Companies - Measuring and testing equipment - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

TITAN

PECTOPAHTЬOPCTBO, EKCПЛOATAЦИЯ HA ЗABEДEHИE ЗA XPAHEHE И PAЗBЛEЧEHИE; ПPOEKTИPAHE, KOHCTPУИPAHE, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA MAШИHИ ЗA XPAHИTEЛHO- BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CЪOPЪЖEHИЯ, OБOPУДBAHE И BЪЗЛИ И ДETAЙЛИ ЗA TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, PAЗФACOBKA И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ И XPAHИTEЛHИ CTOKИ, XИMИЧECKИ ПPOДУKTИ, CУPOBИHИ, MATEPИAЛИ И ПOЛУФAБPИKATИ; ПPOФИЛAKTИKA, ПOДДPЪЖKA, PEMOHT И CEPBИЗ HA ПPOMИШЛEHA, TPAHCПOPTHA И CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA, KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ИHФOPMAЦИOHHO И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И OБPAБOTKA HA METAЛИ И ДPУГИ BИДOBE MATEPИAЛИ И ИЗДEЛИЯ OT TЯX; ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ - ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, ГЪБИ, БИЛKИ, ДИBEЧ; PEKЛAMHA И ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT; PAЗПPOCTPAHEHИE HA ПEЧATHИ ИЗДAHИЯ И BИДEOПPOДУKTИ; OPГAHИЗИPAHE HA MEЖДУHAPOДEH И BЪTPEШEH TУPИЗЪM; XOTEЛИEPCTBO; TPAHCПOPTHИ, CПEДИTOPCKИ И KУPИEPCKИ УCЛУГИ; TAKCИMETPOBИ ПPEBOЗИ, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; ПPEДПPИEMAЧECKA ДEЙHOCT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; XИMИЧECKO ПOЧИCTBAHE, БOЯДИCBAHE И ПPAHE; ФPИЗЬOPCTBO И KOЗMETИKA; ШИBAШKИ УCЛУГИ И MOДEH ДИЗAЙH; CTPOИTEЛCTBO И ИЗГPAЖДAHE HA ПPEPAБOTBATEЛHИ ЦEXOBE; PAБOTИЛHИЦИ, ЖИЛИЩA, ФEPMИ И ДP. И BCИЧKИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ESKEYP-GRUP

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ ПОДОБНИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО ФИЛМИ И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТЯХНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОКУПКА ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, АВТОМОНТЬОРСКИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ И БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЦВЕТЯ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПАКЕТИРАНЕ И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, СКЛАД НА ЕДРО И ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. СКЛЕД НА ЕДРО ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И БИРА. ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕСТЕНИ, ХЛЕБНИ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С ЛИЦЕНЗ ЗА СЪОТВЕТНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ТАКЪ

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

BSM

Производство други машини специално предназначение некласифицирани другаде Производство на машини, съоръжения и оборудване; производствена, търговска, транспортна, рекламна и маркетингова дейност в страната и чужбина, разработка на нестандартно оборудване; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим - след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ENSI CONTROL

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ УРЕДИ И АПАРАТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, РЕМОНТ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ С ОБЩО И СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНСТАЛИРАНЕ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ, ПУСКОНАКЛАДЪЧНИ ДЕЙНОСТИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ПРЕНОСНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ, КОМПЮТЪРНИ И КАБЕЛНИ МРЕЖИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОПТИЧНИ ТАКИВА, ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ФИКСИРАНИ МРЕЖИ И ПО БЕЗЖИЧЕН ПЪТ, СПЪТНИКОВА И ВСЯКАКВА ДРУГА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАБОТКА НА ДАННИ, ХОСТИНГ, СЪЗДАВАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛИ, ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ НА КОМПЮТРИ И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, НА ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ И ДРУГИ УСТРОЙСТВА ЗА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С КОМПЮТРИ, ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА, ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ, КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, ОФИС ТЕХНИКА, С ДРУГИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ИЗДАВАНЕ НА СПИСАНИЯ, ДРУГИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, ИНЖЕНЕРНА ДЕЙНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ НА ОФИС МЕБЕЛИ, ТЕХНИКА И КОМПЮТРИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ СЪС СТОПАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОННИ И ОПТИЧНИ УРЕДИ И АПАРАТИ

 • Installation and maintenance services for the electronics industry
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Installation and maintenance services for measuring and testing equipment...

