Companies - Building pest control services - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
64 Companies
Building pest control services
Discover our Trusted Top Suppliers

STRANDJA STROY LTD

строителство и ремонтни дейности на сгради и съоръжения за частно и обществено ползване, Изграждане, ремонт и поддръжка на водопроводни и канализационни мрежи, помпени станции, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения, корекции на реки. Строителство, ремонт, преустройства и укрепвания на мостови съоръжения. Проектиране, строителство, ремонт, експлоатация и поддържане на пътища и пътни обекти, включително пътни и попадащи в сервитута на пътя съоръжения, транспортни обекти от всякакъв характер, както и търговска дейност, свързана с горепосочените видове работи. Вътрешна и външна търговия с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество по целия спектър на търговската дейност, разрешена от закона, строителни, бояджийски и комунално-битови услуги; строително предприемачество, складови, спедиционни сделки, лизинг. Производство, търговия на едро и дребно, внос и износ на цветя, декоративна, овощна растителност, зеленчуци и всички видове селскостопански произведения – растителни и животински, производство и търговия с пластмаси, керамика, проектиране, аранжиране, озеленяване и чистота на вътрешен и външен интериор, екологични разработки. Почистване на административни сгради, промишлени предприятия и съоръжения и съпътстващи дейности и услуги. сметосъбиране и сметоподдържане и експлоатация на жилищния фонд на общината, ямоподдържане и всички други дейности не забранени от закона

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

ATT-BRILLIANT LTD

Търговия с алкохол и тютюневи изделия (след лиценз), търговия със скрап и метални отпадъци (след лиценз), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

KOMPAKT GTP

Неспециализирано вътрешно почистване на сгради ПОЧИСТВАНЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБНИ ДЕЙНОСТТИ, ПОКУПКА НА СТОКА ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ; ИЗНОС И ВНОС НА СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ И ПРОДУКЦИЯ, ОСНОВНО СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ;ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА, ТЕКСТИЛНА И ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ,СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ;ПРОЕКТАНТСКА,СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА,ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СЪЗДАВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСФЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, НОУ-ХАУ И ЛИЦЕНЗИИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

RED STAR SERVISE

ПРОФЕСИОНАЛНО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОМОВЕ, ОФИСИ И СГРАДИ; ВЕЩИ ПОД НАЕМ И ОКАЗИОНИ, ЗАЛОЖНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СМР – ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА, ТАКСИМЕТРОВА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА И ТУРОПЕРАТОРСКА - В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖМЪНТ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИГРИ; ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЧУЖДИ И НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; КОЗМЕТИЧНИ И ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПРЕДВИЖДА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНОТО МУ ПОЛУЧАВАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ И НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

V COMPANY INTERNATIONAL LTD

ТЪРГОВИЯ ДРЕБНО ДРУГИ СТОКИ ТЪРГОВИЯ С ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ, ПРЕПАРАТИ И АКСЕСОАРИ, БИТОВИ КОМПЛАКСНИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВИЯ С ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ С ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ОТ ДРУГИ ВИДОВЕ, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ЗАБАВНИ ИГРИ / БЕЗ ХАЗАРТНИ /, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ / БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ /, ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ / ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВНОС, ИЗНОС, БАРТЕР, РЕЕКСПОРТ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ/, ОБСЛУЖВАЩА ПОСОЧЕНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

PEST CORRECT

извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, оказване на консултации по проблемите на дезинфекции, дезинсекции, дератизации, производство и предоставяне на дезпрепарати и формулации, механични и технически пособия за дезинсекция и дератизация, внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки с изключение на забранените със закон, производство, изкупуване, преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, текстил и текстилни произведения, производство на облекла, дейности по обучение на кадри, обучение по безопасност и здраве при работа, дейности по професионално ориентиране, дейности по професионално обучение, квалификация и преквалификация, дейности по обучение на ключови компетентности, както и всички останали видове услуги и дейности, чието извършване не е забранено със закон или друг нормативен акт

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

SANEL M - STOYAN ASENOV

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, МАШИНИ И ИЗДЕЛИЯ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ВиК СИСТЕМИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ И КОНСУЛТАЦИИ, РЕКЛАМНИ УСЛУГИ, ПЛАСТМЕНТНО - СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, РАЗКРИВАНЕ НА БУТИЦИ, ТЪРГОВИЯ С ЛУКСОЗНИ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ/, ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ И ОКАЗИОН /БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА/, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЗАХАРНИ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ, АЛКОХОЛНИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАФЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ С ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ /БЕЗ ХАЗАРТ

