Companies - Chemical base materials - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

IVESTO COMPANY

Производство азотни съединения торове ПРОИЗВОДСТВО НА ТОРОВЕ, BHOC, ИЗHOC И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C TOPOBE И ПPEПAPATИ ЗA PACTИTEЛHA ЗAЩИTA, TЪPГOBCKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA И BCИЧKИ BИДOBE CTOKИ ЗA KOИTO HЯMA ЗAБPAHA ЗA TЪPГOBИЯ, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH BИД, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, OБPAБOTKA HA CEЛCKOCTOПAHCKA И ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ OT XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, ПPEBOЗHO- TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT И KУPИEPCKИ УCЛУГИ, TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT C ЛEKИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ B CTPAHATA И ИЗBЪH CTPAHATA, TУPИCTИЧECKA И XOTEЛИEPCKA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCTBA И ATPAKЦИOHHИ ЗABEДEHИЯ, KAKTO И ДPУГA ПOДOБHA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BИДEO И ЗBУKO ЗAПИCИ, CДEЛKИ C BAЛУTA И ЛEBOBE, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ЦEHHИ KHИЖA, CДEЛKИ C KHИГИ, ПPOИЗBEДEHИЯ HA ИЗKУCTBOTO И ИHTEЛEKTУAЛHATA COБCTBEHOCT, TЪPГOBИЯ И EKCПЛOATAЦИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПPOEKTИPAHE, PEMOHT И CTPOИTEЛCTBO HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ HEУПOMEHATИ ДEЙHOCTИ, KOИTO HE CA ЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH

 • Amines, including salts, amides and other organic nitrogen compounds NES
 • Chemical base materials
 • Chemical products...

PRISTA OIL HOLDING

Придобиване, управление и продажба на дялове от капитала на български и чуждестранни търговски дружества; учредяване на търговски дружества с капитал изцяло собственост на холдинговото дружество; финансиране на търговски дружества, в които холдинговото дружество участва; собствена производствена и търговска дейност с минерални и синтетични масла и всички останали нефтопродукти; транспортна дейност във вътрешно и международно съобщение; производство и пласмент на консистентни смазки; спирачни течности, антифризи, подобрители на масла и горива, пластмаси и изделия от тях; строително предприемачество; франчайзинг на търговската марка; сделки с ноу-хау и интелектуални продукти; складови сделки; стоков и качествен контрол върху нефтопродукти; търговско представителство и посредничество; експлоатационен лизинг; друга производствена и търговска дейност; организиране на частна охранителна дейност по охрана на производствени и търговски обекти, на мероприятия и на лица, и на техни права и законни интереси от противоправни посегателства; други дейности непротиворечащи на закона

 • Fuels and petroleum based products
 • Chemical base materials
 • Lubricants, petroleum based...

ALBA GRUPS

ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РАЗРЕШЕНИ СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО С ЦЕЛ ПРОДАЖБА НА РАЗРЕШЕНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ЕТЕРИЧНО МАСЛЕНИ ПРОДУКТИ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И РЕЕКСПОРТ - ДЕЙНОСТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПРЕВОЗНА И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШИТЕЛНО/, ВКЛ. И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ЕКСКУРЗИОННА, ТУРИСТИЧЕСКА /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, РЕКЛАМНА И ИЗДАТЕЛСКА /БЕЗ КНИГОПЕЧАТ/ ДЕЙНОСТИ; ПРОГРАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, СПОРТНА, СЕРВИЗНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ФОТОГРАФСКА ДЕЙНОСТИ; МАШИНОПИСНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАРКЕТИНГОВА, МЕНИДЖЪРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЩИ, БОЯДИСВАНЕ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ, ПРЕВОЗ НА ДЪРВЕСИНА, ЗАЛЕСЯВАНЕ, КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ, А КОГАТО СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШИТЕЛНО - СЛЕД СЪОТВЕТНО ТАКОВ

 • Aroma compounds, essential oils
 • Chemical base materials

SIAD BULGARIA

ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ, ГАЗОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ И ЧИСТ ГАЗ –ВСИЧКИ В ТЕЧНО ИЛИ ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ; ВНОС И ИЗНОС НА ТЕХНИЧЕСКИ, ЧИСТ, ОХЛАДИТЕЛЕН И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ, ЧИСТ ГАЗ – ВСИЧКИ В ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ, ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ С ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ, ГАЗОВЕ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ, ОХЛАДИТЕЛЕН, СМЕСЕН ГАЗ, СПЕЦИАЛЕН ГАЗ, ЧИСТ ГАЗ – ВСИЧКИ В ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, КАКТО И С ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ТЯХНОТО ПРОИЗВОДСТВО, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ; ПРИДОБИВАНЕ, ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЯ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ НА СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПЛАСМЕНТА НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ OТ ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, КАКТО И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕТО И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ТЕХНИЧЕСКИ И ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ, СВЪРЗАН С ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ВНОС, ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРИЛОЖЕНИЕ И ДИСТРИБУЦИЯ НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, РЕКЛАМА ВЪВ ВРЪЗКА С ДИСТРИБУЦИЯТА НА ПРОДУКТИТЕ, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПИТВАНЕ НА СЪДОВE И ЦИЛИНДРИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗПРOСТРАНЕНИЕ НА ГАЗОВЕТЕ В ТЕЧНO ИЛИ ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ, ДИРЕКТНО ИЛИ ЧРЕЗ ВЪНШНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОМПАНИИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪЩО С МЕСТНИТЕ ПРАВИЛА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • Compressed and liquefied gases. Chemicals for refrigeration
 • Chemical base materials

