Companies - Fish, smoked - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DOSPAT TROUT

Развъждане отглеждане риба други водни организми сладководни басейни Рибовъдство - производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане, заготовка, преработка, вътрешна и външнотърговска дейност на риба и рибни продукти. Вътрешна, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт със всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения, за които няма нормативно ограничение. Комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност. Представителство /без процесуално такова/, посредничество и агенство на български и чуждестранни физически и юридически лица, у нас и в чужбина. Транспортна дейност у нас и в чужбина. Покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и други разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. Рекламна дейност. Търговска дейност с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход. Извършване на всякаква друга търговска, производствена и дейност в областта на услугите, която не е забранена от действащите нормативни актове

  • Food
  • Fish, smoked
  • Fish, processed...

DING-PAVLOVI I SIE

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПРЕПРOДAЖБAТА ИМ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, УЛOB HA PИБA И ДPУГИ MOPCKИ ПPOДУKTИ, ПPEPAБOTKA, CЪXPAHEHИE И PEAЛИЗAЦИЯ HA МОРСКИТЕ ПРОДУКТИ, OTKPИBAHE HA COБCTBEHИ MAГAЗИHИ ЗA PИБA И MOPCKИ ПPOДУKTИ B CУPOBO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE, ПPEBOЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ НА TOBAPИ И ПЪTHИЦИ ПO MOPE, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ ПO MOPE B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ДИСТРИБУТОРСКИ СДЕЛКИ, АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ЗАКОНА НАЧИН, КАКТО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛК

  • Food
  • Fish, smoked
  • Fish, processed...

BG SEA PRODUCTION

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО; КОМИСИОННИ, СПЕДИДИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ВНОС И ИЗНОС; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ, ФИТНЕС, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ПО - НАТАТЪШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С НЕЯ, ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ИВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО И СРЕБРО, РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ, ОБМЕН НА ВАЛУТА И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ НОРМАТИВЕН АКТ ДЕЙНОСТ

  • Food
  • Fish, smoked
  • Fish, processed...
Back to top