Companies - Security equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TEREM - IVAILO

ИЗВЪРШВАНЕ НА БАЗОВ И СРЕДЕН РЕМОНТ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВОЕННА ТЕХНИКА, ВЪОРЪЖЕНИЕ, БОЕПРИПАСИ И ДРУГО ВОЕННОТЕХНИЧЕСКО ИМУЩЕСТВО, СЪОРЪЖЕНИЯ, АПАРАТУРИ И МАШИНИ, КОЯТО ДЕЙНОСТ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО И ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ НА ВАЛИДНО НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ-ЛИЦЕНЗ; УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО - ЧАСТНА, ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ; ВНОС, ИЗНОС, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ; ИНЖЕНЕРИНГ, РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНА И ГРАЖДАНСКА ПРОДУКЦИЯ; УСЛУГИ, ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ОБУЧЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ С ПРЕДМЕТ ОРЪЖИЕ, ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, БОЕПРИПАСИ И/ИЛИ СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА, ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЕ И СЪС СТОКИ И ТЕХНОЛОГИИ С ВЪЗМОЖНА ДВОЙНА УПОТРЕБА ИЛИ НА ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ НАД ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ОГНЕСТРЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИТ

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges

MEHANICHEN ZAVOD-DEVIN

Металообработване, производство на специална и гражданска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, дърводобив, дървообработване, мебелостроене, проектиране и изпълнение, внос и износ на дървен материал, производство и търговия с всички видове разрешени от закона стоки, суровини и материали, свързани с това, разкриване на предприятия, складове, магазини и други подобни, разрешени от закона, моделиране и друга производствена дейност - превозна, комисионна, специална, складова, рекламна, маркетингова, инвестиционна, лизингова, хотелиерска, услуги на населението от всякакъв вид разрешени от закона, разрешени по съответния ред сделки с интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни фирми, търговски дружества и физически лица разрешени от закона, организиране и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на кадри за транспорта, строителството и промишлеността, включително с издаване на съответния документ за правоспособност /след снабдяване с лиценз/, ниско и високо строителство, поддръжка и ремонт сгради и съоръжения и всички други дейности, разрешени от ТЗ

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges

BALISTA

Научно-изследователска, маркетингова, лицензионна, консултантска, представителска, посредническа, лизингова дейност; трансфер на технологии, включителсно и в областта на спортни и ловни оръжия и боеприпаси, след получаване на съответното разрешение или лиценз; търговия с ловни и спортни оръжия и боеприпаси, след получаване на разрешение или лиценз; внос, износ и реекспортна всички видове промишлени и селскостопански стоки; информационна и туристическа дейност, включително и ловен туризъм, след получаване на разрешително или лиценз; сервизна, строителна и транспортна дейност; охрана на физически, юридически лица и обекти – след получаване на разрешително или лиценз; курсове за обучение и преквалификация, както и всички други дейности незабранени от закон, указ или друг нормативен акт, а в случаите, в които осъществяването им е предмет на разрешителен или лицензионен режим, след получаване на съответното разрешително или лиценз

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges

ARCUS

ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ДЕТАЙЛИ, ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА, НЕСТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ, ГОРИВНА АПАРАТУРА И СПЕЦИАЛОНО ПРОИЗВОДСТВО, В ОСНОВНА СФЕРА НА ДЕЙНОСТ-МАШИНОСТРОИТЕЛНА И МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ. ДЕНОНОЩНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И НА ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ТЯХ ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, МОНТАЖ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ ТЕХНИКА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ ПО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОБУЧЕНИЕ ЗА БОРАВЕНЕ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ОРЪЖЕНИЕ, ИЗДИРВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ВЪОРЪЖЕНИЯ И НЕВЪОРЪЖЕНИЯ ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ДЪРЖАВНИ И ЧАСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНИЯ ЛИЧНА ОХРАНА, ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА МАСОВИ МЕРАПРИЯТИЯ, МОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА НА СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА, ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СЪПРОВОЖДАНЕ И ОХРАНА НА ТОВАРИ, КАСИЕРИ, ИНКАСОВА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С ВСИЧКИ ВИД ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges

TEREM - TSAR SAMUIL

Извършване на базов и среден ремонт и производство на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно техническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, която дейност се извършва, след получаването и при поддържане на валидно надлежно разрешение - лиценз, управление на движимо и недвижимо имущество - частна собственост, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение, както и всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, с изключение на външнотърговски сделки с предмет оръжие, взривни вещества, боеприпаси и/или стоки и технологии с възможна двойна употреба по смисъла на Закона за контрол на външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба или на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите Производство въоръжение боеприпаси

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges

BLASER GROUP GABROVO

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА. СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ. ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА ПОЧИВКА, СПОРТ, ТУРИЗЪМ. ВНОС И ИЗНОС. ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА "БЛАЗЕР ЯГДВАФЕН ООД"-ГЕРМАНИЯ В БЪЛГАРИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУГИ БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА. ИЗВЪРШВАНЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СДЕЛКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВКЛ. ПРИДОБИВАНЕ И ОТЧУЖДАВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА. СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ. БАРТЕРНИ, РЕЕКСПОРТНИ, КОМПЕНСАЦИОННИ, ЛИЗИНГОВИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОРТА И ИМПОРТА НА СТОКИ И УСЛУГИ. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА. ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКО

 • Security equipment
 • Individual arms
 • Ammunition, mines, cartridges
Back to top
Browse effectively Security equipment firms skilled in metier using the Kompass worldwide data base and its targeting tools. Consult important information about Security equipment companiesexpert in domain using the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial trustworthy and regularly updated. For each firm recorded in our database, check its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many success pledges for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Produce your own prospecting list with Easybusiness, the essential Kompass BtoB platform that brings together billions of companies across the world. Target precisely your prospect with the several search options at your disposal. Thanks to EASYBUSINESS, keep watch your market, follow your commercial relationships and anticipate unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting solution designed by Kompass