DI LOGIC

Проучване, проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на машини, съоръжения, екипировка технологии, технологични процеси в инсталации, строителство, ремонт, реконструкция, модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови модернизация, доставка на материали и оборудване за съществуващи и изграждащи се нови обекти; производство на машиностроителни, строителни, промишлени, технически, битовки, хранителни сладкарски изделия, събиране, изкупуване, преработка, реализация на вторични суровини и други отпадъци, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено протизводство, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, транспортна дейност, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всички други търговски дейности, разрешени от българското законодателств

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

Danlex

ПPOДAЖБA, ИHCTAЛAЦИЯ, BЪBEЖДAHE B EKCПЛOATAЦИЯ И TEXHИЧECKO OБCЛУЖBAHE HA CИCTEMИ ЗA CИГУPHOCT, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA ИHCПEKЦИЯ, ДETEKЦИЯ И MOHИTOPИHГ; ЛETИЩHO И TEPMИHAЛHO OБOPУДBAHE И OБЗABEЖДAHE; CИCTEMИ ЗA ПPOДУKTOBA ИHCПEKЦИЯ B XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT, CИCTEMИ ЗA PAДИAЦИOHEH MOHИTOPИHГ, ИЗBЪPШBAHE HA PEHTГEHOBO ИЗCЛEДBAHE ЗA HEMEДИЦИHCKИ ЦEЛИ, ИHЖEHEPИHГ И УПPABЛEHИE HA ПPOEKTИ, OБУЧEHИE, CЛEДПPOEKTHO OБCЛУЖBAHE И CEPBИ Продажба, инсталация, въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на системи за сигурност, предназначени за инспекция, детекция и мониторинг; летищно и терминално оборудване и обзавеждане; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии и лаборатории за консервация и реставрация; рентгеново оборудване за немедицински цели. Инженеринг и управление на проекти. Подробно описание на дейностите: Дистрибуция, продажби, монтажни и инсталационни дейности, функционални тестове и тестове за доказване на съответствие, пускане в експлоатация, модернизация, реконфигурация, техническо и сервизно обслужване, гаранционна и следгаранционна поддръжка на следното оборудване и обзавеждане: системи за сигурност; системи за инспекция и детекция за граждански и военни приложения; рентгенови системи за проверка на лица, багажи, карго, пратки, контейнери, превозни средства, влакови композиции и други обекти; идентификатори и детектори на наркотици, експлозиви, химически, биологически, радиоактивни вещества и субстанции за граждански и военни приложения; самолетообслужваща техника; оборудване за наземно обслужване; багажни транспортни системи; метал-детекторни рамки; детектори на течности, аерозоли, гелове и други вещества и субстанции; оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии, фондохранилища и лаборатории за консервация и реставрация. Обучение на персонал за работа с оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Обучение на персонал за поддръжка на оборудването и обзавеждането посочени по-горе. Други свързани дейности. Научно изследователска и развойна дейност. Разработка, внедряване и поддръжка на IoT решения за оборудването посочено по-горе. Изграждане на Big Data инфраструктури. Разработка, продажба и внедряване на софтуерни продукти, използващи информацията от Big Data инфраструктурите. Други свързани дейности. Разработка, продажба, внедряване, модернизация и реконфигурация на софтуерни продукти, програми и решения; изграждане, конфигуриране и въвеждане в експлоатация на ИТ мрежи; Поддръжка на ИТ инфраструктури. Сервиз на ИТ оборудване и други ИТ услуги. Обучение на персонал за работа с ИТ оборудване и мрежи. Продажба на лицензии и права за ползване на ИТ решения и мрежи. Други свързани дейности

 • Installation and maintenance services for the electronics industry
 • Electronic equipment. Telecommunications equipment
 • Installation and maintenance services for measuring and testing equipment...

