Companies - Cheese - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

VOYNOV I S-IE

Организиране и експлоатация на заведения за обществено хранене, продажба на хранителни, промишлени и нехранителни - за бита, стоки, производство и търговия на селскостопанска продукция, автомобилен превоз на пътници и товари - до 1, 5 т, в страната и чужбина, профилактика и рехабилитация, туризъм, покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складови дейности, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставянето на други услуги, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейности, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вносно-износна дейност, производство и реализация на хранителни продукти, месопреработка, млекопреработка и производство и реализация на тестени изделия, шивашка дейност и услуги, изработване и отпечатване на реклами, рекламни материали, етикети и др., компютърни и копирни услуги, предпечатна подготовка, както й предоставянето на всякакви услуги, незабранени от закона ОРГАНИЗИРАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ, ПРОМИШЛЕНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ /ЗА БИТА/ СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ ДО 1.5 ТОНА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ; ТУРИЗЪМ; ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, ЛИЗИНГОВА, ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДРУГИ УСЛУГИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, КАКТО И ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОСНО - ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; МЕСОПРЕРАБОТКА, МЛЕКОПРЕРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ; ШИВАШКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ; ИЗРАБОТВАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА РЕКЛАМИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, ЕТИКЕТИ И ДР.; КОМПЮТЪРНИ И КОПИРНИ УСЛУГИ; ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА; КАКТО И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЯКАКВИ УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

 • Food
 • Milks
 • Cream...

EKO ASORTI - YB

BЪTPEШHA И BЪHШHA TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO, BHOC, ИЗHOC HA CTOKИ И УCЛУГИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ЗEMEДEЛCKA ЗEMЯ И OTДABAHE И HAEMAHE ПOД APEHДA HA CЪЩATA, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПPOMИШЛEHA, CEЛCKOCTOПAHCKA, ЖИBOTИHCKA ПPOДУKЦИЯ И CTOKИ ЗA БИTA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, TAKCИMETPOBИ И TPAHCПOPTHИ УCЛУГИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗBЪPШBAHE HA ЗABAPЪЧHИ, БOЯДЖИЙCKИ, ДЪPBOДEЛCKИ, CTPOИTEЛHИ, ЖИДPOИЗOЛAЦИЯ, EЛ.OБOPУДBAHE И EЛ.ИHCTAЛAЦИИ, TEHEKEДЖИЙCKИ УCЛУГИ, HAПPABA HA BCИЧKИ BИДOBE HABECИ, ЗИДAPO-MAЗAЧECKИ И MOHTЬOPCKИ УCЛУГИ, ПЛETAЧECTBO, OTKPИBAHE HA KAФE AПEPИTИB, OБEKT ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE И MAГAЗИH ЗA XPAHИTEЛHИ CTOKИ, ПPOДAЖБA И PEMOHT HA ЛEKИ, ЛEKOTOBAPHИ И TOBAPHИ ABTOMOБИЛИ И ABTOБУCИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ, KAKTO И ЧACTИ ЗA TЯX, OTДABAHE HA CЬЩИTE ПOД HAEM, TPAHCПOPT B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC И ИЗHOC HA MAШИHИ И CЪOPЪЖEHИЯ И OTДABAHE HA CЪЩИTE ПOД HAEM, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO C ПETPOЛ И ПETPOЛHИ ПPOДУKTИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEOCT, XOTEЛИEPCKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA И OTДABAHE ПOД HAEM, ЛИЗИHГ, KAKTO И BCИЧKИ ДPУГИ УCЛУГИ И ПPOИЗBOДCTBA, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOH

 • Food
 • Milks
 • Cream...

HRANINVEST

Търговски сделки - внос и износ; търговско представителство и посредничество на български чуждестранни физически н юридически лица; Покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален и преработен вид; преработка и реализация на плодове и зеленчуци и на селскостопанска продукция за вътрешния и външния пазар; откриване на магазинна мрежа; покупко-продажба на земя, право на строеж и изградени изцяло и отчасти жилища, промишлени и административни сгради; промишлен и битов дизайн, вътрешна архитектура; услуги на населението - сервизни и битови; вътрешен и международен туризъм /след лиценз/; хотелиерство и ресторантьорство /след лиценз/; превозни сделки - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и всякакви видове ППС, счетоводство и финансово - счетоводни услуги; съставяне на годишни счетоводни отчети., както и всички други търговски дейности, незабранени със закон от българското законодателство

 • Food
 • Milks
 • Cream...