BIO CHARCOAL LTD

Производство на пелети, брикети, биогорива и др., производство на енергия, течни, твърди и газообразни горива, химикали и други материали чрез използване на възобновяеми източници и чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, търговия с горива и електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, производство на ел. енергия, биодизел от семена, хумус, компост, проектиране, изграждане, поддържане, управление и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници и от биомаса, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на комисионни, спедиционни и превозни сделки, производства на стоки с цел продажба, както и всяка друга дейност в страната и чужбина, която не е забранена от закона

 • Organic acids, their anhydrides and acid halides
 • Chemical base materials
 • Polyphenols, aldehydes, ketones, quinones...

RIVANA

КОНСУЛТАНТСКА, МАРКЕТИНГОВА, ДИЗАЙНЕРСКА, ТЪРГОВСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА КОЗМЕТИКАТА И ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ВКЛ. С РАЗКРИВАНЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИНОВАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНО R ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ОТДАВАНЕ НА ИМОТИ ПОД НАЕМ, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • Aroma compounds, essential oils
 • Chemical base materials

CONSORTIUM HERBAL OIL - KALIAKRA

планиране и приспособяване на продукцията към търсенето на пазара, по отношение на качеството и количеството; концентриране на предлагането и на пускането на пазара на продуктите, произведени от членовете им, включително чрез директно предлагане на пазара; оптимизиране на производствените разходи и на възвръщаемостта на инвестициите, за постигане на стандартите в областта на околната среда и за стабилизиране на цените на производителите; провеждане на научни изследвания и разработване на инициативи свързани с устойчивите производствени методи, иновативните практики, икономическата конкурентоспособност и развитието на пазарите; насърчаване и осигуряване на техническа помощ за използването на екологосъобразни практики за отглеждане, както и производствени техники и практики; насърчаване и предоставяне на техническа помощ за прилагане на производствени стандарти, подобряване на качеството на продуктите и разработване на продукти със защитено наименование за произход, със защитено географско указание или с национални означения за качество; управление на вторичните продукти и на отпадъците, с цел опазване на качеството на водата, почвите и ландшафта и запазване или развитие на биологичното разнообразие; устойчиво използване на природните ресурси и смекчаване на последиците от изменението на климата; прилагане на инициативи за популяризирането и предлагането на пазара; управление на взаимоспомагателните фондове, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.; предоставяне на техническа помощ за използването на фючърсни пазари и системи за застраховане

 • Aroma compounds, essential oils
 • Chemical base materials

BULGARIAN ORGANIROSE

Производство и търговия на парфюмерийно-козметични продукти, придобиване и управление на акции, дялови участия и предприятия; консултанска и комисионна дейност; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица; търговия с вина и високоалкохолни напитки; изграждане и експлоатация на оранжерии за селскостопанско производство, преработка на селскостопанска продукция; производство и преработка на органично сертифицирани етерично-маслени култури, билки, лечебни растения и подправки; създаване и експлоатация на трайни насаждения; изпитване на български и чужди сортове и хибриди растения, всякакви други дейности в областта на сортоизпитването, селекцията на растения и култури; производство, заготовка и търговия с посевен и посадъчен материал; агротехнически механизирани услуги; селски и екологичен туризъм; вътрешна и външна търговия; внос-износ; бартерни и реекспортни операции; търговия с недвижими имоти, както и всички други, незабранени от българското законодателство дейности

