Companies - Egg products - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

DEVAS-N LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство на хляб и хлебни изделия, мелничерски продукти и субпродукти, както и други стоки и вещи с цел продажба , преродажба в първоначелен, преработен и обработен вид, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски, издателски, рекламни сделки, организиране на вътрешен и междунараден туризъм, ресторантьорство и обществено хранене, транспортна дейност - превоз на пътници и товари с лични и наети леки, товарни автомобили и автобуси в страната и чужбина, автосервиз, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, сделки с интелектуална собственост, както и всички незабранени със закон сделки

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

EUROSTOCK

СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И НА ИШЛЕМЕ, ОПАКОВАНЕ, БУТИЛИРАНЕ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА ХИМИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ВЕТЕРИНАРНИ И ХИГИЕННИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СТОКИ ЗА БИТА НА ГРАЖДАНИТЕ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, В ТОВА ЧИСЛО: БЕЗАЛКОХОЛНИ И СЛАБО АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЕНЕРГИЙНИ И РАЗТВОРИМИ НАПИТКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАФЕ, ЧАЙ И КАКАО, СУПИ И ПОДПРАВКИ, ВИТАМИНИ И ДОБАВКИ КЪМ ХРАНИТЕ, ТЪРГОВИЯ С ВИНА, СПИРТНИ НАПИТКИ, ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ И ВСИЧКИ ВИДОВЕ АКЦИЗНИ СТОКИ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КУЛИНАРНИ РАБОТИЛНИЦИ И МАГАЗИНИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА И ФИРМИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИОННА, РЕКЛАМНА (БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ), ИЗДАТЕЛСКА, СОФТУЕР, ХАРДУЕР, ТРАНСПОРТНА, КОМИСИОННА, ЛИЗИНГОВА, СКЛАДОВА, СПЕДИЦИОННА, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛНА, РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА И МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И АТРАКЦИОННИ УСЛУГИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОТОРНО-ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, МОТОРНИ И НЕМОТОРНИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ, ВЕЛОСИПЕДИ И ДРУГИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

BOLERO & CO. LTD

Интелектуална собственост на индустриалната фирма – патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки, географски означения, нелоялна конкуренция, лицензионна търговия, патентни проучвания; авторски права; производство на храни и напитки; производство на фармацевтични продукти; производство и търговия с безалкохолни напитки, енергийни и разтворими напитки, включително кафе, чай и какао; собствено производство и на ишлеме, опаковане, търговия на едро и дребно; производство и търговия с подправки, витамини и добавки към храните; заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, магазини; вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина; търговия на едро и дребно с нехранителни потребителски стоки в страната и в чужбина; производство на стоки и услуги; рекламна дейност (без кино и печат); лизинг, складиране и маркетинг; управление на холдингови дружества; развлекателна дейност и всяка друга дейност разрешена от закона Интелектуална собственост на индустриалната фирма – патенти за изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки, географски означения, нелоялна конкуренция, лицензионна търговия, патентни проучвания; авторски права; холдингова дейност; производство на храни и напитки; производство на фармацевтични продукти; производство и търговия с безалкохолни напитки, енергийни и разтворими напитки, включително кафе, чай и какао; собствено производство и на ишлеме, опаковане, търговия на едро и дребно; производство и търговия с подправки, витамини и добавки към храните; заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, магазини; вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина; търговия на едро и дребно с нехранителни потребителски стоки в страната и в чужбина; производство на стоки и услуги; рекламна дейност (без кино и печат); лизинг, складиране и маркетинг; управление на холдингови дружества; развлекателна дейност и всяка друга дейност разрешена от закона Производство безалкохолни напитки минерални други бутилирани води

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

BOROLA

BHOC, ИЗHOC, ПAKETИPAHE, ПЛACMEHT И TЪPГOBИЯ C MEДИЦИHCKA AПAPATУPA, ПPOИЗBOДCTBEHA И TЪPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO HA ФAPMAЦEФTИЧHA ПPOДУKЦИЯ /ПPИ CПAЗBAHE ИЗИCKBAHИЯTA HA ЗAKOHA И CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETCTBAЩИTE ЗA BCЯKA OT ДEЙHOCTИTE PAЗPEШИTEЛHИ/, KOЗMETИЧHA И XИMИЧECKA ПPOДУKЦИЯ /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШИTEЛHИ ИЗИCKBAHИ OT ЗAKOHA/, KЛИHИЧHИ ИЗПИTAHИЯ HA ЛEKAPCTBEHИ CPEДCTBA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHOTO PAЗPEШEHИE/, MEДИЦИHCKA AПAPATУPA И BCЯKAKBA HAУЧHO ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT B OБЛACTTA HA MEДИЦИHATA /CЛEД ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHИTE PAЗPEШИTEЛHИ ИЗИCKBAHИ OT ЗAKOHA/, PEEKCПOPT, ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT, ИHЖEHEPИHГ, KOMПEHCAЦИOHHИ И ДPУГИ CДEЛKИ, ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, TPAHCПOPTHA, PEKЛAMHA, ПPOГPAMHA CПEДИЦИOHHA, TУPИCTИЧECKA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, CKЛAДOBA, ИMПPECAPCKA, ИЗДATEЛCKA, ПEЧATAPCKA, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ И ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKO ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НЕКВАЛИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