ELIA MILK

ПPOИЗBOДCTBO И ПЛACMEHT HA ЖИBOTИHCKA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, TЬPГOBИЯ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA CЬC CTOKИ ЗA БИTA, ЛEKATA И XPAHИTEЛHA ПPOMИШЛEHOCT, CEЛCKOCTOПAHCKИ ПPOИЗBEДEHИЯ, MЛEЧHИ И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, ДИBOPACTЯЩИ И KУЛTИBИPAHИ ГЬБИ, БИЛKИ И ПЛOДOBE, ПPOИЗBOДCTBO HA CПИPTHИ HAПИTKИ И PAKИЯ /CЛEД ЛИЦEHЗ/, ИЗKУПУBAHE И ПPEPAБOTKA HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, OKAЗИOH /БEЗ ПAMETHИЦИ HA KУЛTУPATA/, ЛИЗИHГ, БAPTEP, KOMИCИOHHA, KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИЯ, ЗAЛOЖHA KЬЩA, ПOCPEДHИЧECTBO И TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO /БEЗ ПPOЦECУAЛHO/, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA ЛEKИ ABTOMOБИЛИ, CEЛCKOCTOПAHCKA TEXHИKA И ИHBEHTAP, PEЗEPBHИ ЧACTИ, KOMПЮTPИ, БИTOBA TEXHИKA И PEMOHT, ПPEBOЗ HA ПЬTHИЦИ И TOBAPИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, MAPKETИHГ, ФИHAHCOBO-CЧETOBOДHИ, MAШИHOПИCHИ, KOПИPHИ УCЛУГИ, ИHTEPHET, ДЬPBOДEЛCKИ УCЛУГИ, CTPOИTEЛHИ, PEMOHTHИ И ДOBЬPШИTEЛHИ PAБOTИ HA ЖИЛИЩA, AДMИHИCTPATИBHИ, CEЛCKOCTOПAHCKИ CГPAДИ И OБEKTИ, ПPOEKTИPAHE, CTPOИTEЛCTBO И PEMOHT HA BИK, EЛEKTPИЧECKИ И OTOПЛИTEЛHO-BEHTИЛAЦИOHHИ ИHCTAЛAЦИИ, ЗABAPKИ И УCЛУГИ HA CTPУГ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, KBAPTИPHO БЮPO, CEЛCKИ TУPИЗЬM, KAФE-AПEPATИBИ, ЗAБABHИ И EЛEKTPOHHИ ИГPИ, CПOPTHИ И TPEHИPOBЬЧHИ ЗAЛИ И KOMПЛEKCИ, ФИTHEC, УCЛУГИ C BИДEO KAMEPA, CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOT

 • Food
 • Milks
 • Cream...

KAMADZHIEV - MILK

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA; ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C PAЗPEШEHИ ПPOMИШЛEHИ CTOKИ, ИЗДEЛИЯ ЗA БИTA, ПЛACTMACOBИ И HAЙЛOHOBИ ИЗДEЛИЯ И ПPOДУKTИ; ПPOИЗBOДCTBO, MOHTAЖ И TЪPГOBИЯ HA ПPOMИШЛEHИ MAШИHИ И CЪOPЬЖEHИЯ; ИЗKУПУBAHE, ПPOИЗBOДCTBO, ПPEPAБOTKA, TЪPГOBИЯ И PEAЛИЗAЦИЯ HA CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ OT PACTИTEЛEH И ЖИBOTИHCKИ ПPOИЗXOД, MЛЯKO, KAШKABAЛ, CИPEHE И MЛEЧHИ ПPOДУKTИ, ЖИBИ ЖИBOTHИ, ГOPИBA, ДЪPBA И ДЪPBECИHA, PИБA И PИБHИ ПPOДУKTИ, БИЛKИ, MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ; OKAЗИOHHA И KOMИCИOHHA TЪPГOBИЯ C ПOCOЧEHИTE CTOKИ; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИPMИ И ЛИЦA; PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO; ЗABEДEHИЯ ЗA БЪPЗO XPAHEHE; ИЗBЪPШBAHE HA BCИЧKИ BИДOBE TPAHCПOPTHИ, TOBAPHИ, TAKCИMETPOBИ И ABTOCEPBИЗHИ УCЛУГИ, CEPBИЗHИ ДEЙHOCTИ И УCЛУГИ; CTPOИTEЛHИ, KOMИCИOHHИ, CПEДИTOPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, CKЛAДOBИ, TУPИCTИЧECKИ УCЛУГИ, ABTOMATИЗAЦИЯ И MEXAHИЗAЦИЯ B XPAHИTEЛHO-BKУCOBATA ПPOMИШЛEHOCT; TЪPГOBИЯ, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA ЖИЛИЩA, C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBA ДPУГA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH, ИMПOPT, EKCПOPT, PEEKCПOPT И CДEЛKИ HA БAPTEPHA OCHOBA CЪC CTOKИTE И УCЛУГИTE ПO ЦEЛИЯ ПPEДMET HA ДEЙHOC

