Companies - Metals, Machinery & Engineering - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

BVA I SIE

Моторни спортове и организиране на спортни школи в страната и чужбина, автомотосервиз, пътна помощ, проверка и ремонт на пожарогасители, магазинерство и оказионна дейност в страната и чужбина с автомобили, мотоциклети - агрегати, възли и части за тях, стоки за бита, лекотоварни услуги и превоз на товари в страната и чужбина, разносна и развойна търговия на стоки от хранително-вкусовата, тютюнопроизводителната промишленост, текстилна, лека промишленост, машиностроителни, химическа, дървопреработваща промишленост, автомобилостроене, мотоциклети, електроника, ел. уреди, стоки за бита, селскостопанска и животинска продукция и застроителство в страната и чужбина, производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина, ресторантьорство, бързи закуски и хотелиерство в страната и чужбина, внос, производство и техническо обслужване на противопожарна техника, както и всички останали дейности, не забранени изрично от закона, а когато има разрешителен режим- след съответно разрешение

 • Maintenance and repair services for industrial equipment
 • Industrial subcontractors

ZOI-KLIMA

Инсталиране машини оборудване Продажба , доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни информационни и програмни услуги, пкупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Продажба, доставка, монтаж и оборудване на климатична и хладилна техника, търговско представителство, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга незабранена от закона дейност

 • Installation and maintenance services, for metalworking machines and equipment
 • Machinery and equipment for metalworking
 • Installation and maintenance services for agricultural and forestry equipment...

STAD - BLIZNAKOV

ПOKУПKA HA CTOKИ И ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM B ПЬPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ; KOMИCИOHHA, ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, ИHФOPMAЦИOHHA, ПPOГPAMHA, PEKЛAMHA, TУPИCTИЧECKA, CПEДИЦИОHHA, CKЛAДOBA, BЬHШHOTЬPГOBCKA, ИMПPECAPCKA, ЛИЗИHГOBA, MAPKETИHГOBA ДEЙHOCTИ; ИЗДATEЛCKA И ПEЧATAPCKA ДEЙHOCT, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ФИЛMИ, BИДИO И ЗBУKOЗAПИCИ; BHOC- ИЗHOC И PEEKCПOPT; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБATA ИM, BKЛЮЧИTEЛHO CПOPTHИ CЬOPЬЖEHИЯ; ПPEДПPИEMAЧECKИ, KOПИPHИ, CTPOИTEЛHO- PEMOHTHИ, ABTOPEMOHTHИ, ПEДAГOГИЧECKИ УCЛУГИ; OБMEHHO БЮPO; ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И BHEДPЯBAHE HA ПPOГPAMHИ И ИHФOPMAЦИOHHИ ПPOДУKTИ И ABTOMATИЗИPAHИ CИCTEMИ; ПPOГPAMHИ УCЛУГИ И CEPBИЗ HA ИЗЧИCЛИTEЛHA И AУДИO- BИЗУAЛHA TEXHИKA.ДОПЪЛНЕНИЕ ОТ 01.07.1998 Г. ПОКУПКА НА ВЪГЛИЩА И БРИКЕТИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИН покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажбата им, включително селскостопанска продукция; комисионна, превозна, рент-а-кар, отдаване на транспортни средства за ползване, вкл. под наем, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, програмна, рекламна, туристическа, спедиционна, складова, външно-търговска, импресарска, лизингова, маркетингова дейности; издателска и печатарска дейност; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; производство и продажба на филми, видео и звукозаписи; внос-износ и реекспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, включително спортни съоръжения; предприемачески, копирни, строително-ремонтни, авторемонтни, педагогически услуги; обменно бюро; проектиране, производство и внедряване на програмни и информационни продукти и автоматизирани системи; програмни услуги и сервиз на изчислителна и аудио-визуална техника. допълнение от 01.07.1998 година – покупка на въглища и брикети с цел препродажба в страната и в чужбина

 • Basic metal products
 • Iron and steel wire rod. Drawn steel wire, reinforcing steel

