Companies - Lifts and elevators - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

MONTAZH KAUBOYA LTD

ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ, РЕДЛЕРИ, ЕЛЕВАТОРИ, ШНЕКОВЕ, ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ. МОНТАЖ НА СИЛОЗНИ СТОПАНСТВА, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ТЕЧНИ ПРОДУКТИ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ. ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО, ФУРАЖНИ ЦЕХОВЕ, РАФИНЕРИИ ЗА ОЛИО, ПЕЩИ ЗА ХЛЯБ, МЕЛНИЦИ. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ИЛИ ЗА КОЯТО НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ОСОБЕН РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ ПРОИЗВОДСТВО МАШИНИ ОБОРУДВАНЕ ПРЕРАБОТКА ХРАНИ НАПИТКИ ТЮТЮН

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

KMT-SHIPKA

научно-приложна, проектна, конструкторска, внедрителска, производствена, ремонтна, внос, износ, бартерни операции и реекспорт на машини, подемно-транспортна, тракторна, мотокарна, горска, дървообработваща, селскостопанска техника и селскостопански инвентар, складиране и складова дейност, транспортна и таксиметрова, агентство, посредничество при разпределение и преразпределение на свръхнормативни запаси, резервни части и залежали стоково мaтериални ценности; производство и пласмент на изделия от дърво, каучук, метал и пластмаси; събиране, преработка и оползотворяване на вторични суровини; организация, производство, изкупуване и преработка на животинска, селско-стопанска продукция; търговия внос и износ с нея, както и с хлебно и фуражно зърно, фасул, леща, фъстъци, зеленчуци, грозде, гъби, диворастящи плодове, билки, етерично-маслени култури и производни от тях; безалкохолни напитки, слабо и силно алкохолни напитки /след съответно разрешение/; обменни сделки, внос, износ, реекспорт и търговия с петрол и петролни продукти; производство, търговия, внос, износ и реекспорт на потребителски стоки в собствена и смесена търговска мрежа в страната и чужбина, на стоки от бартерни сделки във валута и левове; предприемаческа, комунално-битова и жилищно осъществяване на финансови операции със свободни ликвидни средства, в т.ч. и във валута; може да осъществява и всяка друга дейност извън предмета на дейност, с изключение на забранените със зако

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

MARITZA-M-BORIS MIHALKOV

Производство, реализиране, транспорт на селскостопанска продукция, машини и съоръжения, строителни материали и стоки за населението, търговия, свързана с реализация на свои и чужди продукти в страната и в чужбина, научно-изследователска, проектантска и технологична дейност, транспортни услуги, ремонтни, монтажни и комунални услуги в страната и чужбина, машинно-конструктивно проектиране, конструиране на нестандартно оборудване, извършване на качествен технически контрол и експертизи, разработване на програмни продукти и извършване на програмни услуги, комплексно проектиране и конструиране на подемно-транспортни машини, включително и шахти, машини, помещения и други строителни обекти към тях, монтаж, ремонт и поддържане на подемно-транспортна техника и електроинсталации, строително-монтажни работи към тях, както и всякакъв друг вид дейност, която не е забранена от закон

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

DI VEN

МОНТАЖ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ШЛОСЕРО - МОНТЬОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ХУДОЖЕСТВЕНО - ДЕКОРАТИВНИ ИЗДЕЛИЯ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕРНИ И РЕЕКСПОРТНИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ЗАБАВНИ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА , ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКО

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

PROLIFT

ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, МОНТАЖ, РЕМОНТ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АСАНСЬОРИ И ДРУГИ ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ; ТЪРГОВИЯ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА АСАНСЬОРИ И ДРУГИ ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНИ МАШИНИ; ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ЗЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТОКИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; АВТОСЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЦИ -ГАРИ И КАФЕ, СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ; ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СТОКИ; СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ - ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО И ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИ, МЕЖДИННИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ; ОРГАНИЗИРАНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ЦЯЛАТА ТРЗ ДОКУМЕНТАЦИЯ - ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, ВЕДОМОСТИ, ЗАПЛАТИ, ДОКУМЕНТИ ЗА НАП, НОИ, ИНСПЕКЦИЯ ПО ГРУДА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

SIDABO

МЕТАЛООБРАБОТВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА МАШИНИ, МАШИНОСТРОЕНЕ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, СТРОИТЕЛСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОТДЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ( ПРИ СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ И СЛЕД СЪОТВЕТНО ВПИСВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, КОГАТО ТАКОВА СЕ ИЗИСКВА ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ, СТРОЕЖ ИЛИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ ), КОМИСИОННИ , СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО,РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОС

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES

KANIKAR

производство и търговия с резервни части, агрегати, възли, детайли и цели подемно-транспортни машини и техника, ремонт, рециклиране и сервиз на подемно-транспортна техника и машини, ремонт на битова техника, електро услуги, строителство и продажба на жилищни, търговски и производствени сгради в готов вид и в различна степен на завършеност, строително- ремонтна дейност, поставяне на изолация, извършване на всички разрешени от закона дейности свързани със строителството и покупко-продажбата на недвижими имоти, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина при покупко-продажби на недвижими имоти, производство и търговия с всички видове селскостопански култури, зърнопроизводство, експлоатация и услуги със селскостопанска и пътна техника, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, внос и износ, складови сделки, лизингови сделки, комисионни сделки, търговско представителство (без процесуално), хотелиерство и ресторантьорство, превозни и спедиционни сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, издателска дейност, реклама, програмни услуги

 • Lifts and elevators
 • Handling and storage plant and equipment
 • Handling equipment NES
Back to top