 • Aroma compounds, essential oils
 • Chemical base materials

OIL AND GAS EXPLORATION AND PRODUCTION

Търсене, проучване и реализация на суров нефт и природен газ, търсене, проучване и експлоатация на находища на термални, минерализирани води и подземни води за питейни, битови и промишлени цели, разкриване и проучване на находища на геотермална енергия, сондиране на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и газ, подземни води и геотермална енергия, всички видове сервизна дейност свързана с основния предмет на дейност, научноизследователска и инженерингова дейност в страната и чужбина, специфични сервизни и външнотърговски операции, производство на отливки, резервни части и инструментална екипировка, научноизследователска, инженерингова, развойно-внедрителска, производствена дейност за механизация и автоматизация на технологичните процеси, проектиране, конструиране, изработване и внедряване на машини и технологични линии в леярското производство, дървообработващата промишленост, нестандартно оборудване и други, заснемане, възстановяване или изработване по образец вносни машини и съоръжения, произвеждане и монтиране за офиси и търговски обекти нетрадиционни павилиони в модерен дизайн, метална дограма и обзавеждане, сенници от метал и плексиглас по собствен проект или проект на клиента, които дейности представляват пълно правоприемство на предмета на дейност на преобразуваното "ИМЛ-Инженеринг" ЕООД, град Плевен, както и следните нови дейности: преработка на нефт и кондензат, транспортни услуги и селскостопански дейности, сервизна геоложко-геофизическа дейност при търсене и при проучване на полезни изкопаеми в страната и чужбина, информационно . обслужване, специфична външнотърговска и инженерингова дейности, техническа помощ и консултантски услуги, проектиране, производствена и сервизна дейност в областта на геологията и геофизиката, проучване и търсене на нефт и газ, подземни води, сервизно,геофизично обслужване на търсещо проучвателна дейност в страната и чужбина, патентна, лизингова, търговска, транспортна и ремонтна дейност, строителство на нефтопроводи, газопроводи и монтаж на съоръжения за работа под налягане, хотелиерство и ресторантьорство, както и следните дейности, които представляват правоприемство на предмета на дейност на преобразувалите се чрез вливането дружества: на „ПДНГ ОЙЛ" ЕАД, гр. София (с предишно наименование „Химимпорт Ойл" ЕАД): Организация, осигуряване и зареждане с гориво-смазочни материали и специални течности на пътнотранспортни и въздухоплавателни средства, речни и морски транспортни средства, авиационна и друга сухопътна техника; всякаква търговска дейност с различни видове горивно-смазочни материали; изграждане и експлоатация на материално-технически бази за осигуряване зареждането с горивно-смазочните материали и тяхното съхранение; строителство, реконструкция и експлоатация на недвижими имоти; комисионерство; търговско посредничество; извършване на агентски и консултантски услуги; търговия на едро и дребно; внос и износ; на „Геофизични изследвания" ЕООД, гр. София: Инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически, геофизични, геоложки и сондажни проучвания, проекти, консултации и експертизи, сеизмични оценки, проектиране, търсене, проучване и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на запасите на подземни богатства, проучвателни работи и оценка на ресурсите на подземни води, минерални води, изкопаеми горива (нефт и газ), Проучвателни, оценъчни и инженерингови дейности за нуждите на минералната и нефтената индустрия, за зауствания и подземно магазиниране, Лабораторни анализи и изследвания свързани с подземни богатства и подземни води,. Геолого-еколожки и хидрогеолого-еколожки оценки и преоценка на запаси на минерални суровини, подземни води и изкопаеми горива, Компютърна обработка на геоложка, геофизична и картографска информация, Оценка и прогнозиране на екологични процеси, свързани със замърсяване на почви и води, Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и преглед на влиянието върху околната среда (ПВОС), Оценка на стари замърсявания и оценка на екологични щети върху релефа и ландшафта, Специализирана външнотърговска и инженерингова дейност в областта на геолого-гео физичните проучвания за нуждите на минералната и нефтената индустрия; на българска сондажна компания" ЕООД, гр. София и на „Петро газ Антика" ЕООД, гр. Монтана: Проектиране на нефтени и газови сондажи, нефтопроводи, газопроводи, сондиране на кладенци за нефт и вода; ремонт на нефтени и газови находища; строителство на нефто-, газо- и водопроводи; международен и вътрешен туризъм и свързаните с него комплексни услуги, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, реекспорт; експлоатация на заведения за обществено хранене; производство и продажба на селскостопанска продукция; транспорт на товари и пътници в страната и чужбина; автосервизни услуги; производство и търговия на нестандартно оборудване, инструменти и екипировка; медицински услуги; ( преводачески услуги и обучение на чужди езици; рекламна, импресарска и продуцентска дейност; изкупуване, заготовка и търговия на вторични суровини и амбалаж, машиностроене. Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; финансиране на дружества, в които дружеството участва.Извършване на самоохрана на имуществото на дружеството и всякаква друга дейност незабранена със закон

 • Fuels and petroleum based products
 • Chemical base materials
 • Lubricants, petroleum based...
Back to top
Prospect all Chemical base materials companies skilled in sector with the Kompass international data base and its targeting tools. Find strategical data about Chemical base materials companiesexpert in domain with the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free provides legal and financial reliable and frequently updated. For each business recorded in our database, get to its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be informed. These several criteria are so many performance factor for your communication operations: services, phones number, all offices address, who’s who, revenue, and more…
Easylist is a live business counting solution which allows you to easily specify your targets with the BtoB Kompass’ data base. Plan easily your own prospecting files that you need for your prospect acquisition and emailing campaigns. Thanks to Easylist, you effectively specify, qualify and identify your contact. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer developed by Kompass