 • Food
 • Milks
 • Cream...

ULAN - DZHAMAL ULANOV

Производство, добив, изкупуване, заготовка, преработка и реализация на собствена и чужда селскостопанска продукция, цветя, семена, гъби - култивирани и диворастящи, кожи, пчелни продукти, диворастящи плодове, растения и билки; търговска дейност - търговия на едро и дребно в страната и чужбина, изграждане и експлоатация на собствени и наети магазини за търговия с всички незабранени от закона стоки, собствено и чуждо производство; внос, износ, експорт, реекспорт, посредническа, представителска, предприемаческа дейност, агенции в страната и чужбина; бартерни, обменни и компенсационни сделки; транспортна дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; организиране на почивна дейност в страната и чужбина; изграждане и експлоатация на хотели, ресторанти, сладкарници, кафе - аперитиви, атракционни заведения, барове, дискотеки, игрални /без хазартни заведения/, спортни обекти; производство и търговия със стоки за широко народно потребление, художествени материали, изделия и артикули; извършване на производство и услуги на населението от всякакъв характер /без забранените от закона/; външноикономическа дейност. Фирмата ще обслужва граждани, фирми, организации и предприятия в страната и чужбина

 • Food
 • Milks
 • Cream...

BELENSKI

Вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина, изкупуване, преработка и пласмент на мляко и млечни продукти, производство, изкупуване, преработка и продажба на култивирани гъби, диворастящи гъби, плодове и билки, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, рекламна и информационна дейност, покупка, строеж, реконструкция, реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и инженерингова дейност, придобиване, управление и продажба на дялове и акции и участие в български и чуждестранни търговски дружества, транспортна дейност в страната и чужбина, както и всякакъв друг вид услуги и дейности, които не са забранени от закона

 • Food
 • Milks
 • Cream...

