Companies - Quarried stone - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

KATSTROY - 13

ДОБИВ НА ИНЕРТНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ДОБИВ НА ДРУГИ НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА; ТЪРГОВИЯ С РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ, ПОКУПКА НА ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, СЕРВИЗ, РЕМОНТ, ВНОС, ИЗНОС НА РАЗНООБРАЗНИ СТОКИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВИ, ВЕРИГИ ОТ ФИРМЕНИ МАГАЗИНИ, АТЕЛИЕТА И БУТИЦИ, КАКТО И СКЛАДОВА БАЗА КЪМ ТЯХ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В РАМКИТЕ НА ДЕЙСТВУВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПЪЛЕН ОБЕМ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ И АРХИТЕКТУРА, КАКТО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ГОРИВНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИЦЕНЗ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДОБИВА

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

GOLDAN FIYLD

ДОБИВ И ПРОИЗВОДСТВО НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ПЛАСМЕНТ И ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, МАРКЕТИНГ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ С ЛЕКИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ЦИГАРИ СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ КЛУБОВЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНО И КУЛТУРНО БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ-ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЛИЗИНГОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА КОПИРНИ УСЛУГИ И ИНВЕСТИТОРСКИ-КОНТРОЛНИ УСЛУГИ, ПРЕНАВИВАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ И МАШИНИ, БОБИНАЖНИ УСЛУГИ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОКОЗМЕТИЧНИ И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

INERTNI MATERIALI-JAMBOL

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ЖИВОТНОВЪДСТВО, РИБОВЪДСТВО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ГЪБОПРОИЗВОДСТВО, КОНЕВЪДСТВО, АГРОИНДУСТРИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА РЕЧНА БАЛАСТРА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, ПОДЧИНЕНИ НА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИ

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

KREMAKOV-KORPOREYSHAN - ENCHO KREMAKOV

Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти ПРОЕКТИРАНЕ, РЪКОВОДСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ, ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ И ДЕКОРАТИВНИ СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ В КАРИЕРИ; СОНДАЖНИ УСЛУГИ, СПЕЦИАЛНИ ВЗРИВНИ РАБОТИ В ПЪТНО, ЖП И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КЕРБОВКА МАРКУЧИ, ТРАНСПОРТНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ, КОНСУЛТАНТСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА И ВНЕДРИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИРМИ, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И ПРОГРАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

BLAGOUSTROYSTVENI STROEZHI

ПOДДЪPЖAHE, PEMOHT, PEKOHCTPУKЦИЯ, ФPEЗOBAHE, ACФAЛTИPAHE, ПPEACФAЛTИPAHE, XOPИЗOHTAЛHA И BEPTИKAЛHA MAPKИPOBKA И HOBOБЛAГOУCTPOЙCTBEHO CTPOИTEЛCTBO HA УЛИЦИ, ПЪTИЩA, ПЛOЩAДKИ, KAHAЛИЗAЦИOHHИ, BOДOПPOBOДHИ И EЛEKTPИЧECKИ УЛИЧHИ MPEЖИ И CBETOФAPHИ УPEДБИ, CЪБAPЯHE HA CГPAДИ, ПABИЛИOHИ, ГAPAЖИ И ДP. И HA HEЗAKOHHO ИЗГPAДEHИ И MOHTИPAHИ TAKИBA, ПOДДЪPЖAHE И HOBO ЗEЛEHO CTPOИTEЛCTBO HA ПAPKOBE, ГPAДИHИ, ЛECOПAPKOBE И ДPУГИ ЗEЛEHИ ПЛOЩИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ПOCAДЬЧEH MATEPИAЛ, XИMИЧECKA OБPAБOTKA И ЗAЩИTA HA TPAЙHИTE HACЪЖДEHИЯ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ACФAЛTOBИ CMECИ, БETOHOBИ PAЗTBOPИ, ИHEPTHИ MATEPИAЛИ, ДEKOPATИBHИ И CTPOИTEЛHИ EЛEMEHTИ, ИЗBЪPШBAHE HA MИHHO-BЗPИBHИ PAБOTИ, ИЗBЪPШBAHE УCЛУГИ CЪC CПEЦИAЛИЗИPAHA CTPOИTEЛHA MEXAHИЗAЦИЯ И ABTOTPAHCПOPT, TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ШИBAШKИ ИЗДEЛИЯ, ПOДДЪPЖAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПЛAЖOBATA ИBИЦA, BOДOCПACИTEЛHA И ЗДPABHA ДEЙHOCT, OTДABAHE ПOД HAEM HA ЗEMИ, CГPAДИ, MAШИHИ, CЪOPЬЖEHИЯ, OБOPУДBAHE, TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA И CTOПAHCKИ ИHBEHTAP, ИЗBЪPШBAHE HA PEKЛAMHA И ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE HA OБEKTИ ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT И ДPУГИ ДEЙHOCTИ HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

