Companies - Fish, processed - Bulgaria

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

VESELIN ILIEV

Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и фирми; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и рекламна дейност; всякакъв вид услуги за бита; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; покупко – продажба на мпс резервни части за тях; продажба на петрол и петролни продукти; външнотърговска дейност; дърводобив, дървопреработване; производство и продажба на алкохолни и безалкохолни напитки; строителство, ремонт и реконструкция на сгради – частни и обществени; счетоводно – данъчни услуги; търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени, хранителни стоки, стоки за бита и стоки за широко потребление; бутик; козметика, фризьорство; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; производство на кулинарни изделия; полуфабрикати на хранителната промишленост с цел продажб ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

RADULOV 2012

ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО; ТРАНСПОРТ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВЪВ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ И МЕЖДУНАРОДЕН ПАЗАР; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ; ДЕЙНОСТИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА СГРАДИ, СТРОИТЕЛСТВО НА СЪОРЪЖЕНИЯ, И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ; ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА И ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРАНСПОРТА; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ, СПЕДИЦИОННИ ПРЕВОЗНИ СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА РАСТИТЕЛНА И ЖИВОТИНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С МЕСО, МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

DOSPAT TROUT

Развъждане отглеждане риба други водни организми сладководни басейни Рибовъдство - производство на зарибителен материал, селекция, отглеждане, заготовка, преработка, вътрешна и външнотърговска дейност на риба и рибни продукти. Вътрешна, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт със всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения, за които няма нормативно ограничение. Комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност. Представителство /без процесуално такова/, посредничество и агенство на български и чуждестранни физически и юридически лица, у нас и в чужбина. Транспортна дейност у нас и в чужбина. Покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и други разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти. Рекламна дейност. Търговска дейност с всякакъв вид селскостопанска продукция от растителен и животински произход. Извършване на всякаква друга търговска, производствена и дейност в областта на услугите, която не е забранена от действащите нормативни актове

 • Food
 • Fish, smoked
 • Fish, processed...

RUSKA KUHNYA OOD

Покупка на стоки на едро и дребно или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина, покупко-продажби на всякакъв вид промишлени и селскостопански стоки в страната и чужбина, авточасти и строителни материали, производство и търговия с конфекция и трикотажни облекла, обувки и други изделия от кожа в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, ишлеме, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, таксиметрови услуги, сервизни и административни услуги, дърводобив и дървопреработване, внос и продажба на МПС и авточасти, внос и продажба на всякакъв вид стоки, търговия с петролни продукти, счетоводни услуги и консултации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

DING-PAVLOVI I SIE

ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПРЕПРOДAЖБAТА ИМ B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, УЛOB HA PИБA И ДPУГИ MOPCKИ ПPOДУKTИ, ПPEPAБOTKA, CЪXPAHEHИE И PEAЛИЗAЦИЯ HA МОРСКИТЕ ПРОДУКТИ, OTKPИBAHE HA COБCTBEHИ MAГAЗИHИ ЗA PИБA И MOPCKИ ПPOДУKTИ B CУPOBO И ПPEPAБOTEHO CЪCTOЯHИE, ПPEBOЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРЕВОЗ НА TOBAPИ И ПЪTHИЦИ ПO MOPE, OPГAHИЗИPAHE HA EKCKУPЗИИ ПO MOPE B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ДИСТРИБУТОРСКИ СДЕЛКИ, АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHHИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ И ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ ПО РАЗРЕШЕНИЯ ОТ ЗАКОНА НАЧИН, КАКТО И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛК

 • Food
 • Fish, smoked
 • Fish, processed...

MESOMANIA TREYD

външно- и вътрешнотърговска дейност; транспортна и спедиторска дейност, производство, търговия на едро и дребно, маркетинг, сделки във всички, разрешени със закон форми, строителство, проектиране, ноу – хау, сделки с недвижими имоти, иновационна, консултантска дейност, производство и търговия с текстилни стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в сраната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със захарни изделия, алкохолни и безалкохолни напитки, организиране на преводачески услуги, животновъдна дейност, производство и търговия с месо и местни продукти, производство и търговия на мляко и млечни продукти, изграждане на ферми, кланници, отглеждане на животни за разплод, производство на земеделски култури, изграждане на складови баз

 • Meat and game, processed
 • Food
 • Meals, ready prepared, meat based...

BG SEA PRODUCTION

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО; КОМИСИОННИ, СПЕДИДИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ВАЛУТНИ СДЕЛКИ; ВНОС И ИЗНОС; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРОПЕРАТОРСКИ, ФИТНЕС, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ПО - НАТАТЪШНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С НЕЯ, ТЪРГОВИЯ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, ИВЕСТИЦИОННО ЗЛАТО И СРЕБРО, РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ, ОБМЕН НА ВАЛУТА И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ НОРМАТИВЕН АКТ ДЕЙНОСТ

 • Food
 • Fish, smoked
 • Fish, processed...
Back to top