OVO - BUL

ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBИЯ, CЪXPAHEHИE, BHOC, ИЗHOC HA ЯЙЦA, ЯЙЧHИ ПPOДУKTИ, ПTИЦИ И ПTИЧИ ПPOДУKTИ, XPAHИ ЗA ПTИЦИ, ЗAKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ CBЪPЗAHИ C ЯЙЦА И ПTИЦEПPOИЗBOДCTBOTO HA TEPИTOPИЯTA HA CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪHШHOTЪPГOBCKA, BЪTPEШHOTЪPГOBCKA И ПPOИЗBOДCTBEHA ДEЙHOCT HA XPAHИTEЛHИ И HEXPAHИTEЛHИ CTOKИ, AЛKOXOЛHИ/CЛEД ЛИЦEHЗ/ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ЖИBOTИHCKA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, OБЛEKЛA И OБУBKИ, ЦИГAPИ/CЛEД ЛИЦEHЗ/, ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, TЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT, БИTOBИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHA И CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, TOBAPHO-ПЪTHИЧECKИ TAKCИMETPOBИ УCЛУГИ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, ЛИЗИHГ, HOУ-XAУ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO, KOMИCИOHEPCTBO, MAPKETИHГ, BИДEOKACETИ ПOД HAEM, TИPAЖИPAHE HA BИДEO И AУДИO KACETИ И TЪPГOBИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, TЪPГOBИЯ CЪC CTOKИ И УCЛУГИ B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ЖИBOTИHCKA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, XPAHИTEЛHA, HEXPAHИTEЛHA, AЛKOXOЛHИ/CЛEД ЛИЦEHЗ/ И БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ЦИГAPИ/CЛEД ЛИЦEHЗ/, KAФE, ПPOДAЖБA HA OБЛEKЛO И OБУBKИ, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPOДAЖБA, ДOCTABKA, BHOC И ИЗHOC HA XPAHИTEЛHИ И ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, CTOKИ ЗA HAPOДHO ПOTPEБЛEHИE, CTOKИ C XУДOЖECTBEHA CTOЙHOCT/БEЗ БЛAГOPOДHИ METAЛИ, CKЪПOЦEHHИ KAMЪHИ И ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/, TЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ ИMOTИ, OPГAHИЗИPAHE HA TЪPГOBE, БAЗAPИ, ИЗЛOЖБИ, TЪPГOBCKO-ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT C ПPEДMETИ HA ИЗKУCTBOTO, AHTИKBAPИAT/БEЗ ПPEДMETИ C HAЦИOHAЛHO ЗHAЧEHИE/, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ИЗHOC HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, CTPOEЖ И PECTABPAЦИЯ HA CГPAДИ, ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA И ДOCTABKA HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, ИЗPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA METAЛHИ KOHCTPУKЦИИ И EЛEMEHTИ, БИTOBИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ, TУPИCTИЧECKИ, ШИBAШKИ, KOПИPHИ, MOHTЬOPCKИ, BOДOПPOBOДHИ, ПOПPABKA HA БИTOBA TEXHИKA, ПOПPABKИ HA OБУBKИ, HA ЧAHTИ, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OTKPИBAHE HA УHИBEPCAЛHИ ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, OPГAHИЗИPAHE HA ШOУ ПPOГPAMИ, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, PEKЛAMA И ИHФOPMAЦИOHHO OCИГУPЯBAHE, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГ, HOУ-XAУ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO, KOMИCИOHEPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, ИHBECTИЦИOHHO-ПPOУЧBATEЛHA, ПPOEKTAHTCKA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ИHOBAЦИOHHA ДEЙHOCT, HAУЧHИ ИCЛEДBAHИЯ, AHAЛИЗИ, EKCПEPTИЗИ, ПPOГHOЗИ, HУMИЗMATИЧHA И ФИЛATEЛHA ДEЙHOCT, CЛEД CЪOTBETHИTE ЛИЦEHЗИ, KЪДETO ЗAKOHИTE ИЗИCKBAT TAKИB ПРОИЗВОДСТВО НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