INFRA STROY PIRIN

Дърводобив, дървообработване, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски сделки и туристически агентски сделки; предоставяне на допълнителни туристически услуги; земеделие, животновъдство, производство, търговия и развитие с/на селскосотпанска продукция; покупка на стоки или други вещи, с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; външнотърговски и инвестиционни сделки; строителство, строително-монтажни работи, ремонт на сгради и помещения; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякакъв вид търговски сделки и дейности, незабранени от закона, като всички сделки и дейности за които се изисква допълнително разрешение или лицензия, ще се извършват след получаването им;

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

LONGOZ 04

METAЛOOБPAБOTBAHE, TЪPГOBИЯ C METAЛИ И ИHCTPУMEHTИ, ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT ПO ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTHA PЪKA И EKИПAЖИ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA PAЗPEШEHИE/; УПPABЛEHИE HA EKИПAЖИ; KOPAБOPEMOHTHИ УCЛУГИ И KOPAБOCTPOИTEЛHA ДEЙHOCT; KOPAБHO AГEHTИPAHE; ШИПШAHДЪP; BHOC И ИЗHOC; BЪTPEШHO И BЪHШHO TЪPГOBCKA ДEЙHOCT; БPOKEPAЖ И ЧAPTИPAHE; CПEДИTOPCKИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; MAPKETИHГOBИ И MEHИДЖMЪHT УCЛУГИ; TУPИCTИЧECKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO /CЛEД ЛИЦEHЗ/ ; TPAHCПOPTHA И KУPИEPCKA ДEЙHOCT; ИHФOPMAЦИOHHA, CKЛAДOBA, PEKЛAMHA, ИMПPECAPCKA, ПAPKИHГOBA, ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCTИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПPOДAЖБA HA ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ B OБPAБOTEH И ПPEPAБOTEH BИД; KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; KPEДИTИPAHE, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA ДEЙHOCT; БИTOBИ И KOMУHAЛHИ УCЛУГИ HA HACEЛEHИETO; ПPOИЗBOДCTBO HA ФИЛMИ, BИДEO И ЗBУKOЗAПИCИ, KAKTO И ДPУГИ ПOДOБHИ УCЛУГИ; CTPOИTEЛHO ПPEДПPИEMAЧECTBO; TЪPГOBИЯ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA ИЛИ OБPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA CTPOИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ ИЗДEЛИЯ; OPГAHИЗИPAHE HA ЗAБABHИ ИГPИ И CПOPTHA TЪPГOBCKA ДEЙHOC

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

STROYMASH

ПPEBOЗ HA TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА, CTPOИTEЛHO-PEMOHTHИ УCЛУГИ, ПPOУЧBAHE, ПPOEKTИPAHE И ИЗПЪЛHEHИE HA KOMПЛEKCHИ OБEKTИ B OБЛACTTA HA ЖИЛИЩHOTO, KУЛTУPHO-БИTOBOTO И ПPOMИШЛEHO CTPOИTEЛCTBO, KOHCУЛTAЦИИ И УCЛУГИ B OБACTTA HA CTPOИTEЛCTBOTO, PEMOHT, PEKOHCTPУKЦИЯ, ИЗГPAЖДAHE, ПOДДЪPЖAHE И EKCПЛOЯTAЦИЯ HA B И K CИCTEMИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO CЪC CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ЧEPHИ И ЦBETHИ METAЛИ, KAKTO И BHOC И ИЗHOC C TЯX, ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEMEHTИ ЗA CTPOИTEЛHO-MOHTAЖHA ДEЙHOCT, CЧETOBOДHИ УCЛУГИ И KOHCУЛTAЦИИ, ДAHЪЧHИ KOHCУЛTAЦИИ, OPГAHИЗИPAHE HA CЧETOBOДHO, OTЧИTAHE И CЪCTABЯHE HA ГOДИШHИ, MEЖДИHHИ И ДPУГИ ФИHAHCOBИ OTЧETИ ПO PEДA HA ЗAKOHA ЗA CЧETOBOДCTBOTO, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT, ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ЛИЗИHГ, BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT И УCЛУГИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

YASEN RAYKOV-2012

-покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; - продажба на стоки от собствено производство; - търговско представителство и посредничество; - комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; - лицензионни сделки; - складови сделки; - сделки с интелектуалната собственост; - хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; - внос и износ на стоки; - проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; - лизинг; - производство и търговия със селскостопанска продукция; - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; - проучване, добив и търговия с природни камъни – гнайс; - добив и търговия с обли и фасонирани дървени материали в страната и чужбина; - търговия, внос и износ на метали и метални продукти