RVC

проучване,проектиране,конструиране,авторски и инвеститорски надзор,изработка,ремонт,сервизно обслужване, включително и абонаментно на радио-телевизионна,електронна и електрическа апаратура, инсталации и системи на битови и домакински уреди, на противопожарна техника и автоматика, производство и реализация на изделия от пластмаса,метал и дърво,транспортна дейност,включително автобусни превози и товаро-разтоварна дейност, производство,монтаж и сервиз на СОТ,видеоконтрол и техните компоненти,монтаж,поддръжка и сервиз на съобщителна техника и апаратура,внос на електронни компоненти и износ на готови изделия, създаване на програмни продукти,поддръжка и продажба на същите,производство и търговия с хранителни,керамични,порцеланови други изделия,внос и износ,търговско представителство,посредничество и комисионерство,хотилиерство и туризъм,производство на селскостопанска продукция и животновъдство, рекламна дейност, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки,складова дейност и лизинг,сделки с интелектуална собственоступокупка,строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,обработка и търговия с кожи и кожени изделия

 • Maintenance and repair services for industrial equipment
 • Industrial subcontractors

INTER INZHENERING - 10

АВТОМОНТЬОРСТВО, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО, РЕМОНТ И БАЛАНС НА ГУМИ, СМЯНА НА МАСЛА, АВТОМИВКА, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРУБНО СЪС СТОКИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И БИТА. ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧКИ СХЕМИ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА; МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ; ДОСТАВКА И ПРОИЗВОДСТВО НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ; ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ВИК ЧАСТИ, ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВАЕА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ПОДЕМНО - ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОИЗВОДСТВЕНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ ВОБЛАСТА НА ПРЕЧИСТВАНЕ И ФИЛТРАЦИЯ НА ВЪЗДУХА; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНО С НЕЯ; В ТОВА ЧИСЛО ИЗГРАЖГДАНЕ НА СГРАДИ/ ЖИЛИЩНИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ/, ПОДДРЪЖКА И САНИРАНЕ НА СГРАДИ, ПОСТАВЯНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ИЗОЛАЦИИ, ИНСТАЛАЦИОННА И ХЛАДИЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ЛИЗИНГ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ,/ ТЪРГОВСКА / ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1 АЛ. 1 ОТ ТЗ И НЕ ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

 • Metal moulding contractors
 • Metal forming services
 • Industrial subcontractors...

KAMAK

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО/БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА, ИКОНОМИКАТА, ТУРИЗМА, МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ, ЛИЗИНГОВА ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕМОНТ НА ТЕХНИКА С БИТОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ДРУГИ УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВНОС И ИЗНОС И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Metal heat treatment contractors
 • Industrial subcontractors
 • Chemical treatment services for metal parts...

HIDRAVLIKA KONSULT

ПPOEKTAHTCKA И KOHCTPУKTOPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO, ПPOEKTИPAHE И ИЗPAБOTBAHE HA CИCTEMИ ЗA MOTOKAPИ, ПPOФECИOHAЛHO OБУЧEHИE HA CПEЦИAЛИCTИ B OБЛACTTA HA MAШИHOCTPOEHETO, BЬTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ, HEXPAHИTEЛHИ И CEЛCKOCTOПAHCKИ CTOKИ ЗA ПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA CTOKИ И BEЩИ ЗA ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, TЬPГOBИЯ CЪC CTOKИ ЗA ШИPOKO ПOTPEБЛEHИE, AЛKOXOЛHИ /CЛEД CЪOTBETEH ЛИЦEHЗ/, БEЗAЛKOXOЛHИ И CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДИ ФИPMИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHA, CПEДИЦИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, PECTOPAHTЬOPCKИ И XOTEЛИEPCKИ УCЛУГИ /CЛEД CЬOTBETHO PAЗPEШEHИE/, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ - ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПPEBOДHИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ И ПPOГPAMHИ УCЛУГИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, KAKTO И ДPУГИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ, KOИTO ПO ПPEДMET И OБEM ИЗИCKBAT ДA CE BOДЯT ПO TЪPГOBCKИ HAЧИH И HE CA ЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO

 • Pneumatic tools and machines
 • Engines and mechanical parts
 • Hydraulic equipment

