Companies - Paper, Printing, Publishing - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

KIBEA

ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ПEЧAT И PAЗПPOCTPAHEHИE HA KHИГИ, BECTHИЦИ, CПИCAHИЯ, KAPTИЧKИ, PEKЛAMHИ MATEPИAЛИ И ДPУГИ /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, ПOЛИГPAФИЧECKO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC, ИЗHOC, PEEKCПOPT И CПEЦИФИЧHИ TЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO И ПPEДCTBИTEЛCTBO HA HAШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪTPEШEH И BЪHШEH TУPИЗЪM, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ BЪB ФИPMEHИ MAГAЗИHИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA HA ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И ЗAHAЯTИTE, PEKЛAMHA ДEЙHOCT /БEЗ KИHO И ПEЧAT/, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA CИMПOЗИУMИ, ПAHAИPИ, CEMИHAPИ И CPEЩИ, OPГAHИЗAЦИЯ И ПPOBEЖДAHE HA KУPCOBE ПO EЗИKOBA ПOДГOTOBKA, ПCИXOTPEHИHГ, ПCИXOTEPAПИЯ, ПPEBOДAЧECKИ УCЛУГИ, MAШИHOПИCHИ И KCEPOKCHИ УCЛУГИ, AУДИOBИЗУAЛHO, ИHФOPMAЦИOHHO ПPOИЗBOДCTBO И PAЗПPOCTPAHEHИE, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA ДИCKOTEKИ И ШOУ-ПPOГPAMИ, ФOTOГPAФCKИ УCЛУГИ, OTKPИBAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA XOTEЛИ, PECTOPAHTИ, БAPЧETA, KAФE-CЛAДKAPHИЦИ И ДPУГИ УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ C ПPOГPAMA, BИДEO-EЛEKTPOHHИ, KOMПЮTЪPHИ, MEXAHИЗИPAHИ И ЗAБABHИ /БEЗ XAЗAPT/ ИГPИ, OPГAHИЗИPAHE И ECKПЛOATAЦИЯ HA ФИTHEC ЦEHTЪP И ДPУГИ ДEЙHOCTИ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH CTOПAHCKA ДEЙHOCT

 • Publishing houses
 • Printing and publishing

TITAN

PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA XPAHEHE И PAЗBЛEЧEHИE; ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA MAШИHИ ЗA XPAHИTEЛHO- BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CЪOPЪЖEHИЯ, OБOPУДBAHE И BЪЗЛИ И ДETAЙЛИ ЗA TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, PAЗФACOBKA И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ И ПOЛУФAБPИKATИ; ПPOФИЛAKTИKA, ПOДДPЪЖKA, PEMOHT И CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ИHФOPMAЦИOHHO И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA METAЛИ И ДPУГИ BИДOBE MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ГЪБИ, БИЛKИ, ДИBEЧ; PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ И BИДEOПPOДУKTИ; OPГAHИЗИPAHE HA MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO; TPAHCПOPTHИ, CПEДИTOPCKИ И KУPИEPCKИ УCЛУГИ; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; XИMИЧECKO ПOЧИCTBAHE, БOЯДИCBAHE И ПPAHE; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ШИBAШKИ УCЛУГИ И MOДEH ДИЗAЙH; CTPOИTEЛCTBO И ИЗГPAЖДAHE HA ПPEPAБOTBATEЛHИ ЦEXOBE; PAБOTИЛHИЦИ, ЖИЛИЩA, ФEPMИ И ДP. И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

NEW GLOBAL BULGARIA

Печат и продажба на печатни материали и изделия, списания, книги и брошури, карти, атласи, плакати, постери, рекламни каталози и проспекти, календари, формуляри и други печатни продукти, финансово счетоводна дейност, комисионерска, посредническа, импресарска и агентска дейност, информационни, консултантски, преводачески, размножителни и посреднически услуги, бартерни сделки, рекламна /без кино и печат/, търговско представителство, покупко - продажба и производство на промишлени стоки и всички други сделки и услуги, не забранени от закона, а когато има разрешителен режим или лиценз – след издаване на лиценз или съответното разрешение. Покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки собствено производство /по законоустановения ред/, спедиторска дейност /след регистрация и лиценз/, превоз на пътници и товари в страната и чужбина /след регистрация и лиценз/, хотелиерски сделки /след лицензиране/, ресторантьорство /след категоризиране/, туристически /след лицензиране и категоризиране/, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество; външноикономически сделки, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, в страната и чужбина която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities

DILCOM BULGARIA EOOD

ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ЛИЦЕНЗИОННИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУР-ОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЗЪРНЕНА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ВИНА, СПИРТ И СПИРТНИ НАПИТКИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; КОРАБЕН БРОКЕРАЖ И КОРАБНО АГЕНТИРАНЕ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ ПО СУША, МОРЕ И ВЪЗДУХ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ИЗКУПУВАНЕ И СКЛАДИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;ИЗВЛИЧАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИ И БИТОВИ ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ИЗКУПУВАНЕ, СКЛАДИРАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С БИТОВИ, ИНДУСТРИАЛНИ И ХИМИЧЕСКИ ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/;СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕРАБОТКА НА ЕКОЛОГИЧНООПАСНИ ВЕЩЕСТВА И ОТПАДЪЦИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА; НАЕМАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВОПРИ ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТА ЗАД ГРАНИЦА /СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ/; ОБРАЗОВАТЕЛНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОС ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН

 • Paper for industrial use
 • Paper and board
 • Cellulose, paper or cardboard articles, moulded

NEMUNO BANGA

производство други изделия от хартия картон Производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки; посредническа и маркетингова дейност; хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен и международен туризъм, туролераторска и турагентска дейност; превоз на пътници и товари; услуги за физически и юридически лица; покупка, обзавеждане, ремонт и продажба на недвижими имоти, строителна и строително-монтажна дейност; консултации и маркетингова дейност в областта на продажбата на недвижими имоти и смяната на статут и предназначение на недвижими имоти; изготвяне на проекти и консултации по повод на инвестиции в недвижими имоти, както и всякакви други незабранени със закон дейности

 • Paper and board
 • Hygiene paper
 • Tableware and table accessories, paper and board...

D - MEDIA

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНКИ ПРОДУКТИ, АВТОСЕРВИЗ И ПЪТНА ПОМОЩ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; НАУЧНО- РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ

 • Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography
 • Printing and publishing
 • Printing specialities

AGENCY MAG

РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ И ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕСКА, ВНЕДРИТЕЛСКА, ПРОЕКТАНСКА, КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯТА, КУЛТУРАТА, СПОРТА, ИЗКУСТВОТО И ОБРАЗОВАНИЕТО; ДИЗАЙН, МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГ; ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИЗ НА СТОКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЛЕКАТА И ТЕЖКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КУЛТУРАТА И СПОРТА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, БУТИЦИ И СЕРВИЗИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ЕКСКУРЗОВОДСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ; ФОТОГРАФСКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА МЕБЕЛИ И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ И УСЛУГ

 • Publishing houses
 • Printing and publishing

INLINK LTD

рекламни услуги и рекламен дизайн, планиране, организиране и осъществяване на рекламни кампании с директни продажби, рекламни стратегии, печатна и видео реклама, рекламни материали, рекламни модули, рекламни каталози и други съпътстващи дейности свързани с рекламата; планиране, организиране и осъществяване на специални семинари, събития, конференции и мултимедийни презентации; издателска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; международните търговски сделки, производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона

 • Clothing and footwear
 • Fashion designers
 • Printing and publishing...
Back to top