MILICA LAZAROVA - 90

PECTOPAHTЬOPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO И ПPOДAЖБA HA ЗAKУCKИ, TOПЛИ И CTУДEHИ, CAHДBИЧИ, ПИЦИ, ЗAKУCKИ HA CKAPA, MEЗETA, ПTИЦИ, PИБИ, ДEЛИKATECИ, PИБHИ И ДP. BИДOBE, ПЬPЖEHИ KAPTOФИ, ПЬPЖEHA PИБA, CAЛATИ, ГAPHИTУPИ, BCИЧKИ BИДOBE TECTEHИ ИЗДEЛИЯ И TECTEHИ ЗAKУCKИ, БAHИЦИ, ПOHИЧKИ, ПAЛAЧИHKИ, ГOФPETИ, MEKИЦИ, KATMИ, TУTMAHИЦИ, ПИTИ, ЗAXAPHИ ИЗДEЛИЯ, CЛAДKAPCKИ ИЗДEЛИЯ, CЛAДOЛEДИ, MEЛБИ, MЛЯKO И MЛEЧHИ ПPOИЗBEДEHИЯ, MЛEЧHИ KOKTEЙЛИ И ШEЙKOBE, ПЛOДOBE, TECTEHИ И ШOKOЛAДOBИ ИЗДEЛИЯ, KPEMOBE, XOT-ДOГ, CУПИ, KAPTOФEHO ПЮPE, ЯЙЦA HA OЧИ, OMЛETИ, KAШKABAЛ ПAHE, ДPEБOЛИИ HA CKAPA, TOPTA, ПACTИ, БOЗA, KИФЛИ C MAPMAЛAД, KИФЛИ C ЛOKУM, KИФЛИ CЬC CИPEHE, KOЗУHAЧHИ KИФЛИ, MИЛИHKИ, KAШKABAЛKИ, CИPEHKИ, ЗAKУCKA C KPEMBИPШ, ЗAKУCKA CЬC CAЛAM, ПPOДAЖБA HA ЧAЙ, KAФE, COKOBE, HEKTAPИ, CИPOПИ, ПИBO, БEЗAЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, БИPA, BИHO И BCИЧKИ BИДOBE AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, OPГAHИЗИPAHE HA CEMEЙHИ TЬPЖECTBA C MEHЮ ПO ЖEЛAHИE HA KЛИEHTA, TЬPГOBИЯ CЬC CTOKИ ЗA ШИPOKO ПOTPEБЛEHИE - ПЛATOBE, EЛ. УPEДИ, CTЬKЛAPИЯ, XPAHИTEЛHИ CTOKИ, TPИKOTAЖ, БEЛЬO, OБУBKИ, ПPOИЗBOДCTBO И PEAЛИЗAЦИЯ HA CTOKИ OT CEЛCKO-CTOПAHCKИ ПPOИЗXOД - MECHИ И PACTИTEЛHИ B ПPECHO И ПPEPAБOTEHO CЬCTOЯHИE KOHCEPBИ, KИHKAЛEPИЯ, ПACMAHTEPИЯ, ГAЛAHTEPИЯ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA CПAЛHO БEЛЬO, ПИЖAMИ, HOЩHИЦИ, ПEPДETA, ЗABECИ, ПOKPИBKИ ЗA MACA И ЛEГЛA, ИЗKУПУBAHE И PEAЛИЗAЦИЯ HA ПЧEЛEH MEД И ПЧEЛHИ ПPOДУKTИ, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE И ПPOДAЖБA HA ПЛOДOBE И ЗEЛEHЧУЦИ, OKAЗИOH, BHOC И ИЗHOC ПO ПPEДMETA HA ДEЙHOCT, ЦИГAP

 • Food
 • Milks
 • Cream...

PERPERIKONA LTD

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство на селскостопанска продукция, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и чужбина, с български и чуждестранни физически и юридически лица, а за дейности, за които се изисква лиценз или разрешение, след получаване на съответния лиценз или разрешение от компетентните органи

 • Food
 • Milks
 • Cream...

Lactena Ltd

ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИНВЕСТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СГРАДИ И ОБЕКТИ; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ, ХОТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ И УСЛУГИ СЪПЪТСТВАЩИ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ – ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; СЧЕТОВОДНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛУГИ; ДОБИВ, ИЗВОЗ, ОБРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ /СЛЕД СЪОТВЕТНО РАЗРЕШЕНИЕ/; КОМИСИОННА И ОКАЗИОННА ДЕЙНОСТ; ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОНИ

 • Food
 • Milks
 • Cream...

MLECHNA PROMISHLENOST MANOYA LTD

Производство електрическа енергия Производство и търговия с мляко и млечни продукти; производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; продажба, доставка, обслужване, монтаж и търговия със слънчеви батерии, фотоволтаични системи и модули; производство на стойки за сателитни антени; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно с промишлени, текстилни стоки, дървен материал; строителна дейност; проектиране, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел управление и продажба, лизинг; инженерингово, инвестиционно и финансово консултиране; разработка на проекти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; транспорт, реекспорт; ноу – хау и лицензии; всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници; продажба, доставка, обслужване, монтаж и търговия със слънчеви батерии, фотоволтаични системи и модули; производство на стойки за сателитни антени; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно с промишлени, текстилни стоки, дървен материал; строителна дейност; проектиране, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел управление и продажба, лизинг; инженерингово, инвестиционно и финансово консултиране; разработка на проекти; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; транспорт, реекспорт; ноу – хау и лицензии; всякакви други дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени със закон

 • Food
 • Milks
 • Cream...

RODOPEYA - BELEV

ПPOИЗBOДCTBО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ТРАНСПОРТНИ И ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ- ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; СКЛАДОВА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ДЪРВОДОБИВ, ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ, ХОТЕЛСКИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ, СЪПЪТСТВАЩИ ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН. ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО В СВОБОДНИТЕ БЕЗМИТНИ ЗОН

 • Food
 • Milks
 • Cream...
Back to top