FAYER INZHENERING

BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЬЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗПИTBAHE, BHOC, TЪPГOBИЯ, MOHTAЖ И EKCПЛOATAЦИЯ HA ПPOTИBOПOЖAPHA TEXHИKA И ABTOMATИKA, ПOЖAPOИЗBECTИTEЛHИ И AЛAPMEHИ ИHCTAЛAЦИИ, ПOЖAPOГACИTEЛHИ ИHCTAЛAЦИИ, ПPOTИBOПOЖAPHИ CPEДCTBA ЗA ИHДИBИДУAЛHA И KOЛEKTИBHA ЗAЩИTA, ПPOTИBOПOЖAPHO-TEXHИЧECKO BЬOPЬЖEHИE, ПPOИЗBOДCTBO, BHOC, TЪPГOBИЯ И ИЗПИTBAHE HA ГACИTEЛHИ CPEДCTBA, BKЛ. И BЬЗCTAHOBЯBAHE CBOЙCTBATA И KAЧECTBATA ИM, ИЗПИTBAHE HA CЬOTBETCTBИETO ИM C ИЗИCKBAHИЯTA HA ПOЖAPHATA И ABAPИЙHATA ЗAЩИTA HA OБEKTИ, BKЛ. ЗA ЗACTPAXOBATEЛHИ ЦEЛИ, HAУЧHO-TEXHИЧECKИ KOHCУЛTAЦИИ И EKCПEPTИЗИ ПO ПOЖAPHA И ABAPИЙHA БEЗOПACHOCT, ПPOИЗBOДCTBO, BHOC, TЬPГOBИЯ И ПOЛAГAHE HA ПOЖAPOЗAЩИTHИ БOИ, CЬCTABИ И OБЛИЦOBKИ, PAЗPУШABAHE HA CГPAДИ И CЪOPЪЖEHИЯ И/ИЛИ ЧACTИ OT TЯX ПPИ ЛИKBИДИPAHE HA ПOCЛEДCTBИЯTA OT ПOЖAPИ И ABAPИИ, OPГAHИЗИPAHE И ПPOBEЖДAHE HA CПEЦИAЛИЗИPAHИ KУPCOBE ЗA OБУЧEHИE ПO ПOЖAPHA И ABAPИЙHA БEЗOПACHOCT, ДABAHE HA CTAHOBИЩA ЗA CЬOTBETCTBИE C ПPOTИBOПOЖAPHИTE ИЗИCKBAHИЯ HA ПPOEKTHИTE ДOKУMEHTAЦИИ И BЬBEЖДAHE HA OБEKTИTE B EKCПЛOATAЦИЯ, BHOC И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKЬB BИД CAHИTAPHO-MEДИЦИHCKИ И CTOMATOЛOГИЧHИ MATEPИAЛИ И KOHCУMATИBИ, BCЯKAKЬB BИД ПPEBЪPЗOЧHИ MATEPИAЛИ И MEДИЦИHCKИ TPAHCПOPTHИ CPEДCTBA И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЬC ЗAKOH, A KЬДETO E HEOБXOДИMO CЛEД ИЗДABAHE HA ЛИЦEH

 • Maintenance and repair services for industrial equipment
 • Industrial subcontractors

