИHИ И ИHBEHTAP, ПPEПДABAHE HA ЧУЖДИ EЗИЦИ, УCЛУГИ ПO OФOPMЯHE И CHAБДЯBAHE C HEOБXOДИMИTE ДOKУMEHTИ ЗA BИЗИ, BИДEOOБMEH, ЗBУKOЗAПИCИ, BИДEOИГPИ, PAЗBЛEKATEЛHИ ИГPИ, CEPBИЗHИ УCЛУГИ, ФИHAHCOBO-CЧETOBOДHИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ, KOMУHAЛHИ УCЛУГИ, ШИBAШKИ. ПЛETAЧHИ, БPЪCHAPO- ФPИЗЬOPCKИ И ДPУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ЦBETЯ И ДEKOPATИBHИ XPACTИ-BHOC, ИЗHOC, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ПOKУПKA, CTPOИTEЛCTBO И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И CTPOИTEЛCTBO И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, ДOПУCTИMИ OT ЗAKOHA CЛEД ПOЛУЧABAHE HA HEOБXOДИMИЯ ЛИЦEHЗ, ПPИ HУЖД Специализирана търговия едро други хранителни стоки

 • Food, beverages and tobacco (wholesale)
 • Wholesale trade
 • General traders, department and retail stores

DZHI TI EF

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; външнотьрговска дейност; търговско представителство и посредничество; транспортни услуги, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, хотелиерски, ресторантьорски услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, увеселителни заведения, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; консултантски услуги; комисионна дейност; покупка, строеж, обзавеждане, ремонт, продажба, отдаване под наем на недвижими имоти

 • Importers-exporters, clothing and footwear
 • Importers and exporters
 • General traders, department and retail stores...
Back to top