PI EM SI

разработка, производство, продажба и монтаж на електронна и електрическа техника, ремонт и поддръжка на електрическа и електронна апаратура, инжинерингова дейност, покупка, доставка, препродажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, конструкторска дейност, изготвяне на техническа документация, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, менителници, запис на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имотис цел продажба, лизинг

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

TIVEX

ТЕХНИЧЕСКО И ОБЩО КОРАБНО СНАБДЯВАНЕ; ТЪРГОВСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНЖЕНЕРИНГОВИ И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ УПЛЪТНИТЕЛНИ И ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ; ДОСТАВКИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПЛАСТМАСИ И КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИНДУСТРИЯТА; ДИСТРИБУЦИЯ НА МАРКУЧИ, ЛЕПИЛА, УПЛЪТНИТЕЛИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ЗА РЕМОНТ; ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ; ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ И ПОКРИТИЯ; ГОТОВИ ДЕТАЙЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ТЕЖКИ АБРАЗИВНИ РЕЖИМИ НА РАБОТА; ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; АГЕНТСКИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ELOPAR

Производстгво на електроматериали за ниско, средно и високо напрежение , на ел. табла и електрозаваръчна техника, производство на всякакви видове матрици и износ на същите, производство на апарати за тестване на автомобилни инсталации, детайли за автомобили, селскостопанска техника и аксесоари за тях, корабостроене, монтаж и инсталации на кораби, производство на автомобилни кабели и системи, автоматизация, програмиране и монтаж на производствени системи, производство на всякакъв вид нестандартни машини и апарати, селскостопанска дейност, животновъдство, туристическа дейност / след лиценз /, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им, внос и износ на същите, комисионна, спедиционна /след лиценз/, складова, лизингова дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, покупка на недвижими имоти, строеж и обзавеждането им с цел продажба и всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим – след съответното разрешени

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...

ALIANS- ZAFIR KULEV

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС, ИЗНОС; БАРТЕРНИ, ОБМЕННИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ И ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ; КОМИСИОННА И ОКАЗИОННА ТЪРГОВИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСТМЕНТ НА ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ, КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ВНОС И ИЗНОС НА МПС И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ; ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОБЩЕСТВЕННО ХРАНЕНЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВ; СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛДЖИЙСКИ УСЛУГИ-РЕМОНТ И ПОДРЪЖКА, ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТ И АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ; РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ И ПОДРЪЖКА, ДЪРВОДЕЛСТВО; ИЗРАБОТВАНЕ И ПЛАСТМЕНТ НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ, БИТОВА И РАДИО - ТЕЛЕВИЗИОНА ТЕХНИКА, КИНОВИДЕОКЛУБ; АТРАКЦИОННИ ЗАВЕДЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ, СПОРТ, ТУРИЗЪ

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

ABRITES PRODUCTION LTD

ПРОИЗВОДСТВО НА И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ И ИЗДЕЛИЯ ОТ СИНТЕТИЧНИ СМОЛИ И/ИЛИ СМЕСИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТКА НАИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; МАРКЕТИНГ И ИНЖЕНЕРИНГ; КОНСУЛТАНТСКА И ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ; СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ВЪНШНО -ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Electrical measuring and controlling instruments
 • Measuring and testing equipment
 • Meteorological equipment...

BULMACHINERY ENTERPRISES Ltd

Производство и търговия (вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, разработване на технологии и технологични съоръжения; проучване, проектиране, конструиране, монтаж и пускане в действие на комплексни обекти; оборудване с инвестиционно предназначение; голямогабаритни и уникални металообработващи машини; ремонт: инструментална екипировка; продажба на стоки собствено производство в страната и чужбина; инженерингова дейност; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки, лицензионни сделки, лизинг и отдаване под наем на недвижими и движими вещи; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, таксиметрови услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина (след получаване на надлежен лиценз), лизинг и отдаване под наем /рент-а-кар/ на леки и товарни автомобили, както и всякаква друга транспортна и строителна техника, покупко-продажба, лизинг, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, както и посредничество при такива сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, всички други търговски сделки, незабранени със закон Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде

 • Scales, balances and weighing machines
 • Measuring and testing equipment
 • Vending machines...
Back to top
Search all Measuring and testing equipment companies experting in metier thanks to the Kompass international data base and its search filters. Find leading data about Measuring and testing equipment businessexpert in sector thanks to the Kompass worldwide data base and its search options.
Based in more than 60 countries, Kompass’ worldwide companies directory for free brings legal and financial trustworthy and frequently updated. For each business recorded in our database, search its services, its staff member number, its postal address and at least one phone number will be contactable. These several criteria are so many success indicators for your commercial and marketing operations: legal status, creation date, revenue, who’s who, phone number, all offices address, and more…
Easylist is a live firm counting solution which allows you to easily identify your prospect with the BtoB Kompass’ data base. Perform easily your own contact files that you need for your prospect acquisition and emailing strategies. Thanks to Easylist, you effectively identify, qualify and identify your prospect. Try EASYLIST, the on-line prospecting offer created by Kompass