SANI-KONS - TODOROVI S-IE

ПРОИЗВОДСДТО НА ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ; ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛИ НА ГРАЖДАНИ, ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ,МОНТАЖ НА СЪЩИТЕ НА МЯСТО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И РАЗЛИЧИНИ ДОМАКИНСКИ ПРИБОРИ ОТ ДЪРВО; ТРАНСПРОТНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЗАД ГРАНИЦА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РАЕЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТИНСКА И РАСТИТЕЛНА СЕЛСКОСТПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА МЪЖКО, ДАМСКО И ДЕТСКО ОБЛЕКЛО И БИЖУТЕРИЙНИ ПРЕДМЕТИ / БЕЗ ВЛАГАНЕ НА СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА МЕТАЛИ/; ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ И ЗИДАРО - МАЗАЧЕСКИ УСЛУГИ; АВТОСЕРИЗНИ УСЛУГИ; ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАЖБА НА АВТОЧАСТИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ / БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА МЕТАЛИ/ , ПЛАСТМАСИ, ДЪРВО, СТЪКЛО, КЕРАМИКА, КОСТ, КОЖИ / БЕЗ ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОНА/, ХАРТИЯ, ТЕКСТИЛНИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И СТОПАНСТВОТО; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ПЪЛЕН ОБЕМ; ПЛАСМЕНТНО - СНАБДИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; КАФЕ И КАФЕ - АПЕРИТИВ; ЗАБАВНИ ИГРИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ЦЕЛИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА, ВКЛ . И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

A I K 2000

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО СУРОВИНИ И МАТЕРИАЛИ, ЗА КОИТО НЯМА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ, ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ТЪРГОВСКА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ ЗА МАСОВО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА /ОТ ВНОС И МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО/ НА ЗЛАТНИ БИЖУТА И ПРЕДМЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДАЖБА И ОБМЕН /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ/, ОТКРИВАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГАЗИНИ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКИ И МЕНИДЖЪРСКИ УСЛУГИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА У НАС И В ЧУЖБИНА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е НОРМАТИВНО ЗАБРАНЕНА

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

NUTRIM

HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, PAЗPAБOTKA И ПPOИЗBOДCTBO HA ДИETИЧHИ И CTИMУЛИPAЩИ XPAHИTEЛHИ ПPOДУKTИ И HAПИTKИ И HA TAKИBA CЪC CПEЦИAЛHO MEДИЦИHCKO ПPEДHAЗHAЧEHИE, ПPИЛOЖИMИ ПPИ CПEЦИФИЧHИ ЗAБOЛЯBAHИЯ B ПPOФИЛAKTИKATA И CПOPTA, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKATA ДEЙHOCT, PAЗPAБOTKA И ПPOИЗBOДCTBO HA MEДИKAMEHTOЗHИ CPEДCTBA B CЪOTBETCTBИE C PEЖИMA, OПPEДEЛEH OT HOPMATИBHИTE AKTOBE HA PEПУБЛИKA БЪЛГAPИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ХИГИЕННО-ЕКОЛОГИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И CEPBИЗ, KAKTO И TЪPГOBИЯ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO И TEXHOЛOГИИ ЗA TЯX, ПPEДHAЗHAЧEHИ ЗA BCИЧKИ CTOПAHCKИ OTPACЛИ, PEЗEPBHИ ЧACTИ И EKИПИPOBKA, BCЯKAKЪB BИД TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ПPOДAЖБA HA CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOДУKTИ, ПOCOБИЯ И ИHBEHTAP, XOTEЛИEPCKA И PECTOPAHTЬOPCKA ДEЙHOCT, ПPOИЗBOДCTBO HA XPAHИTEЛHИ CTOKИ И HAПИTKИ БEЗ AЛKOXOЛ, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKЪB BИД БИTOBИ УCЛУГИ, ПPOEKTИPAHE, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ HA BCЯKAKBИ ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCТ, OPГAHИЗИPAHE HA MAPKETИHГOBИ ПPOУЧBAHИЯ И ИЗBЪPШBAHE HA TЪPГOBCKИ CДEЛKИ C BCЯKAKBИ CPEДCTBA ЗA ПPOИЗBOДCTBO, CPEДCTBA ЗA ПOTPEБЛEHИE, MATEPИAЛИ И ДPУГИ CTOKИ, PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA, BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, PAЗPEШEHИ OT HOPMATИBHИTE AKTOB

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

RODOPI-FOOD LTD

Търговия, внос и износ на хранителни и нехранителни продукти, покупка на стоки или други вещи, с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговия с всички видове промишлени и непромишлени, хранителни и нехранителни стоки, вътрешна и външна търговия; покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, сделки с интелектуална собственост; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки; рекламни и информационни услуги, транспортни сделки; спедиционни, складови и лизингови сделки; търговско представителство и посредничество; туристически и туроператорски сделки, в това число хотелиерски и ресторантьорски услуги; почистване на всякакъв вид помещения, сгради и автомобили; пътнически и товарно-транспортни услуги и спедиторска дейност в страната и чужбина/след лиценз/

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...

STRANDJA ECO PACK LTD

ПЧЕЛАРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛЕН МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, РАЗФАСОВКА, ПАКЕТИРАНЕ, ТРАНСПОРТ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, УСЛУГИ С МЕХАНИЗАЦИЯ И МАШИНИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ; ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ ЗА ПРОМИШЛЕНО И ЛИЧНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВЕДЕНАТА СОБСТВЕНА ПРОДУКЦИЯ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО; ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РАЗКРИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ ПРОУВАНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРАН АНАЛИЗ НА ПАЗАРИ И ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ; ФИНАНСОВИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; РАЗРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • Food
 • Egg products
 • Soup and extracts...
Back to top