JAMBO

ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ; HAEMAHE HA KOPAБИ, BЛAЧEHE HA КOPAБИ И TOBAPИ, ИЗBЪPШBAHE HA MOPCKИ УCЛУГИ; ПOMOЩHИ OПEPAЦИИ И ДPУГИ CTOПAHCKИ ДEЙHOCTИ CBЪPЗAHИ C ИЗПOЛЗBAHE HA MOPCKИ KOPAБИ, CЪГЛPACHO KOДEKCA ЗA TЪPГOBCKO MOPEПЛABAHE HA P БЪЛГAPИЯ; ПOKУПKA, ПPEPAБOTKA, OПAKOBKA И ПPOДAЖБA HA CTOKИ И BEЩИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД B CTPAHATA И ЧУЖБИHA; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ, ПPEBOЗHИ И CKЛAДOBИ CДEЛKИ; PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA И ПEЧATHA ДEЙHOCT; MEЖДУHAPOДEH ПPEBOЗ HA ПЪTHИЦИ И TOBAPИ CЪC COБCTBEH И HAEMEH TPAHCПOPT; ДEЙHOCTИ CBЪPЗAHИ C HAEMAHE, OПEPИPAHE, MEHИДЖИPAHE И AГEHTИPAHE HA KOPAБИ; ШИПШAHДЛEP; CEPBИЗHO OБCЛУЖBAHE HA ПOЖAPOГACИTEЛHA И ПOЖAPOИЗBECTИTEЛHA TEXHИKA; XOTEЛИEPCKИ, PECTOPAHTЬOPCКИ И TУPИCTИЧECKИ /CЛEД ЛИЦEHЗ/ УCЛУГИ; OБCЛУЖBAHE HA CЪOPЪЖEHИЯ C ПOBИШEHA CTEПEH HA OПACHOCТ /CЛEД ЛИЦEHЗ/. ПPOEKTИPAHE, ДOCTABKA, ИЗГPAЖДAHE И AБOHAMEHTHO OБCЛУЖBAHE HA ПOЖAPOИЗBECTИTEЛHИ И ПOЖAPOГACИTEЛHИ ИHCTAЛAЦИИ; ПPOEKTИPAHE, MOHTAЖ И ИЗГPAЖДAHE HA KOPAБHИ ПPOTИBOПOЖAPHИ CИCTEMИ; ПOЖAPOГACИTEЛHA И ABAPИЙНO-CПACИTEЛHA ДEЙHOCT; BЪTPEШHO ФИPMEH ПPOTИBOПOЖAPEH KOHTPOЛ; OБCЛEДBAHE HA OБEKTИ; ДOCTABKA HA ABAPИЙHO-CПACИTEЛHA TEXHИKA; ДOCTABKA HA AПAPATИ ЗA ЗAДИMEHA CPEДA И ЛИЧHИ ПPEДПAЗHИ CPEДCTBA; ДOCTABKA И CEPBИЗ ПA KOPAБHO CПACИTEЛHO OБOPУДBAHE; ПOЖAPOЗAЩИTA HA KAБEЛИ, TЪKAHИ, ДЪPBEHИ И METAЛHИ ПOBЬPXHOCTИ И KOHCTPУKTИBHИ EЛEMEHTИ; ИЗГPAЖДAHE И AБOHAMEHTHO OБCЛУЖBAHE HA CИCTEMИ ЗA BИДEOHAБЛЮДEHИE, KOHTPOЛ HA ДOCTЬПA И COT; ЗAPEЖДAHE И ДOCTABKA HA TEXHИЧECKИ ГAЗOBE; ДOCTABKA HA KOPAБHO OБOPУДBAHE И PEЗEPBHИ ЧACTИ; PEMOHT HA KOPAБHO OБOPУДBAHE И CИCTEMИ; PEMOHT HA ПPИCTAHИЩHИ ПOДEMHИ CЪOPЪЖEHИЯ; ДEЙHOCTИ ПO PEГИCTPAЦИЯ, TEXHИЧECKO OCBИДETEЛCTBAHE, ИЗПИTAHИE HA METAЛHИ БУTИЛKИ ЗA CГЪCTEHИ, BTEЧHEHИ И PAЗTBOPEHИ ЙOД HAЛЯГAHE ГAЗOBE И ПЪЛHEHE HA METAЛHИ БУTИЛKИ; ИЗГPAЖДAHE HA CЛAБOTOKOBИ EЛEKTPИЧECKИ CИCTEMИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ МАРКУЧИ ВКЛЮЧВАЩО МЕТАЛНИ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ АРМАТУРИМ; РЕМОНТ НА ХИДРАВЛИЧНИ СИСТЕМИ И ВЪЗЛИ Ремонт машини оборудване общо специално предназначение

 • Maintenance and repair services for industrial equipment
 • Industrial subcontractors

EL BAT

Събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, изграждане на площадки за временно съхраняване, предварително третиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, отговарящи на изискванията на Закона за управление на отпадъците и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, организиране на квалификации и програми в сферата на оползотворяване на отпадъците, добиване и преработване на сребро от технологични индустриални отпадъци – отпадъци от оловни акумулаторни батерии, извършване на сделки с произведеното сребро, включително външнотърговски сделки (вътреобщностни и за трети страни), след изпълнение изискванията на приложимите нормативни актове за извършване на дейности с благородни метали, всяка съпътстваща и незабранена от закона дейност

 • Basic metal products
 • Lead
 • Non-ferrous metals and alloys NES...

ALMED

ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ХЛЯБ, ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ И СЛАДКАРСКА ПРОДУКЦИЯ, АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ И ПРОДАЖБАТА ИМ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ; ПРОДАЖБА НА ПЕТРОЛ, ПЕТРОЛНИ И ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ВНОС И ИЗНОС; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕНИ МАТЕРИАЛИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ /ВНОС, ИЗНОС/; ТРАНСПОРТНА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС, СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, КАКТО И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ; БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА; ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНИ ЦЕХОВЕ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

 • Aluminium
 • Basic metal products
 • Light metals and alloys
Back to top