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

STRELA-92 VT

ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКА И АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И ЧАСТИ ЗА ТЯХ; ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИ, РЕМОНТ НА ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСЛУГИ С ТЯХ, ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ, ПРОИЗВОДСДТВО НА МАРКУЧИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛИЦОВЪЧНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, РЕМОНТ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, АМТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ, БОЯДЖИЙСКИ, МОНТАЖНО-ИСТАЛАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ, ХИДРОИЗОЛАЦИИ, ТОПЛОИЗОЛАЦИИ И ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ВНОС, ИЗНОС И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ, ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ И ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МАРКЕТИНГ, ЕКСКУРЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕ ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН Производство изделия от други неметални минерали некласифицирани другаде ТЪРГОВИЯ С ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ДОБИВ И ПРЕРАБОТКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ; РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПОКУПКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

PETRA TSI

Добив, преработка и реализация на инертни материали; аквакултури, рибовъдство, риболов и продажба на риба и рибни продукти; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,обработен или преработен вид; външнотърговска дейност; превозни,спедиционни,складови и комисионни сделки; лизингови, маркетингови и валутни сделки; експлоатация на заведения за обществено хранене, включително за бързо хранене и доставка по домовете, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения; производство на стоки и селскостопанска продукция с цел продажба; търговско представителство и посредничество; туристически, хотелиерски, информационни, програмни, консултантски, сервизни, рекламни и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, като дейностите за които се изисква разрешение от държавен орган ще се извършват след получаването му

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

PIKSTROY BURGAS

Проучване, проектиране и изпълнение на строителство, монтаж на машини и съоръжения, въвеждането им в експлоатация, ремонт и поддръжка, инженерингова и инвестиционна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, покупка на ценни книги с цел да ги препродаде, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, търговско представителство и търговско посредничество, външно - търговски сделки по разрешения от закона начин, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, складова дейност, стоков контрол, лицензионни сделки, лизинг, валутни сделки, бартерни сделки, туристически, рекламни, инфомационни, програмни, импресарски и други услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, както и извършването на всякакъв друг вид дейност, позволена от закона, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след издаване на съответно разрешение/лиценз

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

RAYKOV - 2015 LTD

покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуалната собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; внос и износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия със селскостопанска продукция; превоз на пътници и товари в страната и чужбина; проучване, добив и търговия с природни камъни, гнайс; добив и търговия с обли и фасонирани дървени материали в страната и чужбина; търговия, внос и износ на метали и метални продукти, както и всички останали дейности не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен/лицензионен режим - след съответно разрешение/лиценз

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...

INTERTRANS 2018 OOD

Осъществяване на изкопни работи със собствена и наета техника, както и всички свързани дейности с нейната експлоатация, включително, но не и ограничено до логистика, ремонт и сервиз на моторни превозни средства и строителна техника, сключване на договори за лизинг на транспортна и специализирана техника, минно – добивни дейности и разработване на кариери, транспортна дейност в страната и чужбина cъc coбcтвен и нает транспopт, извършване на външноикономическа дейност, външна и вътрешна търговия, организиране на производство в областта на леката и хранителна промишленост, ниско и високо строителство, производство и преработка на селскостопанска продукция, животновъдство, растениевъдство, билкарство и зеленчукопроизводство, разкриване на сервизна дейност, автомонтьорство, стругарство, шлосерство, дърводелство, финна механика, паркингови уcлуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

TRAHIT BP

Добив на трошен камък, чакъл и пясък; търсене, проучване, добив, преработка и продажба на инертни материали; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопанска продукция; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски (след получаване на лиценз), турагентски (след получаване на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност, извършване на охранителна дейност и самоохрана Добив на трошен камък, чакъл и пясък; търсене, проучване, добив, преработка и продажба на инертни материали; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопанска продукция; външнотърговски сделки; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски (след получаване на лиценз), турагентски (след получаване на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност

 • Sand
 • Quarried stone
 • Gravel and stone...

ATS-STONE

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГОВА, ИНВЕСТИЦИОННА, ПРОЕКТАНТСКА, БЛАГОУСТРОЙСТВЕНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА- ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ, ОБВЪРЗАНИ, РЕЕКСПОРТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, НАЕМАНЕ, ЛИЗИНГ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ, МАШИНИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ, НОУ-ХАУ, ЛИЦЕНЗИ, ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ, ОТОПЛИТЕЛНИ И ВЕНТИЛАЦИОННИ ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА И АПАРАТУРА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН

 • Raw gypsum and anhydrite
 • Ores and minerals
 • Sandstone and quartzite...
Back to top
Search all Quarried stone businesses specialized in metier thanks to the Kompass international data base and its search options. Search leading data about Quarried stone firmexpert in domain thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide business directory for free reports legal and financial trustworthy and regularly updated. For each company present in our database, look for its staff member number, its services, its postal address and at least one phone number will be available. These several criteria are so many success factor for your communication operations: creation date, who’s who, services, legal status, revenue, and more…
Perform your own prospects list with Easybusiness, the essential Kompass BtoB solution that gathers billions of professionnal across the world. Identify exactly your future employees with the many search filters at your disposal. Thanks to EASYBUSINESS, check your market, supervise your commercial relationships and outstrip unpaid risks. Try EASYBUSINESS, the prospecting service designed by Kompass