Companies - Breakfast cereals - Bulgaria

Refine my search:
Return
Search results for : Bulgaria
51 Companies
Breakfast cereals
Discover our Trusted Top Suppliers

VIKTORI MH

Производство и търговия, вътрешна и външна със стоки и други движимости, търговско представителство и посредничество, производство и пласмент на брашна и други продукти, получени от преработка на зърнени храни, производство на хляб, тестени произведения, комисионна, складова, лизингова, превозна дейности, транспортна дейност в страната и чужбина, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на счетоводно отчитане и съставянето на междинни и други финансови отчети по реда и Закона за счетоводството, допустими от закона услуги, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, производство и покупко-продажба на селскостопанска продукция и стоки, складови сделки и всички допустими от закона дейности

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

CLAREMONT

Производство и търговия в страната и чужбина на зърнени храни и продукти от преработката им, растениевъдство, животновъдство, производство, обработка и продажба на зърно и други селскостопански суровини с цел продажба, производство на хляб и хлебни изделия, на млечни продукти, производство на електроенергия, търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, стоки за потребление, търговия с движими и недвижими имоти, комисионни, спедиционни, инвестиционно-проучвателни, проектански, инженерингови, иновационни услуги, ноу-хау, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, консултантски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, всички други сделки и услуги, разрешени от закона Производство на мелничарски продукти

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

AGIS

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ВЪВ ВСИЧКИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА ФОРМИ И С ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ СТОКИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; МЕЛНИЧАРСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ БРАШНА, ТЕСТЕНИ И МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ТЪРГОВИЯ С ТЯХ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО И ИЗКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА; ПРЕРАБОТКА НА СЪЩАТА / И НА ИШЛЕМЕ/ И ТЪРГОВИЯ С НЕЯ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ НА ТОВАРИ И ПЪТНИЦИ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ; РЕМОНТНО-СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИТОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЮРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАЛУТА; ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ ОТ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ: ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКО

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

KRAGO TREYD

Внос, износ и реекспорт на зърно и зърнени изделия, производство и търтговия със зърно и зърнени изделия,търговия на едро и дребно на всякакъв вид стоки, промишлени, хранителни, стоки за бита, животинска и земеделска продукция и др. в страната и чужбина, включително търговска дейност с разкриване на магазини, складове и заведения за обществено хранене, кафе-аператив, хотелиерство ,ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, транспортна и таксиметрова дейност, внос, превози на стоки и хора след получаване на необходимите за това разрешения, комисионни, спедиционни, превозни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, маркетингова , рекламна и проучвателна дейност, строителство, предприемачестка дейност, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със зако

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

ALIMET

ТЪРГОВСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОМИСИОННА ДЕЙНОСТ; МЕЛНИЧАРСТВО И ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО; МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГ, ЛИЗИНГ НА ВНОСНА И БЪЛГАРСКА ТЕХНИКА; ХОУ - ХАУ; РЕКЛАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ; АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА; ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНОТО ИНФОРМАЦИОННО И ПРОИЗВОДСТВЕНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ; ИНВЕСТИРАНЕ НА КАПИТАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕНА, ПОСЕВИ И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ; СПЕДИТОРСКИ И ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ С ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, СЪС СОБСТВЕН И НАЕТ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОМУНАЛНО - БИТОВИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; РАЗВИВАНЕ НА СПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ; ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОФИС СИСТЕМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС СРЕЩИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНФЕРЕНЦИИ И ИЗЛОЖЕНИЯ; ПОКУПКА НА ЦЕННИ КНИГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЗАКУПУВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТЯХНАТА ПРОДАЖБА; ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ОТПАДЪЧНИ МАТЕРАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ТЪРГОВИЯ С НЕЯ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИ

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

GLOBAL AGRO SEVER EOOD

Покупко - продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, информационни и програмни услуги, предприемаческа дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги. Сделки с интелектуална дейност, ноу-хау, издателска или печатарска дейност, търговско представителство и посредничество на наши или чужди физически или юридически лица, внос и износ на стоки, търговия със стоки за широко потребление, разкриване и експлоатация на заведения и магазини, строителна и строително ремонтна дейност сделки с недвижими имоти, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...

LOULIS MEL - BULGARIA

Извършване на дейност чрез мелница и общо чрез промишлени и търговски начинания, относими към индустрията, свързана с брашно зърнени храни, смеси, суровини и химикали за производство на хлебни и сладкарски изделия, производство на храни за животни, селскостопански продукти, хранителни и селскостопански добавки, торове и др.; производство, покупка и препродажба, внос, износ, дистрибуция и предлагане на зърнени продукти или земеделски култури, селскостопански продукти, хранителни продукти, торове, смеси, суровини и химикали за производство на хлебни и сладкарски изделия и др.; изграждане, придобиване или ползване по какъвто и да е начин на съоръжения и средства за съхранение, пакетиране и разпространение на горепосочените продукти, както и транспортиране на такива продукти, собствени на Дружеството или на трети лица; предоставяне на всякакви видове услуги, включително посреднически, във връзка с търговията и движението на горепосочените продукти; производство, предлагане, преработка, притежание, изработка, съхранение, опаковане на всякакви хранителни продукти, суровини за производство на такива продукти или техни производни, както и на други продукти, необходими за осъществяване на свързани дейности; производство и търговия с машини за производство и обработка на кадаиф, печива, сладкарски изделия и храни, смеси, суровини и химикали за производството на хлебни и сладкарски изделия и всякакви други машини и оборудване; внос и износ във връзка с горепосочените дейности на суровини, техни производни, вторични продукти или опаковки, както и контрол върху движението на посочените материали и стоки; предлагане на ноу-хау и консултантски услуги в сферата на храните и хранителните технологии Производство мелничарски продукти

 • Flour and meal, cereal
 • Food
 • Rice, processed...
Back to top