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

RETO-NADEZHDA

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид; комисионна или лизингова търговия; складова дейност и дейност на търговско представителство или посредничество и агентство на наши и чужди физически или юридически лица; сделки с валути и валутни ценности; спедиционна и транспортна дейност на пътници и товари в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост и ценни книжа; хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност с организирането на екскурзии в страната и чужбина; рекламно-информационна и импресарска дейност; производство на филми, видео и звукозаписи; търговия с недвижими имоти; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход; вносно-износна дейност и търговия и всички други незабранени от закона търговски дейности, както и всякакви други тьрговски сделки и дейности, които не са забранени от закона (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

DG FORCE LTD

Охранителна дейност в страната и чужбина на физически и юридически лица, на имущество , сгради, помещения,стопански постройки, със и на обикновен, специален, земен, въздушен и воден транспорт, превоз и съпровождане на ценни пратки и товари, специализирана охрана на Болници, училища, спортни съоръжениядискотеки, хотели,ресторанти, административни сградидоенно и на специален режим имущество и обекти, провеждане на курсове за обучение на физически лица за извършване на ВИП охрана, както и на охранителна дейност на имущество, сгради, стопански постройки и други съоръжения, организиране на самозащита и самоохрана на населени места, обезпечаване на вътрешна и външна фирмена сигурност , медиация и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро и дребно, внос и износ, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, разпространение на рекламни материали както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а такива, за които се изисква разрешение на държавен орган, след получаване на същото

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

AKTIV KLIIN 2014 LTD

ПОЧИСТВАНЕ НА БИТОВИ, АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОМИШЛЕНИ, ТЪРГОВСКИ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ, ПОЧИСТВАНЕ НА ХОТЕЛИ, ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ, РЕСТОРАНТИ, МАГАЗИНИ, БАРОВЕ, ДИСКОТЕКИ, КАЗИНА, ИГРАЛНИ ЗАЛИ И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН БИЗНЕС; ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ - ОБОРУДВАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И/ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД С ВСЯКАКВИ СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СУРОВИНИ И ПРОДУКТИ, ЦИГАРИ, АЛКОХОЛ, ПИТИЕТА (СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ) И ДР.ОТ НАЙ-РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО; ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕВОЗНО-ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ДРЕХИ, ОБЛЕКЛА; ШИВАШКИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ТЪРГОВИЯ С АГРОТЕХНИКА, МАШИНИ, СТОКИ, АГРОМАТЕРИАЛИ, СЕМЕНА, ПРЕПАРАТИ И ДРУГИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА УПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ СТОКИ, КАКТО И НА ДИВЕЧОВА И РИБНА ПРОДУКЦИЯ; ПЛЕТАЧЕСТВО; КАФЕТЕРИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО; ЛЕЯРСТВО И КОВАЧЕСТВО; УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНЖЕНЕРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ХОТЕЛИ, МОТЕЛИ, УВЕСЕЛИТЕЛНИ И ДРУГИ ЗАВЕДЕНИЯ И СТАНЦИИ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА БИТА НА ГРАЖДАНИТЕ; БРЪСНАРО-ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОСЕРВИЗНИ, АВТОРЕМОНТНИ, АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСКИ, АВТОБОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ДИАГНОСТИКА И ПОДДРЪЖКА НА МПС, ПОДГОТОВКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА МПС ПРЕД КАТ; ТЪРГОВИЯ С МПС И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ, СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ДЕЙНОСТТА С КОИТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ЕЛЕКТРО-ТЕХНИЧЕСКИ, ПРЕВОДНИ, ПЕЧАТАРСКИ, КУРИЕРСКИ, СПЕДИТОРСКИ, РАЗПРОСТРАНИТЕЛСКИ, РАЗМНОЖИТЕЛСКИ, УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; СДЕЛКИ С ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО ПРИ ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ, КАКТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ И СДЕЛКИ

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services

FIX SERVICE 72 BULGARIA

търговско представителство и посредничество; транспортни услуги, вътрешен и международен превоз на стоки и пътници, и спедиция; комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки; производство на стоки, включително акцизни с цел продажба, след лиценз; хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия; фитнес, фризьорски и козметични услуги, след разрешение; туроператорска, туристическа и агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, след лиценз; информационни, резервационни, инпресарски и други услуги; международен туризъм, екскурзии в страната и чужбина; извършване на обучение и професионална квалификация; производство и търговия с продукти, суровини и материали, метали и други; покупка, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем или предоставяне за туристически услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; продажба на алкохол и тютюневи изделия, след разрешение; инженерингова дейност; строителство и строително - монтажни работи; отдаване под наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; счетоводна, маркетингова, мениджърска, рекламна и издателска дейност; информационни услуги, както и всички други дейности незабранени от българското законодателство, при спазване на действащите разрешителни и лицензионни режими

 • Hygiene and cleaning
 • Building pest control services
Back to top