Companies - Transport & Logistics - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

SUNNY TRANS - BG

Международен и вътрешен транспорт, логистика и спедиция, покупка на стоки и др. вещи с цел препродаване в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионна, спедиционна, складова, консултантска, лизингова дейност, внос, износ, бартер, реекспорт, вътрешно и външнотърговска дейност във всички разновидности, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, цигари и алкохол, след получаване на съответните лицензи, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен транспорт, превозна дейност, таксиметрови услуги, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, рекламна, информационна дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности и услуги, незабранени от закона

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

INTERTRANS - ZLATKO ILIEV

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА И ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОДАЖБА НА СПИРТ И АЛКОХОЛНИ ПРОДУКТИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТОВАРО - РАЗТОВАРИТЕЛНИ УСЛУГИ; АВТОСРВИЗНИ УСЛУГИ; МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С ЛЕКОТОВАРЕН И ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ; МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/; ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ /СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/, КОИТО ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАТ ВОДЕНЕТО НА ДЕЛАТА ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН, ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКО

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

OGNENOVSKI GRUP

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупко-продажба на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки, авточасти и стоителни материали; производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа; ишлеме; търговско представителство и посредсничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина със собствени или наети автомобили; транспортна дейност; посредническа дейност по набиране, насочване и предоставяне на работна сила; складови сделки; лицензионни сделки; стоков-контрол; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; таксиметрови услуги; сервизни услуги; дърводобив и дървопреработване; внос и продажба на МПС

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

TRANS COMMERCE 2015 LTD

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА, ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА ПОМОЩ ОБОРУДВАНИ С НЕОБХОДИМАТА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И АПАРАТУРА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ, ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАНИЕ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ПРЕВОЗ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ; СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ - РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ГАРАНЦИОННО, ОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПЪТНА ПОМОЩ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ЛИЗННГОВА ДЕЙНОСТ. ВНОС-ИЗНОС СТРОИТЕЛСТВО. ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИННА И СКЛАДОВА МРЕЖА. ПОДДРЪЖКА НА КОМПЮТРИ, ПРОГРАМНИ УСЛУГИ. КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Услуги друг пътнически сухопътен транспорт

 • Tourist coach services
 • Transportation and logistics services

ORHIDIS

ДЪРВООБРАБОТВАНЕ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО - ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГ, ЛИЦЕНЗИИ, РЕКЛАМНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ФИРМИ, ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕСТАВИТЕЛСТВО/, ПОСРЕДНИЧЕСКИ ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛСКА, ПРОИЗВОДСТВЕНА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНВЕСТИЦИОННА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА, СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В СВОБОДНИТЕ МИТНИЧЕСКИ ЗОНИ, СЪБИРАНЕ И ПРЕРАБОТКА НА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРИРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВСЯКАКЪВ ВИД РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, СЕРВИЗНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАКОН

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

ECOMAX EUROPE LTD

ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЧЕСКИ ТОВАРИ И ДРУГИ, РЕНТА КАР,ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКОПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКА И РЕКЛАМНА ЦЕЙНОСТ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, БАРТЕРИ, КОМИСИОННИ, КОНСИГНАЦИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, ОРГАНИЗИРАНО КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.1 ОТ ТЗ

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

Avto Engineering Holding Group

Производство купета каросерии автомобили производство ремаркета полуремаркета Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компесационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон

 • Means of transport
 • Truck/lorry trailers
 • Coachbuilders, motor vehicles...

POSTOLOVSKI

ПЪТНИЧЕСКИ, ТАКСИМЕТРОВ И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТ, ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД ВКЛ. СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВИНО И СПИРТНИ НАПИТКИ, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПРЕВОЗНИ CДEЛKИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ, АВТОРЕМОНТНИ УСЛУГИ И АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, КОМПЮТЪРНИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ И КОМПЮТЪРНИ ИГРИ И ИНТЕРНЕТ ЗАЛИ, ИMПPECAPCKИ, СЧЕТОВОДНИ, МАШИНОПИСНИ И ДPУГИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA товарен автомобилен транспорт

 • Road haulage, bulk
 • Transportation and logistics services
 • Road haulage, tanker

YASI GRUP

- Покупка на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; производство на всички видове разрешени стоки и други вещи с цел продажба; производство с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия с етерични масла и етерично маслени продукти; комисионна, спедиционна, лизингова, складова, посредническа, външнотърговска и реекспорт - дейности; търговско представителство; бартерни сделки, разрешени от закона; превозна и всички видове транспортна дейност /след съответно разрешително/, вкл. и международен транспорт; хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа /след лиценз/, рекламна и издателска /без книгопечат/ дейности; програмна, информационна, спортна, сервизна, преводаческа, фотографска дейности; машинописна дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност; производство, продажба или отдаване под наем на вещи, боядисване, дърводобив, дървопреработване, превоз на дървесина, залесяване, както и всички останали, разрешени от закона дейности, а когато се изисква разрешително - след съответно такова

 • Shipping and forwarding agents
 • Transportation and logistics services
 • Packaging and crating services for transportation
Back to top